محسنکثیرالسفر

محسنکثیرالسفر(موسیقیدان)

محسنكثيرالسفر21بهمنماهسال1333درمشهدمتولدشد。 برايادامهتحصيلبهایتالیاسفرنمود。 ابتدادررشتهمجسمهسازيمدرسههنرهايزيبايشهرپروجاتحصيلنمود(78-1976م。)وسپسدررشتهعكاسي(80-1978م。)وفيلمبرداريمستند(82-1980م。)مدرسهسينمایياستانيرمادامهتحصیلداد。 第77-1976页م。 بامجلاتتايمز(‌Tims)وLES Lespresso به‌عنوانعكاسيهمكاريداشتوسسازاتمامتحصيل,تيبعنوانعكاسي 1983م。سولوسالبمموسیقیعلاقهمندبوداازسال。 نواختنضربرابهشكلجديتعقیبکردوهمانسالبااستادحسينعليزادههمكارينمود。 1984年的照片。 نخستینكنسرتخودرابههمراهاساتیدلطفيوكلهردردانشكدهزباندانشگاهپروجارابهنمراهاسات مجدداًبااستادلطفيدررمبهرویصحنهرفت。 وینخستینهمکاریدرموسيقيفيلمرابرايآهنگسازشهیرايتاليایي莫里康انجامدادونخستینموسيقيتئاتررانیزبراینمايش “آنتیگونه” بهکارگردانیشهروخردمندساختودرادامهبراينمايش “داستآنهايكوتاهايراني” رضاخردمندنیزموسيقيساخت。 1986年。 1989年的مدتينزداستادناصرفرهنگفرتلمذنمودوددسال。 همراهویواساتیدمتبسموكيانينژاددرشهرهایفلورانس,رموميلانكنسرتموسيقياجراءنمود。 اودوسالبعدبااساتیدمشكاتيانوفرهنگفردرسالناپرايرمبهرویصحنهرفتوهمانسال(1990。 ویدرنمايش “تيمورلنگ” نیزبااجرایصحنهایموسیقیدرشهرهایرم,سيسيل,برلينوسيدنيهمکاریداشتودرادامههمکاریمشابهیدرتورایتالیایی1992ماههنمایشLuppa乔瓦尼اثر维尔加داشت。 “آسم”ازدیگرفعالیت‌هایاودراینعرصهاست。
ويتاكنونگروههايموسيقيبسیاریراازايرانبهایتالیادعوتنمودهوبهاتفاقایشانبهاجرايكنسرتپرداختهاستکهازمیانایشانمیتوانبهگروهكامكارها; ؛روهدستان؛ گروهمحليخراسانو…اشارهنمود。
مشارکتدراجرایموسیقیزندهروزجهانيكارگردرشهررمبههمراهگروههایموسیقیايتالياييوآفریقاییوهمکاریباتئاتر威尔第فلورانسدرسال1999م。 کهعوایدآنبهساختیکمدرسهدرفلسطيناختصاصیافت,بخشیازفعالیتهایاجتماعیاینهنرمندایرانیمقیمایتالیااست。
درسال2000م。 موسيقي “لحظهديدار” کثیرالسفرکهتاکنونبالغبر14اثرازویمنتشرگردیده,برندهجايزهنخستجشنوارهفلورانسشد。
ویهمچنانفعالیتهایهنریخودرابااجراهایزندهوتدریسموسیقیسنتیایرانی;درکنارساختسازهايسنتور,چنگ,عود,ضربودفادامهمیدهد。

分享
未分类