مصاحبهخبرگزاریمهربارایزنفرهنگیایراندرایتالیا

تاریخچهووضعیتآموزشزبانوادبیاتفارسیدرایتالیا

محمدتقیامینی,رایزنفرهنگیایراندرایتالیا,درگفتوگوبامهرخبرداد:بابرگزاریکلاسهایآموزشزبانفارسیرایزنیفرهنگیبهصورتمجازی,متقاضیانایتالیاییبهنسبتدورههایقبل, 继续阅读

继续阅读...
هشتونیمکلیپنمایشی

انتشارکلیپنمایشینتهایفقدان

دانیالخیریخواه(بازیگر)وعلیشمس(کارگردان)ازایرانو尼古拉Pianzola(بازیگر)و安娜多拉多尔诺(کارگردان)ازایتالیا,درقالبهمکاریازراهدور,باحمایتسفارتایتالیادرتهران,وشرکت 继续阅读

继续阅读...
جشنوارهبینالمللیفیلممذهبامروز

جوایزایراندرجشنوارهبینالمللیفیلممذهبامروز

بیستوستندورهجشنوارهبینالمللیفیلم“مذهبامروز”(宗教今)کهازروز23سپتامبر2020جنواربینالملللیفیلم“مذهبامروز”(宗教今)کهازروز2سپتامبر1399رایت30ریروتوروتراروتفریروتوربروتم XNUMXهارشنبهXNUMX 继续阅读

继续阅读...
مازدهمیندورهجشنوارهبینالمللیخاورمیانهاکنون

بخشویژهایراندریازدهمیندورهجشنوارهبینالمللیخاورمیانهاکنونایتالیا

دبیرخانهجشنوارهمعتبربینالمللی “خاورمیانهاکنون”(中东现在)کهیازدهمیندورهآن11-6اکتبر2020م。(20-15مهرماه1399)درشهرفلورانسایتالیابرگزارمی 继续阅读

继续阅读...
بیانکاماریااسکارچاآمورتی

درگذشتبیانکاماریااسکارچاآمورتی

خانمپروفسور“ Biancamaria Scarcia Amoretti”ب 19شام2020اه29س1399تامبر1938م。 (XNUMXشهریورماهXNUMX)دارفانیراوداعگفت。 XNUMX年的照片。 درشهر“آئوستا”ایتالیامتولدگردید。 继续阅读

继续阅读...
هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

برگزیدگانایرانیهفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیزبامعرفیبرگزیدگانایندورهبهکارخودپایانداد؛ وفیلم“دشتخاموش”ساختهاحمدبهرامی؛ وروحاللهزمانیبازیگرفیلم“خورشید”ساخته 继续阅读

继续阅读...
برگزاریوبیناربهمناسبتروزملیزبانوادبیاتفارسی

وبینارتشابهاتادبیمیانایرانوایتالیا

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیابامشارکتپایگاهاینترنتیDiruzدومینوبینارمشترکازسلسلهوبینارهای对话伊朗باعنوان “تشابهاتادبیمیانایرانوایتالیا” رابهمناسبتروزملی 继续阅读

继续阅读...
وبینار

زودواندیشهاینسینا

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,بامشارکتپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیایتالیایننباناستان www.diruz.it ازساعت21روزچهارشنبه9سپتامبر2020م。(19شهریورماه 继续阅读

继续阅读...
جشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهایتالیا

نمایندگانایراندرجشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهایتالیا

فیلمهایکوتاه“کفش”ساختهحسیندارابی؛ و“عشقدرون”بهنویسندگیوکارگردانیاحساننصری,بهجمعنامزدهایپایانیبخشنویسندگیوکارگردانیاحساننصری,بهجمعنامزدهایپایانیبخشنویسندگیهشتمیندوریجروبوههرکورکشروهو法制前提هشرورو法制前提رو法制前提 继续阅读

继续阅读...
جشنوارهبینالمللیفیلمپادواایتالیا

نمایندگانسینمایایراندرجشنوارهبینالمللیفیلمپادواایتالیا

هشتنمایندهازسینمایادرچهاردهمیندورهجشنوارهبینالمللیفیلمفیلم河شهریادواایتالیحضنددون。 河道20-1سپتامبردورهازجدنواره 继续阅读

继续阅读...
时光倒流

همکاریهنرمندانوایتالیاییدرطرحهشتونیمکلیپنمایشی

دانیالخیریخواه(بازیگر)وعلیشمس(کارگردان)ازایرانوNicola Pianzola(بازیگر)وAnna Dora Dorno(بارگرادان)ازارالب 继续阅读

继续阅读...
جشنوارهعکسایتالیا

تقدیرجشنوارهعکسایتالیاازاحمدخطیری

GOFAP技术2020م。 دردوبخشآزادرنگیوآزادتکرنگبرگزارگردیدوهیأتداوراناینجشنواره,عکس“دختریکهدرنمنمپرازپرواززروازپروازپرازیرازرووزپزدزززدحیییدیپدوویدیویییییییییی 继续阅读

继续阅读...