محسنوزیریمقدم

محسنوزیرمقدم(نقاش;مجسمهساز;محققومترجم)

محسنوزيرىمقدم(متولد5مرداد1302-تهران)پسازاخذديپلمكشاورزى(1321)تحصیلاتخودرادردانشکدههنرهایزیبایدانشگاهتهرانادامهداد。 تحقیقاتآکادمیکابتداییویبیشتربرتأثیرمکتبامپرسيونيسموپستامپرسيونيسمبرموضوعوفورمدرآثارونگوگمتمرکزبودهاست。 ویدرسال1330نخستیننمايشگاهانفرادىخودرادرمحلانجمنايران_آمريكادرتهرانبرگزارنمودوسهسالبعد(1333)باهدفادامهیتحصیلدردانشکدههنرهایزیبایشهررم,ايرانرابهمقصدایتالیاترکنمود。
تحقیقاتهنریوزیریمقدمدرایندوره(1338-1333)برتحلیلدوجریانانفرماليسماروپايىونقاشىاكشنآمريكايىمتمرکزبودهاست。 ویباتحلیلایندوجریانهنریدرپسزمینهیدیگرجنبشهایهنرمدرن,بهرویکردیدرنقاشینزدیکگردیدکهاینهنررافراسویبازسازىواقعيتعينى;بهمثابهخلقهنریدرمییابد。 ویپسازبرگزارینمایشگاههاییازنقاشیهایتمثیلیاشدرگالری新端口شهررم(ارديبهشت1334)وشهرهایدوسلدورفومونيخآلمان(1334),درسال1335باشرکتدركلاسهاىتوتىشالویا;نقاششهیرایتالیایی,آشناییاشباهنر انتزاعىراعمقبخشیدودرتصويرگریانتزاعیوخلقفضاهاىبصرىمهارتیافت。 وینخستینآثارانتزاعیاشراهمزمانباجنبشمعاصرپرسشازنسبتمادهدرنقاشیانتزاعیوردقلمبرآن,درفاصلهزمانیسالهای7-1336خلقنمود。 باتمرکزتجربهوتحقیقاتهنریوزیریمقدمبرمادهیاثرانتزاعی;بهار1337ایدهینقاشیشنیدرذهنویمتولدگردید。 اودرادامهبایافتنتکنیکهایاجراییاینایدهواستفادهازانواعمختلفشنخالصیاآمیختهبارنگبرسطحبوم,شماریازقویترینآثارانتزاعیخودراخلقنمودوتوجهبرجستهترینمنتقدانهنریایتالیارابهآثارخودجلبکرد(1341 -1337);بهنحویکه,موزهیهنرمدرننیویورکباخریدیکیازآثاروی,ناموزیریمقدمرادرکناردیگرسرآمدانهنرمدرنجایداد(1342)。
ویدرادامهباهدفانتقالدانشوتجربیاتهنریخودبهدانشجویانایرانی,بهایرانبازگشتوضمنتدریسدردانشکدهیهنرهایزیبایدانشگاهتهران;کتبارزندهاینظیرروشطراحیوراهنماینقاشیرانیزدرراستایاهدافآموزشیخودتألیفومنتشرنمود( 1359)。
وزیریمقدمبهموازاتفعالیتهایآموزشیایندوره,آثارنقشبرجستهیتکبعدیبرآلومینیوموآهن(1346-1345)وتندیسهایچوبیثابت(1347)ومتحرکخودرانیزخلقنمود(1348)。 اینتندیسهاالهامبخشفورمهایتیزومنحنیدرنقاشیهایفیگوراتیودههی50ویبودند。
آثاروزیریمقدمدردودههو30 40;علاوهبرنمایشگاههایانفرادیدرشهرهایرم,میلانوفلورانسایتالیا;ومونیخودوسلدورفآ​​لمان,دردوسالانهیهنرونیز(1336,1338,1340,1342)وتهران(1338.1340 )و圣保罗برزيل(1340)وQuadrienaleشهررم(1338);بههمراهموزهىهنرمدرننيويورك(1342)وجشنهنرشیراز(1347)بهنمایشگذاشتهشدندوجوایزینظیرجایزهیمسابقهیبينالمللىهنرورونا(1337 )یامدادطلايىSente(1340)راازآنخودساختند。
پسازنقلمکاندائمیوزیریمقدموهمسرودوفرزندشبهایتالیا(1378),ویدرآثاردههی1381خودبرفورمهایخوشنویسیایرانیوخطوطمینیمالیستیمتمرکزگردیدومتعاقبا,باردیگردرآثارخودبهترکیباتانتزاعیبازگشت。 ویدرایندوره,فعالیتهایآکادمیکخودراباشرکتدرسلسلهسخنرانیهاییدردانشگاههایایران(1391)ادامهدادوعلاوهبرآن,کتابذهنوکار克利اثرWhatchmanرانیزبهفارسیترجمهنمود。 علیرغمعارضهایکهوزیریمقدمراتامرزهاینابیناییپیشبرد(XNUMX年),ویازتکاپویهنریخودبازنایستادوبایافتنشیوهایشخصیازپاشیدنرنگ,آثارآکرولیکخودراخلقنمودونمايشگاهىبههمراهی里希特درموزهیهنر هاىمعاصرتهرانبرگزارنمود。 ایننمایشگاهعنوانرابرایوزیریمقدمبههمراهداشت(خرداد١٣٨٢)。 وزییمقدمهمچنانبهفعالیتهنریخودادامهدادهوآثارویدراقصینقاطجهانبهنمایشگذاشتهیشود。 نمایشمجسمهیاشكالدرحركت؛ بههمراهیکیازنقاشىهایشنىمجموعهMOMAدرنمايشگاهايرانمدرندرنيويورك(XNUMX)ونمایشهمانمجسمهدرنمايشگاههنرمعاصر体Artevidaدرريودوژانيرویبرزيل(تابستانXNUMX)نمونههاییازایندستاست。
رویکردوزیریمقدمبهفضا؛ بهمثابهبنمایهیثابتواصلیآثارش,هموارهمنتقدانهنریوینظیرآرگان,آلبرتوموراويا,پيررستانى,بويلاكوا,مرنا,پنسابنهو...رابهتحسینواداشتهاست。 ویی

استادمحسنوقامدرروزجمعه16شهریورماهسال1397 94

分享
  • 48
    分享
未分类