ارتباطبارایزن
مکاتبهبارایزنفرهنگی*

验证码

*必填

باسلام;عرضادبواحترامخدمتهموطنانعزیزمقیمایتالیا

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیا;درمقامیگانهمتولیرسمیمدیریتروابطفرهنگیایرانوایتالیا,معرفیفرهنگوهنرایراندرایتالیاوگسترشهمکاریهایعلمی-فرهنگیدوکشوررادردستورکاردارد。
تحقیقاتفرهنگیدرخصوصایتالیا;ترجمهکتبفارسیبهایتالیاییوانتشارآن;برگزاریدورههایآموزشیزبانوادبیاتفارسی;حمایتازکرسیهایدانشگاهیزبانوادبیاتفارسیدرایتالیا;پیگیریوهماهنگیانعقادتفاهمنامههمکاریهایدانشگاهیبینایرانوایتالیا; برپاییهمایش;نمایشگاههایهنری;اجراهایزنده;هفتههایفیلم;کارگاههایآموزشیمعرفیایراندرمدارسایتالیا;پشتیبانیازبرنامههایفرهنگیانجمنهایمردمبنیادایرانیدرایتالیاو...رئوسفعالیتهایرایزنیفرهنگیدرنیلبهاهدافمذکوراست。

حضوروتوانمندیایرانیانمقیمدرجایجایایتالیا,میتواندیاریرسانمادرنیلبهایناهدافباشد。

اینجانب,ضمناعلامآمادگیبرایحمایتازفعالیتهایفرهنگیاشخاص,نهادهاودانشجویانایرانیمقیمایتالیا,خواستارنظرات,پیشنهاداتوانتقاداتشماعزیزانمیباشم。

محمدتقیامینی
رایزنفرهنگی

 

分享
礼盒