بابککریمی

بابککریمی(فیلمبردار-تدوینگر-بازیگرسینما)

卡里米回合بابككريمي22 1960مارس(فروردین3 1339)درخانوادهایاهلسینمادرشهرپراگمتولدگردید。 زمانيكهوی9ماهسنداشت,خانوادهاشجهتکاردوبلاژبهشهررمآمدندواقامتویدررمتاسن5سالگیادامهداشت。

اولینتجربهسینماییویبهعنوانبازیگردرسن10سالگیدرایرانشکلگرفتوویدرادامهدربرخیفیلمهایتبلیغاتینیزحضوریافت。

بابككريمي دوسالنخستدورانمتوسطهرادرمدرسههنريتحصیلنمودودرادامهجهتادامهتحصیلبهمؤسسهدولتیسینماوتلویزیون罗伯特Roseliniرفتودررشتهفيلمبرداريتحصيلنمودوهمزماندرتلويزيونخصوصيمحلي(T.RE)نیزمشغولبهفعاليتشد。

ویبهمدتسهسالتاسن20سالگيفعاليتدراينمركزراادامهدادوپسازآن,我شركت。 P. 小号راپايهگذارينمودکهبهمروربهيكاستوديوويدیوييارتقاءیافتکهدرآنفیلمهایمستندصنعتي;تبليغاتيوويدیوكليپتهیهمیگردیدوکارتدویننیزانجاممییافت。 اینشرکتدرسالهایآتیبامراكزینظیرسازمانهنرهايزيباوتلويزيونهایايتاليا;فرانسهوآلمانهمکاریداشت。 کریمیپساز10سالفعاليتدراينشركت,برکارتدوینبرایكمپانيهايسينمایيوتلويزيونيایتالیامتمرکزگردید。

بابككريمي کهمشاورسینماییجشنوارههاییبینالمللیسینماییترازاولایتالیانظیردوسالانهفیلمونیزبینالملللیسینماییترازاولایتالیانظیردوسالانهفیلمونیزبینالملب بابازیدرفیلم “جدایینادرازسیمین” ساختهاصغرفرهادی,باردیگربهفضایسینماییایرانبازگشتوخرسنقرهایبازیگرمردبرگزیدهجشنوارهبینالمللیفیلمبرلیندرسال2011رانیزبااینفیلمدریافتنمود。

分享
未分类