12 2019十一月

حضوریکپویانماییازایراندرجشنوارهفیلمایتالیا

نمایش پویانمایی حبسی در جشنواره فیلم های محیط‌زیستی ایتالیا

پویانمایی "حبسی" به کارگردانی احمد خوش‌نیت؛ نماینده ایران در سومین دوره جشنواره فیلم های محیط‌زیستی ایتالیا است؛ که از روز پانزدهم آبان ماه 1398 در شهر "چیتادلا" ایتالیا آغاز گردیده؛ و تا یکم آذرماه ادامه خواهد داشت.

این جشنواره موضوعی در سه بخش فیلم‌های داستانی؛ سینمایی؛ و پویانمایی برگزار می گردد.

。 。 。

8 2019十一月

افتتاحنمایشگاهعکسعشایرایراندرشهرماترا

افتتاحنمایشگاهعکسعشایرایراندرپایتختفرهنگیاروپا

بامشارکترایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,ازساعت18:30روزجمعه8نوامبر2019م(17آبانماه1398)نمایشگاهعکسعشایرایران;باعنوان “اقواموسرزمینهایریسنده:مسیرهایچرگشتمیانایرانوایتالیا”,دردستکنده图片由Monum制作。

X NUMXم。 2019م。的名称。 佩斯卡拉(Pescara)的2016م。 درشهرهایرموتهرانبرپاگردیدهوو。 。 。

7 2019十一月

ivioقوبیایتالیا

امضاءتفاهمنامههمکاریمیاندانشگاهخلیجفارسوپژوهشگاهultقطبیایتالیا

完整的超人 تفاهمنامهامضاشدهدرزمینهسنجشازراهدوردریایی,علومراداریوپردازشتصاویرراداریوسایرزمینههایموردعلاقهطرفیناست;ومحققاندودانشگاهبهصورتمشترکبررویمحیطزیستوعلومجویخلیجفارسبهمطالعهخواهندپرداخت。

اینتفاهمنامهدارایمفادیازجملهتبادلاستادودانشجو,طرحهایپژوهشیمشترک,برگزاریرویدادهایبینالمللیمشترکومشارکتدرامرآموزشوپژوهشاست;کهبهموجبآندرسالجاریپژوهشگران。 。 。

31 2019月

نمایندگانایراندرجشنوارهفیلم‌هاوبرنامههایورزشیمیلانایتالیا

حبورفیلمخداحافظالمپیکقایورزشدرجشنوارهفیلم‌هاوبرنامههایورزشیمیلانایتالیا

فولم“خداحافظالمپیک”بهکارگردانی برنامه“آقایورزش”کهدرشبکهورزشایراننمایشدادهمیشدددیگرنمایندهایراندراینجشنوارهان。 مجتبیپوربخشکارگردانوتهیهکنندهاینبرنامهنیزبودهاست。

。 。 。

28 2019月

نمایشآثارحجمهنرمندایرانیدرجشنوارههنریتصاویرخیالایتالیا

منتخبیازآثارحجمساراتوانادرجشنوارههنریتصاویربینمایشگذاشتهشد

بامشارکترایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,درجریانبرگزاری37امیندورهجشنوارههنری “تصاویرخیال”;کهاز4آبانلغایت27بهمنماه1398درشهر “سارمده”(萨尔梅德)ایتالیابرگزارمیگردد;نمایشگاهمنتخبیازآثارحجمساراتوانا نیزبرپامیشود。 اینهنرمندباحیواناتیکهتوسطخمیرکاغذبهآنهاحجمبخشیده,دراینجشنوارهحضوریافتهاست。

جشنواره “تصاویرخیال” باحضورهنرمندانیازاقصینقاطجهان;دربخشهایمختلفینظیررونماییازکتبتصویرگریشده;برپایینمایشگاهآثارتصویرگری;حجم; ...وباموضوعاتتخیلی;برگزارینشستوکارگاه。 。 。

28 2019月

电子邮件电子邮件电子邮件电子邮件电子邮件电子邮件电子邮件电子邮件电子邮件

ایرنقاشیکانیاوزادهجایزهنخستنمایشگاههنرپارماراکسبنمود

تابلونقاشیکانیاوایرانزادهازگروههنرمندانموسسهفرهنگیهنریتذهیبکهباپشتیبانیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,دربخشرقابتینمایشگاههنرپارماشرکتنمودهبود;جایزهنخستایننمایشگاهراازآنخودساخت。 درایننمایشگاهموسسهفرهنگیهنریتذهیببا36اثرنقاشیباموضوعسماعازهنرمنداناینمؤسسهحضوریافتهبود;واثرکانیاوایرانزادهپسازقرارگرفتندرمیان20اثربرگزیدهازکشورهایمختلفجهان,درنهایتجایزهبهتریناثرنقاشیایننمایشگاهرادریافت نمود。 ایننمایشگاهییییناموشپاه‌هایبینالمللیدراروپااست؛کههمهساله。 。 。

28 2019月

نمایندهسینمایبرگزیدهجشنوارهفیلمکوتاهایتالیا

استاناصلیجشنوارهسویچی

فیلمکوتاه“دریاموج‌موج می‌لرزد”ساختهامیرغلامیجایزهویژهتلویتونملیفرانسهدرتخ 15فیلمکوتاهایرانیدربخش伊朗巨星اینجشنوارهحضورداشتند;کهپسازمعرفیچهارفیلمبرگزیدهازمیانآنها,فیلمکوتاه “دریاموجموجمیلرزد” توانستجایزهویژهتلویزیونملیفرانسهدراینبخشرابهخوداختصاصدهد。 伊朗塞维奇 。 。

25 2019月

حبوریکنمایندهازسینمایایراندرجشنوارهبین‌المللیفیلمرم

حضورفیلمپسر-مادردرچهاردهمینجشنوارهبین‌المللیفیلمرم

فیلم “پسر_مادر” ساختهمهنازمحمدی,درکنارآثاریازکشورهایبلژیک,فرانسه,ایتالیا,اسپانیا,انگلیس,سوییسوآلمان,دربخشرقابتیآثارمرتبطباکودکانبهنمایشگذاشتهمیشود。 اینفیلمپیشازندرجشنوارهفیلمتورنتودرششورکاناداوجشنوارهفیلمزوریخسوئیسنسزبه 1398درششررمبرگزارمیگردد。

。 。 。

17 2019月

جایزهبهترینفیلمکوتاهجشنوارهمذهبامروزبهنمایندهایراناختصاصیافت

جایزهبهترینفیلمکوتاهجشنوارهمذهبامروزایتالیابهکلاسرانندگیاختصاصیافت

جایزهبهترینفیلمکوتاهبیستودومیندورهجشنوارهبینالمللیفیلم “مذهبامروز” ایتالیابه “کلاسرانندگی” ساختهمرضیهریاحیتعلقیافت;وجایزهبخشنگاهزناناینجشنوارهنیز,بهمستند “دلبند” ساختهیاسرطالبیاهداشد。 10-2。2019م。 برگزارگردید。

。 。 。

16 2019月

جشنوارهفرهنگی,هنریوادبیدانشجویانودانش‌آموختگانایرانیخارجازکشور

法语法语西班牙语

ششمیندورهجشنوارهفرهنگی,هنریوادبیدانشجویانودانشآموختگانایرانیخارجازکشوردرقالبآثارشعر(کلاسیکونو);داستان(رمانوداستانکوتاه);خاطرهنویسیوسفرنامهنویسی;وعکاسی(حرفهایوتلفنهمراه)دردوبخشآزادوویژه برگزارمیگردد。 30 98的XNUMX的图片。 مجموعهآثاربرگزیدهدرقالبیککتابمنتشرخواهدد؛وآثاربرگزیدهبخشعکال بهسهنفرنخستهربوشتلدیس؛ووجوایزنقدیاهداءخواهدد。 جهتاطلاعاتبیشتروارسالاربهپایگاهاینترنتی。 。 。

上一个箭头
下一个箭头
阴影
滑块
حضوریکپویانماییازایراندرجشنوارهفیلمایتالیا

حضوریکپویانماییازایراندرجشنوارهفیلمایتالیا

نمایش پویانمایی حبسی در جشنواره فیلم های محیط‌زیستی ایتالیا پویانمایی "حبسی" به کارگردانی احمد خوش‌نیت؛ نماینده ایران در سومین دوره جشنواره فیلم های محیط‌زیستی ایتالیا است؛ که از روز پانزدهم آبان ماه 1398 در شهر "چیتادلا" ایتالیا آغاز گردیده؛ و ...
افتتاحنمایشگاهعکسعشایرایراندرشهرماترا

افتتاحنمایشگاهعکسعشایرایراندرشهرماترا

افتتاحنمایشگاهعکسعشایرایراندرپایتختفرهنگیاروپابامشارکترایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,ازساعت18:30روزجمعه8نوامبر2019م(17آبانماه1398)نمایشگاهعکسعشایرایران;باعنوان“اقواموسرزمینهایریسنده:مسیرهای ...
ivioقوبیایتالیا

ivioقوبیایتالیا

امضاءتفاهمنامههمکاریمیاندانشگاهخلیجفارسوپژوهشگاهعلومقطبیایتالیادانشگاهخلیجفارسوپژوهشگاهعلومقطبیایتالیابهمنظورتوسعهروابطبینالمللیخودبایکدیگرتفاهمنامههمکاریامضاکردند。 تفاهم‌نامهامضاشدهدرزمینهسنجشاز...
نمایندگانایراندرجشنوارهفیلم‌هاوبرنامههایورزشیمیلانایتالیا

نمایندگانایراندرجشنوارهفیلم‌هاوبرنامههایورزشیمیلانایتالیا

حضورفیلمخداحافظالمپیکوبرنامهآقایورزشدرجشنوارهفیلمهاوبرنامههایورزشیمیلانایتالیافیلم “خداحافظالمپیک” بهکارگردانیمجتبیپوربخش,درجشنوارهفیلمهاوبرنامههایورزشیمیلانایتالیابهنمایشگذاشتهشد。 برنامه“آقایورزش” ...
نمایشآثارحجمهنرمندایرانیدرجشنوارههنریتصاویرخیالایتالیا

نمایشآثارحجمهنرمندایرانیدرجشنوارههنریتصاویرخیالایتالیا

منتخبیازآثارحجمساراتوانادرجشنوارههنریتصاویرخیالبهنمایشگذاشتهشدبامشارکترایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,درجریانبرگزاری37امیندورهجشنوارههنری “تصاویرخیال”;کهاز4 27آبانلغایتبهمنماه...
电子邮件电子邮件电子邮件电子邮件电子邮件电子邮件电子邮件电子邮件电子邮件

电子邮件电子邮件电子邮件电子邮件电子邮件电子邮件电子邮件电子邮件电子邮件

اثرنقاشیکانیاوایرانزادهجایزهنخستنمایشگاههنرپارماراکسبنمودتابلونقاشیکانیاوایرانزادهازگروههنرمندانموسسهفرهنگیهنریتذهیبکهباپشتیبانیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,دربخشرقابتینمایشگاههنرپارماشرکت...
نمایندهسینمایبرگزیدهجشنوارهفیلمکوتاهایتالیا

نمایندهسینمایبرگزیدهجشنوارهفیلمکوتاهایتالیا

یکیازجوایزاصلیجشنوارهسدیچیکورتوایتالیابهفیلمکوتاهدریاموجموجمیلرزدتعلقگرفتفیلمکوتاه “دریاموجموجمیلرزد” ساختهامیرغلامیجایزهویژهتلویزیونملیفرانسهدربخش伊朗巨星شانزدهمیندورهجشنوارهفیلمکوتاه...
حبوریکنمایندهازسینمایایراندرجشنوارهبین‌المللیفیلمرم

حبوریکنمایندهازسینمایایراندرجشنوارهبین‌المللیفیلمرم

حضورفیلمپسر-مادردرچهاردهمینجشنوارهبینالمللیفیلمرمفیلم “پسر_مادر” ساختهمهنازمحمدی,درکنارآثاریازکشورهایبلژیک,فرانسه,ایتالیا,اسپانیا,انگلیس,سوییسوآلمان,دربخشرقابتیآثارمرتبطباکودکانبهنمایشگذاشتهمیشود。 این...
جایزهبهترینفیلمکوتاهجشنوارهمذهبامروزبهنمایندهایراناختصاصیافت

جایزهبهترینفیلمکوتاهجشنوارهمذهبامروزبهنمایندهایراناختصاصیافت

جایزهبهترینفیلمکوتاهجشنوارهمذهبامروزایتالیابهکلاسرانندگیاختصاصیافتجایزهبهترینفیلمکوتاهبیستودومیندورهجشنوارهبینالمللیفیلم “مذهبامروز” ایتالیابه “کلاسرانندگی” ساختهمرضیهریاحیتعلقیافت;وجایزهبخشنگاهزنان...
جشنوارهفرهنگی,هنریوادبیدانشجویانودانش‌آموختگانایرانیخارجازکشور

جشنوارهفرهنگی,هنریوادبیدانشجویانودانش‌آموختگانایرانیخارجازکشور

فراخوانششمینجشنوارهفرهنگی,هنریوادبیدانشجویانودانشآموختگانایرانیخارجازکشورششمیندورهجشنوارهفرهنگی,هنریوادبیدانشجویانودانشآموختگانایرانیخارجازکشوردرقالبآثارشعر(کلاسیکونو);داستان(رمانوداستانکوتاه); .. 。
马泰拉-霍拉桑

برگزارینشستمطبوعاتیطرحازمشهدتاماترایرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا

خواهرخواندگیشهرهایتوسوماتراونامگذاریمتقابلخیابانهاییدردوشهرازساعتروزجمعه10 19 1398مهرماهنشستمطبوعاتیخواهرخواندگیشهرهایتوسو “ماترا” ونامگذاریمتقابلخیابانهاییدردوشهر,درمحلسالناجتماعاتشهرداری “ماترا” ...
نمایشگاهگروهینقاشانایرانیدرشهرپارماایتالیا

نمایشگاهگروهینقاشانایرانیدرشهرپارماایتالیا

نمایشگاهنقاشیهنرمندانموسسهتذهیبدرنمایشگاههنریپارمابامدیریتموسسهفرهنگیهنریتذهیب;ومشارکترایزنیفرهنگیایراندرایتالیا;نمایشگاهگروهی36اثرنقاشیهنرمندانموسسهفرهنگیهنریتذهیب;باموضوع(سماعدراشعارمولانا)ازتاریخ...
آغازمجموعهبرنامههایفرهنگیازمشهدتاماترا

آغازمجموعهبرنامههایفرهنگیازمشهدتاماترا

نمایشگاهعکسهایقدیموجدیدمشهددرماتراافتتاحشدازساعت17روزشنبهمهرماه13 1398 30نمایشگاهیمشتملبرعکسجدیدشهرمشهدازآثارمحمدخوشرو; 10وعکسقدیمیدورهقاجاراینشهراز...
马泰拉2019

افتتاحنمایشگاهعکسشهرمشهددرماترا

17 5。2019。XNUMX ...添加到购物车...
نمایندگانایراندرجشنوارهبینالمللیفیلمهایآسیایی

نمایندگانایراندرجشنوارهبینالمللیفیلمهایآسیایی

نمایشدوفیلمایرانیدرجشنوارهبینالمللیفیلمهایآسیاییشهررمدرجریانبرگزاریبیستمیندورهیجشنوارهیبینالمللیفیلمهایآسیاییشهررم(Asiateca电影节);باهمکاریومشارکترایزنیفرهنگی,دوفیلمایرانی,...
هنرشهریفرصتیبرایاتحاد

هنرشهریفرصتیبرایاتحاد

نقاشیدوهنرمندایرانیوایتالیاییبردیواراقامتگاهسفیرایتالیادرتهرانازتاریخچهارممهرماه1398;درقالبطرحیباعنوان “هنرشهری:فرصتیبرایاتحاد”;دونقاشیاز “پائولوبوردینو” ومهدیقدیانلو;هنرمندانایتالیاییوایرانی;. ..
روزجهانیترجمه

روزجهانیترجمه

...添加到购物车...
روزجهانیگردشگری

روزجهانیگردشگری

...نجممهرباد...
波斯语课程

دورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا

چهلوپنجمیندورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاچهلوپنجمیندورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاازروزشنبهاکتبر19 2019م。(مهرماه27 1398)درمحلرایزنیفرهنگیدرشهر...
هفتهفیلمجنگایران-عراقدرشهررم

هفتهفیلمجنگایران-عراقدرشهررم

هفتهفیلمرویایصلحانجمنفرهنگیایتالیاییایرانیالفبایشهررم;باهمکاریجشنوارهبینالمللیفیلممدیترانه;ومجلهفرهنگیبخارا,هفتهفیلم “رویایصلح” باموضوعجنگایران - عراقرا,ازتاریخلغایت23 26 2019سپتامبر...
载入中...
分享
  • 29
    分享