فائزهمردانی

دکترفائزهمردانی(مدرس;محققومترجم)

فائزهمردانيمتولدشهرتهراناست。 ويتحصيلاتدانشگاهيخودرادررشتهزبانوادبياتفارسيدرتهرانبهپايانرساندهوباهدفادامهتحصيلبهكشورايتالياسفرنمودهاست。 ویدرایتالیاتحصیلاتخودرادرکارشناسیزبانهايشرقيدانشگاهرمودكترايايرانشناسيدانشگاهناپلبهپایانرساندهاست。
مردانیدرزمينهشعرونثرمعاصرفارسيبهپژوهشاشتغالداردوشماریازآثارشعراونويسندگانايتالياييوايرانيراترجمهنمودهاست。 نقدوبررسيسينماوتاترج.ا.ایرانازدیگرحوزههایفعالیتویمیباشد。
ازدکترمردانیکهبهتدریسزبانوادبیاتفارسیدردانشگاهبلونیااشتغالداردتاکنونآثارمتعددیدرمجلاتج.ا. ايران,ايتالياوفرانسهبهچاپرسیدهاست。
يكيازمساعیارزشمندویدرراهشناختوگسترشزبانوادبفارسيدرایتالیا,تأليففرهنگلغتفارسي-ايتاليايي/ايتاليايي-فارسيایميباشدكهدرسال2000بههمترایزنیفرهنگیج.ا.ایراندرایتالیاتوسطانتشارات “والاردي” ايتاليابهچاپرسيدهاست。
دکترمردانیهمچنین,دبیردودورهگذشتههمایشبینالمللیسالیانهایکهباهمکاریرایزنیفرهنگیج.ا.ایراندرایتالیاودانشگاهبلونیادرخصوصادبیاتمعاصرفارسیبرگزارمیگرددنیزبودهاست。

分享
未分类