شقایقشرفی

شقایقشرفی(نقاش-مترجم)

Shaghayegh Sharafi12月1337日,78年。 خواهرشنياشيميكردوپدرویبهادبياتوخوشنويسيعلاقهمندبود。 -- -- 第1977-1363页مودرسالتحصیلی。 “ساWiینزا” Wisdom智慧智慧智慧智慧1991年的第XNUMX张照片。。。。。。 مدتیدراینحوزهاشتغالداشت。 ازدیگرحوزههایفعالیتویکهعمدتابهواسطهآندرایرانشهرتدارد,ترجمهمتونفارسیوایتالیاییبهیکدیگراستکهواپسینآن,برگردانایتالیاییداستان “مکالمهدرتهران” رضاقیصریهبودهاستکهدرسالجاریمیلادیتوسطانتشاراتOFFLINEروانهبازار نشرایتالیاییزبانگردیدهاست。

分享
未分类