اخبارفرهنگیوهنریایراندرایتالیا

آخریناخبارمربوطبهتحولاتوفعالیتهایفرهنگیوهنریایراندرایتالیارادراینصفحهدنبالک

12 2020月

جشنوارهمذهبامروزایتالیا

نمایشمستندکاروندربخشرقابتیبیستوسرندورهجشنوارهذ

老龄化 اینجشنوارهکهبرنمایشآثارسینمایمذهبیومعناگرامتمرکزاست؛ 9-2 1399年XNUMX月باشعار“محیطزیستوزیباییهایخلقت”برگزارمیگردد。 مستند“کارون”پیشازایندرششورهایج.ا.ایران,اسپانیا,روسیه,‌ا‌ ‌ ‌ن جشنواره“مذهبامروز”معتبرترینجشنوارهدرنوعخوددرسطحبینالمللیاست؛ تت,,,,,تتتتتت

。 。 。

11 2020月

هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

الراندرهفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

22 (Cate Blanchett,Veronica Franz,Joana Hogg,Nicola Lagioia,Christina Petzold,Cristi Puiu,Ludivine Sagnier)

دربخشرقابتیاینجشنواره19فیلم,ازجمله“خورشید”ساختهمجیدمجیدیحضوردارند؛ 22فیلمنیزدرسهبخشمختلف。 。 。

10 2020月

نمایشمستندخاتمهدرایتالیا

نمایشمستندخاتمهدرجشنوارهسینماییایتالیا

“加油后的生活”(注油后的生活)。مستند“خاتمه”ساختههادیومهدیزارعیبهجشنوارهسینمایی。 大约89岁的父亲的父亲或父亲的父亲和她的父亲。 “ یش‌تردرجشنواره‌هایسینمایی”لایپزیک“؛ “فلورانس”; “سینماحقیقت”؛ “ایرانسی”; و“امریکنداکیتنتری”نیزبهنمایشگذاشتهشده؛ ووگوشهایاززندگییکدخترمهاجرافغاندرشهرشیرازراروایتمی‌کند。 هفتمیندورهجشنوارهسینمایی(油后生活)ازتاریخ5-3؛ 13年8月2020日。 دردوشهرمختلف“ساردنیا”ایتالیابرگزارمیگردد。

。 。 。

七月二十三日

عیدقربان

عیدقربانمبارک

هموطنانعزیزوارجمند

你好尊重

فرارسیدنعیدسعیدقربان؛ عیدعبادتوبندگیوعیداطاعتازفرمانالهیراصمیمانهتبریکوتهنیتعرضمینمایم。

ازترباهالهیاستدعاداریمتابافضلومرحمتخویش,سلامتی,التووررامشخخیرووسعادترانبیبتباتباتبام

امینی-رایزنفرهنگی

。 。 。

七月二十三日

فراخوانجشنوارهکتابسالفرهنگیدانشجویان

فراخواناولیندورهبینالمللیجشنوارهکتابسالفرهنگیدانشجویان

معاونتفرهنگیواجتماعیدانشگاهتهران,همزمانبابرگزاریچهارمیندورهملیجشنوارهکتابسالفرهنگیدانشجویان,نخستیندورهبینالمللیاینجشنوارهرابرگزارمینماید。 علاقهمندانبرایاطلاعاتبیشتروببتنام,میتوانندبهتارنمایرسمیاینجشنوارهبهنشانی https://nbfcs.ut.ac.ir/ مراجعهنمایند。

。 。 。

七月二十三日

دستهایپاکنجاتبخشزندگی

فراخوانمسابقهبینالمللینقاشیکودکان

کووووشوریککککاکککک,ککککالک 1399年的报价。 برایکسباطلاعاتبیشتردراینخصوص,بهنشانی paintfest.kpf.ir مراجعهفرمایید。

。 。 。

七月二十三日

جشنوارهخاورمیانهاکنون

جشنوارهسینماییخاورمیانهاکنونمعرفیمیکند

جشنوارهسینماییفرهنگی “خاورمیانهاکنون” شهرفلورانسایتالیا,ازساعت21جمعهبیستمتیرماه1399فیلم “تهرانشهرعشق” ساختهعلیجابرانصاریرابهصورتبرخط(آنلاین)بهنمایشمیگذارد。

برایاطلاعاتبیشتربهنشانیاینترنتیذیلمراجعهنمایید:

https://www.cinemalacompagnia.it/evento/middle-east-now-beyond-tehran-city-of-love/ 。 。 。

七月二十三日

کارتونکلابایتالیا

نمایندگانایراندرکارتونکلابایتالیا

“”اینسو,آنسو“ساختهلیدافضلی؛ وهویتساختهعلیرضاصالحی,نمایندگانایراندربخشرقابتبینالمللسیوششمیندورهجشنواره“ 大约25年29月1399日250年以前的“ریمینی”اتتالیابرگزارخواهدشد。 درجریانسیوششمیندورهجشنواره“کارتونکلاب”ایتالیا,XNUMXاهرهویانماییازسراسرجهانبهنماشش دوسالپیش,مهدیخرمیانباپویانمایی“سوزنبان”موفقبهکسبجایزهنخستاینجشنوارهشدهاست。

。 。 。

七月二十三日

دورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیویژهکودکانونوجوانان

نوستیندورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاویژهکودکانونوجوانان

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیاقصددارد؛ دوژوژوووژوژوژوژوژوژوژوژوژوددددد الندورهکهبرایکودکانونوجوانان10年16月XNUMX日 بهویژهفرصتیبرایآشناییفرزندانایرانیانمقیم,بازبانفارسیی,وارتباطبهترباتانلوو。 ایندورهدرصورترسیدنشمارمتقاضیانبهحدنصاببرگزار؛ 。ت。。。。。。ط。。。 علاقهمندانبهشرکتدرایندورهمیتوانند؛ 。 。 。

30 June 2020

دورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا

دومیندورهآموزشازراهدورزبانفارسیرایزنیفرهنگیمیران

رایزنیفرهنگیارراندررم,باهدفارتقاءمهارتهایزبانیممازان,دومیندورهممازممز

دورهمذکوردرسهسطحمقدماتیممتوسطه,وپیشرفته,شامل15ساعتوددددهجلسهیکساعتونامارای。 تمامیکلاسهاددرروزهایشنبهبرگزارخواهدشد。 否

علاقمندانیبهثبتنامهستندممیتوانندنسبتبهتکمیلفرمپیشثبتنامازازامامامالنمیل。 。 。

上一个箭头
下一个箭头
阴影
滑块

جشنوارهمذهبامروزایتالیا

جشنوارهمذهبامروزایتالیا

نمایشمستندکاروندربخشرقابتیبیستوسومیندورهجشنوارهمذهبامروزایتالیامستند “کارون” ساختهمحمداحسانی,بهبخشرقابتیفیلمهایمستندبیستوسومیندورهجشنوارهبینالمللیفیلم “مذهبامروز” ایتالیاراهیافت。 اینجشنواره... ادامهخبر
هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

نمایندگانایراندرهفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیزهفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز,درچهاربخشرقابتی,غیررقابتی,افقهاوکالجسینما,22-12شهریورماه1399بامدیریت(阿尔贝托巴伯拉)برگزارمیگردد。 (凯特·布兰切特,维罗妮卡·弗朗兹,... ادامهخبر
نمایشمستندخاتمهدرایتالیا

نمایشمستندخاتمهدرایتالیا

-- 大约89岁的父亲的父亲或父亲的父亲和她的父亲。 ... یش‌تر ... ادامهخبر
عیدقربان

عیدقربان

عیدقربانمبارکهموطنانعزیزوارجمندباسلامواحترامفرارسیدنعیدسعیدقربان؛ عیدعبادتوبندگیوعیداطاعتازفرمانالهیراصمیمانهتبریکوتهنیتعرضمینمایم。 ازدرگاهالهیاستدعاداریمتا... ادامهخبر
فراخوانجشنوارهکتابسالفرهنگیدانشجویان

فراخوانجشنوارهکتابسالفرهنگیدانشجویان

فراخواناولیندورهبینالمللیجشنوارهکتابسالفرهنگیدانشجویانمعاونتفرهنگیواجتماعیدانشگاهتهران,همزمانبابرگزاریچهارمیندورهملیجشنوارهکتابسالفرهنگیدانشجویان,نخستیندورهبینالمللیاینجشنوارهرابرگزارمینماید。 علاقهمندان... ادامهخبر
دستهایپاکنجاتبخشزندگی

دستهایپاکنجاتبخشزندگی

فراخوانمسابقهبینالمللینقاشیکودکانکانونپرورشفکریکودکانونوجوانانایران,مسابقهبینالمللینقاشیکودکان,باشعاردستهایپاکنجاتبخشزندگیرابرگزارمینماید。 مهلتارسالآثاربهدبیرخانهاینجشنوارهتاپایانمردادماهسال... ادامهخبر
جشنوارهخاورمیانهاکنون

جشنوارهخاورمیانهاکنون

جشنوارهسینماییفرهنگیخاورمیانهاکنونمعرفیمیکندجشنوارهسینماییفرهنگی “خاورمیانهاکنون” شهرفلورانسایتالیا,ازساعت21جمعهبیستمتیرماه1399فیلم “تهرانشهرعشق” ساختهعلیجابرانصاریرابهصورتبرخط(آنلاین)بهنمایشمیگذارد。 برای... ادامهخبر
کارتونکلابایتالیا

کارتونکلابایتالیا

“اینسو,نسو”ساختهلیدافضلی؛نمایندگانایراندرکارتونکلابایتسو,نسو وهویتساختهعلیرضاصالحی,نمایندگانایراندربخشرقابتبینالمللسیوششمیندورهجشنواره“ اهازتاریخ25لغایت29 ... ادامهخبر
دورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیویژهکودکانونوجوانان

دورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیویژهکودکانونوجوانان

نوستیندورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاویژهکودکانونوجوانانرایزنیفرهن کوژوووژوژوژوژوژوژدژودددددد ادامهخبر
第二个在线波斯语课程

دورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا

دومیندورهآموزشازراهدورزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیارایزنیفرهنگیایراندررم,باهدفارتقاءمهارتهایزبانیفارسیآموزان,دومیندورهمجازیآموزشزبانفارسیراازپنجممهرماه99بهشرح... ادامهخبر
مصاحبهبامنوچهردقتی

مصاحبهبامنوچهردقتی

مصاحبهروزنامهرسمیواتیکانبامنوچهردقتیعکاسایرانیروزنامهرسمیواتیکانباانتشاریکیازآثارمنوچهردقتیعکاسایرانی,مصاحبهایکهباویانجامدادهرانیز,منتشرنمودهاست。 منوچهردقتیکهساکنکشورفرانسهاست؛ ... ادامهخبر
جشنوارهبینالمللیفیلمایسکیا

جشنوارهبینالمللیفیلمایسکیا

نمایندگانسینمایبرجزاریهجدهمیندورهجشنوارهبینبینالمللیفیلمایسکیادرجزنوارهبین 14日7日-99日XNUMX时的时光؛时的时光 ف“لمهایخوواببی‌رویابهکارگردانیفواداسدی؛ “دیگری”بهکارگردانی... ادامهخبر
制作电影

制作电影

سومیندورهرخدادسینماییبهمناسبتروزجهانیسینمایایتالیاسفارتایتالیادرتهران,سومیندورهرخدادسینمایی(制作电影)راازتاریخ26خردادلغایت1تیرماه1399برگزارمینماید。 ...添加到购物车... ادامهخبر
کوفهایباستانشناسیدرایتالیاطیدورهشیوعویروسکرونا

کوفهایباستانشناسیدرایتالیاطیدورهشیوعویروسکرونا

1922年2019月。 瓦尔波利切拉(Valpolicella)的内格勒(Negrar) متعلقبهقرنسوممیلادی؛ اهازتابستانXNUMXم。 آغاز; وپسازشیوع... ادامهخبر
اعطاجایزهجشنوارهطراحیایتالیابهیکهنرمندایرانی

اعطاجایزهجشنوارهطراحیایتالیابهیکهنرمندایرانی

محمدعلیودودجایزهجشنوارهطراحیایتالیارادریافتنمودمحمدعلیودود؛ کبببددببببببببب نشان“آیرون”اینجشنوارهراازخنخودساخت。 第124章... ادامهخبر
پیرمردوخوانندهدرجشنوارهایسکیا

پیرمردوخوانندهدرجشنوارهایسکیا

نمایشمستندپیرمردووووانهد Ischiaایتالیابهنمایشدرمی‌آید。 ...添加到购物车... ادامهخبر
روزجهانیمحیطزیست

روزجهانیمحیطزیست

روزجهانیمحیطزیستگرامیبادپنجمژوئن؛ برابرباشانزدهمخردادماهیکهزاروسیصدونودونهخورشیدی؛ روزجهانیمحیطزیست,ارامیباد... ادامهخبر
نمایندهایراندرجشنوارهسینماییسالنتو

نمایندهایراندرجشنوارهسینماییسالنتو

ن“”“”“ی”“”ی“”“”“”“”“ ساختهمهدیفردقادری؛ 大约10岁的萨伦托(Salento)的照片。 اینفیلمپیشازاین,جایزه... ادامهخبر
جایزهجهانیکتابسالایران

جایزهجهانیکتابسالایران

فراخوانجایزهجهانیکتابسالایراندبیرخانهجایزهجهانیكتابسالایران,بیستوهشتمیندورهاینجایزهراباهدفشناساییومعرفیكتابهایارزشمنددردوحوزهمطالعاتاسلامیومطالعاتایرانی,درسهبخشتألیف,ترجمهوتصحیحكهبراینخستین... ادامهخبر
روزجهانیموزه

روزجهانیموزه

روزجهانیموزهومیراثفرهنگیهجدهمماهمی(بیستونهماردیبهشتماه),روزجهانیموزهوممراثر。 ادامهخبر
بزرگداشتفردوسی

بزرگداشتفردوسی

بجججججاجججججججج روزبزرگداشتفردوسیگرامیباد。 费多西(935-1020)... ادامهخبر
درخششدانشگاهالزهرادرزمرهمؤثرتریندانشگاههایجهان

درخششدانشگاهالزهرادرزمرهمؤثرتریندانشگاههایجهان

大约200英里/小时。 ...添加到您的博客... ادامهخبر
2020年的استالیایی

2020年的استالیایی

《 2020叛逆者》(《叛国者》)《叛逆者》 کارگردانی; فیلمنامه; بازیگرنقشاولمرد؛ بازیگرنقشمکملمرد؛ 大卫·多纳泰洛(David Di Donatello)的照片 معروفبه... ادامهخبر
روزاسنادملیومیراثمکتوب

روزاسنادملیومیراثمکتوب

åفدهماردیبهشترروزاسنادملیومیراامکتوبهفدهماردیبهشتماه؛روزاسنادملیومیراثمکتوب ادامهخبر
تازههاینشر

تازههاینشر

انتشاربرگردانایتالیاییکتاببامداداسلامرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,کتاب “بامداداسلام”;اثرعبدالحسینزرینکوبرا,درقالبطرححمایتازترجمهآثارفارسیبهدیگرزبانها(تاپ),بهزبانایتالیاییترجمه;ومنتشرنمود。 اینکتاب... ادامهخبر
خیامخداحافظیرایزنفرهنگیج.ا.ایراندرایتالیا

خیامخداحافظیرایزنفرهنگیج.ا.ایراندرایتالیا

همراهانگرامیرایزنیفرهنگیارراندرایتالیابههمگیشمااازاینفاصلهیناگزیرددرودمی‌فرست。 新增功能4سالگذشته؛کهسومینحبورخوددرایتالیاببهعنوانرایزنفرهنگیراتجرب。 ادامهخبر
XRDUM 1399

XRDUM 1399

نوروزخجستهبادرایزنیفرهنگیجمهوریاسلامیایراندرایتالیا,فرارسیدننوروزباستانیرابهتمامیفارسیزبانان;وایرانیان;بهویژههممیهنانگرامیمقیمایتالیاشادباشمیگوید。 配音... ادامهخبر
تازههاینشر

تازههاینشر

انتشاربرگردانایتالیاییگزیدهشعرمعاصرایرانبامشارکترایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,کتاب “گزیدهشعرمعاصرایران” ازمنشوراتحوزههنری;باحمایتاینحوزه;توسطآقایغلامرضاامامیبهزبانایتالیاییترجمه;وباعنوانایتالیایی(选择... ادامهخبر
روزمهندس

روزمهندس

روزبزرگداشتطوسیروزدوشنبهپنجماسفندماهززادروزخواجهنوییییی دراینروزایرانیانبربزرگداشتخواجهنصیرالدینطوسیمموندس“؛و”بانوانوزمین“ران ادامهخبر
分享
  • 29
    分享