اخبارفرهنگیوهنریایراندرایتالیا

آخریناخبارمربوطبهتحولاتوفعالیتهایفرهنگیوهنریایراندرایتالیارادراینصفحهدنبالک

15 2020九月

برگزاریوبیناربهمناسبتروزملیزبانوادبیاتفارسی

وبینارتشابهاتادبیمیانایرانوایتالیا

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیابامشارکتپایگاهاینترنتیDiruzدومینوبینارمشترکازسلسلهوبینارهای对话伊朗باعنوان “تشابهاتادبیمیانایرانوایتالیا” رابهمناسبتروزملیشعروادبپارسی(شهریورماه27)برگزارمینماید。

安东内洛·萨克蒂(Antonello Sacchtti) وحح؛؛؛م؛ ودکترمحمدحسینکیایی(استادیاردانشگاهتهران)的发音。

دمممم درمیانکتبومقالاتی。 。 。

9 2020九月

وبینار

زودواندیشهاینسینا

-- www.diruz.it ازساعت21روزچهارشنبه9سپتامبر2020م。(19شهریورماه1399)ووبیناربررسیزندگیواندیشهابنسینارابربررسی。 安东内洛·萨切蒂​​(Antonello Sacchetti)مدیرپایگاهاطلاعرسانیاینترنتی 迪鲁兹 -- بادعوتازمحمدتقیامینی(رایزنفرهنگیایراندرایتالیا)؛ و。 。 。

3 2020九月

جشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهایتالیا

نمایندگانایراندرجشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهایتالیا

فیلمهایکوتاه“کفش”ساختهحسیندارابی؛ و “عشقدرون” بهنویسندگیوکارگردانیاحساننصری,بهجمعنامزدهایپایانیبخشنویسندگیوکارگردانیاحساننصری,بهجمعنامزدهایپایانیبخشنویسندگیهشتمیندوررجرکورترورورکورارکورارورورارورورارورروروراروراروراروراروراروروارورورارورواروروراروروه 间谍故事(Spi Stories) کهباشعار“مابهبرابرینیازمندیم”؛ درسال2020م。 برگزارمیگردد。 فالمکوتاهمنتخباینجشنوارهممتعاقباًمعرفیخواهدشدوجایزهنقدیبهارزش3هزاروتاوبهآنتاتبهآن

。 。 。

1 2020九月

جشنوارهبینالمللیفیلمپادواایتالیا

نمایندگانسینمایایراندرجشنوارهبینالمللیفیلمپادواایتالیا

هشتنمایندهازسینماییدرچهاردهمیندورهجشنوارهبینالمللیفیلم河شهرپادواایتالیحضنددون。 درجریانایندورهازجشنواره河که20-1سپتامبر2020م。(30-11شهریورماه1399)درPortello酒店门شهرپادواایتالیابرگزارمیگردد,10سپتامبر(20شهریورماه),فیلمهایکوتاه “سوربز” ساختهسعیدزمانیان, “گسل” ساختهسهیلامیرشریفی, “اخرهفته” ساختهآریومتوقع,و “لکه” ساختهشورشوکیلینمایشدادهخواهدشدو11سپتامبر(21شهریورماه),فیلمهایکوتاه “گم” ساختهعلینواییانو “دماژدها” ساخته سعیدکشاورزبهرویپردهخواهد。 。 。

26 2020月

时光倒流

همکاریهنرمندانوایتالیاییدرطرحهشتونیمکلیپنمایشی

دانیالخیریخواه(بازیگر)وعلیشمس(کارگردان)ازایرانو尼古拉Pianzola(بازیگر)و安娜多拉多尔诺(کارگردان)ازایتالیادرقالبهمکاریازراهدورباحمایتسفارتایتالیادرتهرانوشرکتنمایشایتالیاییInstabili Vagantiطرحیراباعنوان“周围的环境:周围的环境。 1399 النمجموعهکهتولیدنخستینخروجیآنیکماهبهطولانجامیده,شاملهشتکلیپ。 。 。

26 2020月

جشنوارهعکسایتالیا

تقدیرجشنوارهعکسایتالیاازاحمدخطیری

GOFAP技术2020م。 دردوبخشآزادتنرنببرگزارگردیدوهیأتداوراناشنجشنواره المیرافروزانی,امیدرضاپورنبی,جوادرضایی,خشایارحسامی,سیداحسانمرتضوی,سیدرضاجوادی,فرزینناظمزاده,لیلاآذریتبریزی,مهرزادمقصودیان,مهنازنوریان,وهوتنباباپوردیگرعکاسانایرانیبودندکهآثارشانبهاینجشنوارهراهیافتهبود。 جشنوارهGOFAPایتالیا,زیرنظرفدراسیونبینالمللیهنرعکاسی,انجمنسلطنتیعکاسیانگلتسنعکاسیانگلستنعکاسیانگلتسنعکاسیرووورگگووگگگگگگییییییییرییریگیریییییرو فدراسیونبین‌المللی。 。 。

20 2020月

نمایشنارنقاشیایزابلاسالاریدرجشنوارهبزرگهنریشهراِسپِلوایتالیا

حضوررایزنفرهنگیاررنن

محمدتقیامینی,رایزنفرهنگیایراندرایتالیا,درآیینگشایشنمایشگاهنقاشیجشنوارهبزرگهنریشهر “اسپلو”(斯佩洛)ایتالیاشرکتجستوضمنملاقاتباشهرداراینشهر,باخبرنگارشبکهاستانی “اومبریا”(布里亚)مصاحبهنمود。 ویجهتبازدیدازآثارنقاشیانتزاعی “ایزابلاسالاری” هنرمندجوانایرانی - ایتالیاییدرایننمایشگاهحضوریافتهبود,آثارنقاشیانتزاعی “ایزابلاسالاری” نقاشجوانایرانی - ایتالیایینخستینبار,بهعنوانآثارجوانتریننقاشبااستعدادشرکتکننده درتاریخنمایشگاه(Margutta)شهررم,درنودمین。 。 。

12 2020月

جشنوارهمذهبامروزایتالیا

نمایشمستندکاروندربخشرقابتیبیستوسرندورهجشنوارهذ

老龄化 اینجشنوارهکهبرنمایشآثارسینمایمذهبیومعناگرامتمرکزاست؛ 9-2 1399年XNUMX月باشعار“محیطزیستوزیباییهایخلقت”برگزارمیگردد。 مستند“کارون”پیشازایندرششورهایج.ا.ایران,اسپانیا,روسیه,‌ا‌ ‌ ‌ن جشنواره“مذهبامروز”معتبرترینجشنوارهدرنوعخوددرسطحبینالمللیاست؛ تت,,,,,تتتتتت

。 。 。

11 2020月

هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

الراندرهفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

22 (Cate Blanchett,Veronica Franz,Joana Hogg,Nicola Lagioia,Christina Petzold,Cristi Puiu,Ludivine Sagnier)

دربخشرقابتیاینجشنواره19فیلم,ازجمله“خورشید”ساختهمجیدمجیدیحضوردارند؛ 22فیلمنیزدرسهبخشمختلف。 。 。

10 2020月

نمایشمستندخاتمهدرایتالیا

نمایشمستندخاتمهدرجشنوارهسینماییایتالیا

“加油后的生活”(注油后的生活)。مستند“خاتمه”ساختههادیومهدیزارعیبهجشنوارهسینمایی。 大约89岁的父亲的父亲或父亲的父亲和她的父亲。 “ یش‌تردرجشنواره‌هایسینمایی”لایپزیک“؛ “فلورانس”; “سینماحقیقت”؛ “ایرانسی”; و“امریکنداکیتنتری”نیزبهنمایشگذاشتهشده؛ ووگوشهایاززندگییکدخترمهاجرافغاندرشهرشیرازراروایتمی‌کند。 هفتمیندورهجشنوارهسینمایی(油后生活)ازتاریخ5-3؛ 13年8月2020日。 دردوشهرمختلف“ساردنیا”ایتالیابرگزارمیگردد。

。 。 。

上一个箭头
下一个箭头
阴影
滑块

诗文学日

برگزاریوبیناربهمناسبتروزملیزبانوادبیاتفارسی

وبینارتشابهاتادبیمیانایرانوایتالیارایزنیفرهنگیایراندرایتالیابامشارکتپایگاهاینترنتیDiruzدومینوبینارمشترکازسلسلهوبینارهای对话伊朗باعنوان “تشابهاتادبیمیانایرانوایتالیا” رابهمناسبتروزملیشعر... ادامهخبر
وبینار

وبینار

وبینارزندگیواندیشهاینسینارایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,بامشارکتپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیایتالیاییزباناخباراجتماعی - فرهنگیایرانبهنشانیwww.diruz.itازساعت21روزچهارشنبه9سپتامبر2020م(19شهریورماه1399),وبیناربررسی ... ادامهخبر
جشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهایتالیا

جشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهایتالیا

نمایندگانانراندرجشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهایتالیافیتمهکوتاه“کفش”ساختهحسیندارابیحسی و “عشقدرون” بهنویسندگیوکارگردانیاحساننصری,بهجمعنامزدهایپایانیبخشنویسندگیوکارگردانیاحساننصری,بهجمعنامزدهایپایانیبخشنویسندگیهشتمیندریریاروریارورواروورکاروروریارکوراروراروراروروارورارورورارکوراروراروراروروریارو法制前提 ادامهخبر
جشنوارهبینالمللیفیلمپادواایتالیا

جشنوارهبینالمللیفیلمپادواایتالیا

نمایندگانسینمایایراندرجشنوارهبینالمللیفیلمپادواایتالیاهشتنمایندهازسینمایایران,درچهاردهمیندورهجشنوارهبینالمللیفیلم河شهرپادواایتالیاحضورخواهندداشت。 关于河Riverهه20-1سپتامبر2020 ... ادامهخبر
时光倒流

时光倒流

همکاریهنرمندانایرانیوایتالیاییدرطرحهشتونیمکلیپنمایشیدانیالخیریخواه(بازیگر)وعلیشمس(کارگردان)ازایرانو尼古拉Pianzola(بازیگر)و安娜多拉多尔诺(کارگردان)ازایتالیادرقالبهمکاریازراهدورباحمایتسفارتایتالیادر ... ادامهخبر
جشنوارهعکسایتالیا

جشنوارهعکسایتالیا

2020年的GOFAP技术。 -- ادامهخبر
نمایشنارنقاشیایزابلاسالاریدرجشنوارهبزرگهنریشهراِسپِلوایتالیا

نمایشنارنقاشیایزابلاسالاریدرجشنوارهبزرگهنریشهراِسپِلوایتالیا

حضوررایزنفرهنگیایراندرآیینگشایشنمایشگاهنقاشیجشنوارهبزرگهنریشهراسپلوایتالیامحمدتقیامینی,رایزنفرهنگیایراندرایتالیا,درآیینگشایشنمایشگاهنقاشیجشنوارهبزرگهنریشهر “اسپلو”(斯佩罗)ایتالیاشرکتجستو... ادامهخبر
جشنوارهمذهبامروزایتالیا

جشنوارهمذهبامروزایتالیا

نمایشمستندکاروندربخشرقابتیبیستوسومیندورهجشنوارهمذهبامروزایتالیامستند “کارون” ساختهمحمداحسانی,بهبخشرقابتیفیلمهایمستندبیستوسومیندورهجشنوارهبینالمللیفیلم “مذهبامروز” ایتالیاراهیافت。 اینجشنواره... ادامهخبر
هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

نمایندگانایراندرهفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیزهفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز,درچهاربخشرقابتی,غیررقابتی,افقهاوکالجسینما,22-12شهریورماه1399بامدیریت(阿尔贝托巴伯拉)برگزارمیگردد。 (凯特·布兰切特,维罗妮卡·弗朗兹,... ادامهخبر
نمایشمستندخاتمهدرایتالیا

نمایشمستندخاتمهدرایتالیا

-- 大约89岁的父亲的父亲或父亲的父亲和她的父亲。 ... یش‌تر ... ادامهخبر
عیدقربان

عیدقربان

عیدقربانمبارکهموطنانعزیزوارجمندباسلامواحترامفرارسیدنعیدسعیدقربان؛ عیدعبادتوبندگیوعیداطاعتازفرمانالهیراصمیمانهتبریکوتهنیتعرضمینمایم。 ازدرگاهالهیاستدعاداریمتا... ادامهخبر
فراخوانجشنوارهکتابسالفرهنگیدانشجویان

فراخوانجشنوارهکتابسالفرهنگیدانشجویان

فراخواناولیندورهبینالمللیجشنوارهکتابسالفرهنگیدانشجویانمعاونتفرهنگیواجتماعیدانشگاهتهران,همزمانبابرگزاریچهارمیندورهملیجشنوارهکتابسالفرهنگیدانشجویان,نخستیندورهبینالمللیاینجشنوارهرابرگزارمینماید。 علاقهمندان... ادامهخبر
دستهایپاکنجاتبخشزندگی

دستهایپاکنجاتبخشزندگی

فراخوانمسابقهبینالمللینقاشیکودکانکانونپرورشفکریکودکانونوجوانانایران,مسابقهبینالمللینقاشیکودکان,باشعاردستهایپاکنجاتبخشزندگیرابرگزارمینماید。 مهلتارسالآثاربهدبیرخانهاینجشنوارهتاپایانمردادماهسال... ادامهخبر
جشنوارهخاورمیانهاکنون

جشنوارهخاورمیانهاکنون

جشنوارهسینماییفرهنگیخاورمیانهاکنونمعرفیمیکندجشنوارهسینماییفرهنگی “خاورمیانهاکنون” شهرفلورانسایتالیا,ازساعت21جمعهبیستمتیرماه1399فیلم “تهرانشهرعشق” ساختهعلیجابرانصاریرابهصورتبرخط(آنلاین)بهنمایشمیگذارد。 برای... ادامهخبر
کارتونکلابایتالیا

کارتونکلابایتالیا

“اینسو,نسو”ساختهلیدافضلی؛نمایندگانایراندرکارتونکلابایتسو,نسو وهویتساختهعلیرضاصالحی,نمایندگانایراندربخشرقابتبینالمللسیوششمیندورهجشنواره“ اهازتاریخ25لغایت29 ... ادامهخبر
دورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیویژهکودکانونوجوانان

دورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیویژهکودکانونوجوانان

نوستیندورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاویژهکودکانونوجوانانرایزنیفرهن کوژوووژوژوژوژوژوژدژودددددد ادامهخبر
第二个在线波斯语课程

دورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا

دومیندورهآموزشازراهدورزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیارایزنیفرهنگیایراندررم,باهدفارتقاءمهارتهایزبانیفارسیآموزان,دومیندورهمجازیآموزشزبانفارسیراازپنجممهرماه99بهشرح... ادامهخبر
مصاحبهبامنوچهردقتی

مصاحبهبامنوچهردقتی

مصاحبهروزنامهرسمیواتیکانبامنوچهردقتیعکاسایرانیروزنامهرسمیواتیکانباانتشاریکیازآثارمنوچهردقتیعکاسایرانی,مصاحبهایکهباویانجامدادهرانیز,منتشرنمودهاست。 منوچهردقتیکهساکنکشورفرانسهاست؛ ... ادامهخبر
جشنوارهبینالمللیفیلمایسکیا

جشنوارهبینالمللیفیلمایسکیا

نمایندگانسینمایبرجزاریهجدهمیندورهجشنوارهبینبینالمللیفیلمایسکیادرجزنوارهبین 14日7日-99日XNUMX时的时光؛时的时光 ف“لمهایخوواببی‌رویابهکارگردانیفواداسدی؛ “دیگری”بهکارگردانی... ادامهخبر
制作电影

制作电影

سومیندورهرخدادسینماییبهمناسبتروزجهانیسینمایایتالیاسفارتایتالیادرتهران,سومیندورهرخدادسینمایی(制作电影)راازتاریخ26خردادلغایت1تیرماه1399برگزارمینماید。 ...添加到购物车... ادامهخبر
کوفهایباستانشناسیدرایتالیاطیدورهشیوعویروسکرونا

کوفهایباستانشناسیدرایتالیاطیدورهشیوعویروسکرونا

1922年2019月。 瓦尔波利切拉(Valpolicella)的内格勒(Negrar) متعلقبهقرنسوممیلادی؛ اهازتابستانXNUMXم。 آغاز; وپسازشیوع... ادامهخبر
اعطاجایزهجشنوارهطراحیایتالیابهیکهنرمندایرانی

اعطاجایزهجشنوارهطراحیایتالیابهیکهنرمندایرانی

محمدعلیودودجایزهجشنوارهطراحیایتالیارادریافتنمودمحمدعلیودود؛ کبببددببببببببب نشان“آیرون”اینجشنوارهراازخنخودساخت。 第124章... ادامهخبر
پیرمردوخوانندهدرجشنوارهایسکیا

پیرمردوخوانندهدرجشنوارهایسکیا

نمایشمستندپیرمردووووانهد Ischiaایتالیابهنمایشدرمی‌آید。 ...添加到购物车... ادامهخبر
روزجهانیمحیطزیست

روزجهانیمحیطزیست

روزجهانیمحیطزیستگرامیبادپنجمژوئن؛ برابرباشانزدهمخردادماهیکهزاروسیصدونودونهخورشیدی؛ روزجهانیمحیطزیست,ارامیباد... ادامهخبر
نمایندهایراندرجشنوارهسینماییسالنتو

نمایندهایراندرجشنوارهسینماییسالنتو

ن“”“”“ی”“”ی“”“”“”“”“ ساختهمهدیفردقادری؛ 大约10岁的萨伦托(Salento)的照片。 اینفیلمپیشازاین,جایزه... ادامهخبر
جایزهجهانیکتابسالایران

جایزهجهانیکتابسالایران

فراخوانجایزهجهانیکتابسالایراندبیرخانهجایزهجهانیكتابسالایران,بیستوهشتمیندورهاینجایزهراباهدفشناساییومعرفیكتابهایارزشمنددردوحوزهمطالعاتاسلامیومطالعاتایرانی,درسهبخشتألیف,ترجمهوتصحیحكهبراینخستین... ادامهخبر
روزجهانیموزه

روزجهانیموزه

روزجهانیموزهومیراثفرهنگیهجدهمماهمی(بیستونهماردیبهشتماه),روزجهانیموزهوممراثر。 ادامهخبر
بزرگداشتفردوسی

بزرگداشتفردوسی

بجججججاجججججججج روزبزرگداشتفردوسیگرامیباد。 费多西(935-1020)... ادامهخبر
درخششدانشگاهالزهرادرزمرهمؤثرتریندانشگاههایجهان

درخششدانشگاهالزهرادرزمرهمؤثرتریندانشگاههایجهان

大约200英里/小时。 ...添加到您的博客... ادامهخبر
2020年的استالیایی

2020年的استالیایی

《 2020叛逆者》(《叛国者》)《叛逆者》 کارگردانی; فیلمنامه; بازیگرنقشاولمرد؛ بازیگرنقشمکملمرد؛ 大卫·多纳泰洛(David Di Donatello)的照片 معروفبه... ادامهخبر
分享
  • 29
    分享