ارتباطبارایزن

  مکاتبهبارایزنفرهنگی*
  验证码

  *必填

  باسلام;عرضادبواحترامخدمتهموطنانعزیزمقیمایتالیا

  رایزنیفرهنگیایراندرایتالیا;درمقامیگانهمتولیرسمیمدیریتروابطفرهنگیایرانوایتالیا,معرفیفرهنگوهنرایراندرایتالیاوگسترشهمکاریهایعلمی-فرهنگیدوکشوررادردستورکاردارد。
  تحقیقاتفرهنگیدرخصوصایتالیا;ترجمهکتبفارسیبهایتالیاییوانتشارآن;برگزاریدورههایآموزشیزبانوادبیاتفارسی;حمایتازکرسیهایدانشگاهیزبانوادبیاتفارسیدرایتالیا;پیگیریوهماهنگیانعقادتفاهمنامههمکاریهایدانشگاهیبینایرانوایتالیا; برپاییهمایش;نمایشگاههایهنری;اجراهایزنده;هفتههایفیلم;کارگاههایآموزشیمعرفیایراندرمدارسایتالیا;پشتیبانیازبرنامههایفرهنگیانجمنهایمردمبنیادایرانیدرایتالیاو...رئوسفعالیتهایرایزنیفرهنگیدرنیلبهاهدافمذکوراست。

  حضوروتوانمندیایرانیانمقیمدرجایجایایتالیا,میتواندیاریرسانمادرنیلبهایناهدافباشد。

  اینجانب,ضمناعلامآمادگیبرایحمایتازفعالیتهایفرهنگیاشخاص,نهادهاودانشجویانایرانیمقیمایتالیا,خواستارنظرات,پیشنهاداتوانتقاداتشماعزیزانمیباشم。

  محمدتقیامینی
  رایزنفرهنگی

   

  分享
  未分类