محمدجعفرشریعت

محمدجعفرشریعتتهرانی(محقق-شاعر-نویسنده)

摄于1930年م.مممحمدجعفرشریعتتهرانیدرویش。 درشهرمشهدمتولدگردید。 زوووووووووو بهزبانهایعربی؛ 摄于1944年的التالبتألیفنمودهاست。 عتتتتتتتتتتتتت بهویژهحافظپژوهیممجموعهداستانواشعار“هفتخوان”؛ “سفارتعظمي”؛ “مكتب”؛ “كتابباغ”؛ “لوحه”؛ “جاودانگي”؛ “مارگیر”؛ “امام”؛ “سایه”؛ “کتابنور”؛ “درراهچیستآن”؛ “كعبه” و...رانیزبهرشتهتحریردرآوردهوبرخیآثارشبهزبانهایانگلیسیو...ترجمهگردیدهودرکنارتحقیقوتألیف,درهمایشهایمتعدددرکشورهایمختلفنیزشرکتجستهاست。

分享
未分类