بهمنفرزانه

بهمنفرزانه(نویسنده-مترجم)

Bahman Farzanehبهمنفرزانهدرسال1317درشهرتهراندیدهبهجهانگشود。 دورانتحصيلخودرادرتهرانگذراندوپسازاخذديپلمدرسال1959برايادامهتحصيلبهدانشگاهپروجاایتالیارفت。

ویمدتيكسالزبانايتاليایيفراگرفتوپسازآنبهمدرسهمترجميرفتومدت4سالبهتحصيلدررشتهزبانهايايتاليایي,انگليسيوفرانسهپرداخت。

فرزانهپسازاتمامتحصيلاتدانشگاهیبهمدتدوسالزباناسپانيایيفراگرفتودرادامهيكسالدردانشكدهادبياترمتحصیلنمودکهآنرانیمهکارهرهاکرد。 ويهمچنيندرمدرسهتئاتر,دورهنمايشنامهنويسيوفیلمنامهنويسيراگذراند。
بهمنفرزانهدرسن26سالگی“پرندهکوچکجوانی”اثرتنسیویلیامزراترجمهنمودوباترجمهكرندهکوچکجوانی“اثرتنسیویلیامزراترجمهنمودوباترجمهكتودهايجاارجو

ویپسازاقامتدرایتالیابهمدت10سالبهعنوانمترجمباسازمانخوارباروكشاورزيجهاني(فائو)درايتالياهمکارینمودومدتینیزبههمکاریباشرکتهایفیلمسازیایتالیاپرداختوفیلمنامهاینوشتکهبهتولیدنیزرسید。
فرزانهدرانتخابکتاببرایترجمهدقتزیادیبهکارمیبردوهنگامیکهتصمیمبهترجمهکتابیمیگرفتکارترجمهرابهطورمنظمودرساعتهایمشخصانجاممیداد。
حاصلحدودنیمقرنفعالیتفرزانهبهعنوانمترجم,ترجمهحدود50اثرازنویسندگانینظیرتنسیویلیامز,گراتزیاکوزیمادلدا,آلبادسسپدس,لوئیچیپیراندللو,گابریلگارسیامارکز,آناکریستی,اینیاتسیوسیلونه,رولددال,گابریلدانونزیو,واسکوپراتولینی, ایروینگاستون,جیناستونو...بهفارسیبود。
درمیاناینترجمهها,برگردانفارسیویازكتاب “صدسالتنهایي” اثرگابریلگارسیامارکزبااستقبالبينظيريروبهروشدوموردتوجهمحافلادبيوهنريقرارگرفتوتاکنوننيزبهعنوانبهترینترجمهفارسیاینشاهکارادبیشناختهمی شود。
بهمنفرزانهدرزمستانسال1392درسنهفتادوپنجسالگیدرتهراندارفانیراوداعگفت。

分享
未分类