خیامخداحافظیرایزنفرهنگیج.ا.ایراندرایتالیا

همراهانگرامیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا

بههمگیشمااازاینفاصلهیناگزیر,درودمی‌فرستم。

نمی‌دانم؛ازکجاططی4سالگذشته؛کهسومینحضورخوددرایتالیا؛بهعنوانرایزنفرهنگیراتجرب “راونا” نمایشگاه“شیرانوگاوان”دربنیاد“آکوئیهلا”? نمایشگاه“عشایرایران”? بالوبولونیا...وویوونیز...وموامنومنازوونیز的图片... یابهتنهایی? وقتیدربزرگ‌ترینوجامع‌ترینپایگاهایرانشناسیایتالیاییزبان“یعنی”فرهنگایران“,جستوجوم زیی

شایدهم‌میهنیهستید؛ههجشننوروزیمانرا,بهشماعیدانهدادهایم? الرینونوتمدنوههرهمعاصرآن,ییروزرا,مهمانمدر شایددوستییاهمسرایتالیای‌تانییافرزندان‌تانددریدییتاناتتانتبانتبانفارسیرایزنیشریت ؛کهکرسیدانشگاهیتان,تحتحمایتمااست?的图片 قالبهمکاری‌هایدانشگاهیکهماهماهنگیوپیگیریمی‌کنیم؛ازیکفرصتمطالعاتیبهدهبرده احتمالداردیزیازاساتیدومحققینیباشید؛کهدریزازهمایش‌هاییانشست‌هاییتتتتتتاتددد ,کهباشماافتخارهمکاریداشتهایم?的图片

نمیدانمفیلمهایسینماییکهنمایشدادهایم;کنسرتهایموسیقیکهاجراکردهایم;نمایشگاههاوکارگاههایهنری;یاهمایشهاونشستهاییکهبرپانمودهایم;کدامیکشماراباماهمراهساخته? اماننیکمی‌دانم؛همهاینتلاشهاباهدفهمبستگی؛وتحکیمدوستیمیانمانانجامامتتوبهآ اینهدفبزرگهرگزمیسرنمی‌شدگمگرباهمکاریانجمن‌هایمردمنهادایرانیوشماهمراهانیتهمشمت。

واینكدرپایانمسئولیترایزنفرهنگیجمهوریاسلامیایراندرایتالیا,همراهیشما,رهآوردارزندهایاست;کهباخودازاینسفربهارمغانبرده,وظیفهخودمیدانمازهمگیشماسپاسگزارینمودهوباآرزوهاییشایستهآیندهایران;وامید بهرشدروزافزونیرانیاندرسراسرجهان؛بهویژهایرانیانمقیمایتالیا,باشماخداحافظ。

خدایاچنانکنسرانجامکارتتوخشنودباشیومارستگار

اقبرقولی-15اردیبهشت1399

分享