اخبارفرهنگیوهنریایراندرایتالیا

آخریناخبارمربوطبهتحولاتوفعالیتهایفرهنگیوهنریایراندرایتالیارادراینصفحهدنبالک

19 2021月

روزملیبزرگداشتسعدیرازی

برگزاری وبینار شبی با سعدی شیرازی

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، در جریان مجموعه برنامه های 160 سال روابط دیپلماتیک ایران و ایتالیا، از ساعت 19 چهارشنبه 1 ادیبهشت ماه 1400 وبیناری را به مناسبت روز ملی گرامیداشت سعدی شیرازی(اول اردیبهشت ماه) با حضور محمدتقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا؛ و پروفسور Daniela Meneghini و Domenico Ingenito اساتید زبان و ادبیات فارسی دانشگاه های Cà Foscari و UCLA برگزار می نماید. برای اتصال به صفحه نمایش اینجا کلیکنمایید。 

https://www.irancultura.it/cultura/celebri/sa%cb%81di/

  。 。 。

15 2021月

برگزاریوبینار

تشیعمعاصردراروپاوشرقمیانه

بامشارکت“مرکزتحقیقوهمکاریبااوراسیامدیترانهوآفریقا”دردانشگاه“ساپینزا”شهررم؛ انجمنمطالعاتج​​وامعفارسیزبان؛ 20个(卡洛·G·塞雷蒂)؛ و(莱昂纳多·卡佩斯宗)؛ بههمراهشیرینذاکریازدانشگاه“ساپینزا”شهررم؛ (弗朗切斯科·安赫隆(Francesco Anghelone))ازمؤسسهمطالعاتسیاسی(圣庇护五世)؛ ومینوشاهولدازدانشگاهبودند؛ 卡洛·G·塞雷蒂(Carlo G.Cereti) و(Andrea Carteny)ازدانشگاه“ساپینزا”شهررم؛ 。 。 。

14 2021月

دورهآموزشزبانفارسی

آغازچهارمیندورهمجازیآموزشزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراند

روزشنبه7فروردینماه,چههرر الندوره,کهپنجاهوییمیندورهآموزشزبانفارسیرایزنیفرهنگیمیباشد؛ -- دودباتحتتوتقراردادنمتقاضیانسراسرایتالیاچشمگیمشمارشرکتکنندگانانجمی。 پسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرسرسسسسسسسسسسسسسسسرسسر的图片的评论。 。

18 2021三月

XRDUM 1400

1400年以前

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیابامشارکتبنیادرودکی؛ ارکسترملی؛ تارنمای“دیروز”؛ وطرح“نگاه”,20-18مارچ2021م。(30-28اسفندماه1399)جشنوارهنوروز1400رامطابقبرنامهذیلدنفگایمجازیبر

28اسفندماه-ساعت18:وبینار“نوروزچیست”? باحضورمحمدتقیامینیرایزنفرهنگیایراندرایتالیا؛ پروفسور(Simone Cristoforetti)استادزبانوادبیاتفارسیدانشگاه(Ca Foscari)ونیز؛ ودکترابولحسنحاتمی؛ (高迪夏卡)؛ وداوودعباسیفعالانفرهنگی( اتصالبهصفحهنمایش)。 。 。 。

5 2021三月

برگزاریوبینارباستانشناسی

معرفیکاوشهایباستانشناسیدانشگاهسالنتودرمحوطهشهرسوخته

6个ورونماییازددمجلد“مجموعهمقالاتشهرسوخته”توسطایندانشگاه؛ بامشارکتپژوهشکدهباستانشناسیایران؛ و...برگزارگردید。 النوبینارباسخنانفوابیوپولیچه(Fabio Thumb)مدیردانشگاه“سالنتو”؛ حیبیمتح “جوزپهپرونه”(朱塞佩·佩隆) “贾格卢卡·塔格利亚蒙特(Gianluca Tagliamonte)”(D. Adamesteanu)(“ Gianluca Tagliamonte”)。 。 。

5 2021三月

آیینگشایشسالتحصیلیدانشگاهساپینزا

2021年-2020年دانشگاهساپینزا

-- رایزنفرهنگیایرانددآیینگشایشحضوری-مجازیهفتصدوهجدهمینسالتحصیلی خانمپروفسور(安东Polimeni)رییسدانشگاه “ساپینزا” شهررمدرآیینگشایشهفتصدوهجدهمینسالتحصیلیایندانشگاه,طیسخنانی,بااشارهبهنابرابریهایاجتماعیدرجریان; وتأکیدبرفایقآمدنبرایننابرابریبافراهمسازیامکانتحرکاجتماعی؛ تاریخچهفعالیتها؛ وافقچشماندازِ。 。 。

5 2021三月

برگزاریوبینار

 وبینارروزجهانیزبانمادری

1年1399月XNUMX日“یوراسلاواررانووا” “ دانییِلا مِنِگینی”استادزبانوادبیاتفارسیدانشگاه“کافوسکاری”ونیز؛ ایمانمنسوببصیریاستادزبانوادبیاتایتالیاییدانشگاهتهران؛ “ناتالیاتورنِسِلّو”استادزبانوادبیاتفارسیدانشگاهشرقشناسیناپل؛ “ آنتونِلا شُرَکا”استادترجمهزبانوادبیاتی “روزاریاگامباتِزا”استادمتنخوانزبانوادبیاتایتالیاییدانشگاهتهران وشهرزادهوشمنداستادمتن。 。 。

23年2021月XNUMX日

تازههاینشر

انتشاربرگردانایتالیاییکتابکارنامهاسلام

ریگگر“”“”“”ککککککککک اثرعبدالحسینزرینقالبطرححمایتازترجمهآثارفارسیبهسایرزبانها(تاسپ)بهچنارپ。 G(Giorgia Durigon)بهزبانایتالیاییترجمه؛ وباعنوانایتالیایی(伊斯兰教的事)؛ 169张照片وشمارگان1000نسخه؛ توسطانتشارات“ایلچرکیو”(The Circle)؛ ماهفوریهسال2021م。(بهمنماه1399)بهچاپرسید؛ 密码32张照片بازارنشرایتالیاییزبانگردید。

مؤلفاینکتاب؛ عبدالحسینزرین‌کوب(1999-1923م。)؛ ادیب؛ تاریخنگار؛ منتقدادبی؛ ومترجم。 。 。

29 2021月

برگزاریوبینار

نروفسورآناونزان

رایزنیفرهنگیارراندرایتالیا4روزشنبه1399بهمنماه4ووبینارنکوداشتخانمپروفسور“آنوَنَ zanzan ایرانشناس؛ ومترجمفقیدایتالیاییرا,کهپسازیکدورهمبارزهبابیماریسرطان,نجشنبه1399دیماهXNUMXارفان باحضورمحمدتقیامینیرایزنفرهنگیایراندرایتالیا؛ “روفسور”سیمونهکریستوفورِتی“(Simone Cristoforetti)注释“蒂芙娜(Tiziana Buccico)”فعالاجتماعی؛ “آنتونیاشرکا”مدرسزبانایتالیاییدانشگاهتهرانومترجم؛ ابولحسنحاتمیمترجم؛ “ آنتونِلّو ساکِتی”(Antonello Sacchetti)نویسندهوروزنامهنگار؛ “فرانچسکو...

29 2021月

نخستیننمایشگاهمجازیکتابتهران

حبورششنمایندهازایتالیادرنخستیننمایشگاهمجازیکتابتهران

弗朗西斯科·布里奥斯基(Francesco Brioschi)ببازگگهنگگگااا (联合)؛ (甲板33)؛ (瓦伦蒂娜); بههمراهانجمن(Negah)؛ 53 大约30英里(99英里)的照片1732ناشرداخلی؛ 大约180分钟的时间。120个小时。 book.icfi.irبرپابود。 ازمیانناشرانایتالیاییشرکتکنندهدرایننمایشگاهمجازیفرایزنیفرهنگیباانتشارات。 。 。

上一个箭头
下一个箭头
阴影
滑块

روزملیبزرگداشتسعدیرازی

روزملیبزرگداشتسعدیرازی

برگزاری وبینار شبی با سعدی شیرازی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، در جریان مجموعه برنامه های 160 سال روابط دیپلماتیک ایران و ایتالیا، از ساعت 19 چهارشنبه 1 ادیبهشت ماه 1400 وبیناری را به مناسبت روز ملی گرامیداشت سعدی شیرازی(اول ... ادامهخبر
برگزاریوبینار

برگزاریوبینار

“” انجمنمطالعاتج​​وامعفارسیزبان؛ ودیدهبانمدیترانه,جمعه20فروردینماه1400“وبینار”تشیعمعاصر... ادامهخبر
دورهآموزشزبانفارسی

دورهآموزشزبانفارسی

آغازچهارمیندورهمجازیآموزشزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاروزشنبه7فروردینماه1400چهارمیندورهمجازیآموزشزبانفارسیرایزنیفرهنگیج.ا.ایراندرایتالیاآغازگردید。 ...添加到您的网站... ادامهخبر
XRDUM 1400

XRDUM 1400

1400年以前的事ارکسترملی؛ تارنمای“دیروز”؛ وترح“نگاه”,20-18مارچ2021م。(30-28اسفندماه1399)جشنوارهنوروز1400رامطابقبرنامه...یل... ادامهخبر
برگزاریوبینارباستانشناسی

برگزاریوبینارباستانشناسی

معرفیکاوشهایباستانشناسیدانشگاهسالنتودرمحوطهشهرسوختهروزچهارشنبه6اسفندماه1399وبیناریباموضوعارایهگزارشکاوشهاوتحقیقاتگروهباستانشناسیدانشگاه “سالنتو”(萨伦托)ایتالیادرمحوطهشهرسوخته; ورونماییاز... ادامهخبر
آیینگشایشسالتحصیلیدانشگاهساپینزا

آیینگشایشسالتحصیلیدانشگاهساپینزا

حضوررایزنفرهنگیایراندرآیینگشایشسالتحصیلی2021年至2020年دانشگاهساپینزاپیرودعوترسمیخانمپروفسور(安东Polimeni)رییسدانشگاه “ساپینزا”(智慧)شهررم,روزجمعه7اسفندماه1399,محمدتقیامینی; رایزنفرهنگیایراندر... ادامهخبر
برگزاریوبینار

برگزاریوبینار

 وبینارروزجهانیزبانمادریرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاروزجمعه1اسفندماه1399وبیناریرابهمناسبتروزجهانیزبانمادری,باحضورمحمدتقیامینیرایزنفرهنگیایراندرایتالیا; “یوراسلاواررانووا”مسؤلبخشفرهنگیومطبوعاتیسفارت... ادامهخبر
تازههاینشر

تازههاینشر

انتشاربرگردانایتالیاییکتابکارنامهاسلامرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,برنالانیتابکار اثرعبدالحسینزرینقالبطرححمایتازترجمهآثارفارسیبهسایرزبانها(تاسپ)بهچنارپ。 اینکتابتوسطخانم... ادامهخبر
安娜Vanzan

برگزاریوبینار

نکوداشتخانمپروفسورآناونزانرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,روزشنبه4بهمنسورآناونزانرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,روزشنبه1399بهمنماناونزانرایزنی“ ایرانشناس؛ ...添加到您的浏览器中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ادامهخبر
نخستیننمایشگاهمجازیکتابتهران

نخستیننمایشگاهمجازیکتابتهران

法语(法国), (联合)؛ (甲板33)؛ (瓦伦蒂娜); بههمراهانجمن(Negah)؛ ومؤسسهبینالمللیمطالعاتمدیترانهوشرق... ادامهخبر
نگاهکهشرقغغربراملاقاتمیکند

نگاهکهشرقغغربراملاقاتمیکند

的里雅斯特(Trieste)的特质بهکارگردانیعطیهزارع؛ -- ادامهخبر
رایزنفرهنگیایراندروبینارمعرفیدورههایتخصصیدانشگاهساپینزا

رایزنفرهنگیایراندروبینارمعرفیدورههایتخصصیدانشگاهساپینزا

معرفیدورهتخصصی “میراثفرهنگیشرقمیانهودور,وآفریقا” دردانشگاهساپینزابادعوترسمیرییسدانشگاه “ساپینزا”(智慧)شهررم,محمدتقیامینیرایزنفرهنگیایراندرایتالیا,روزجمعه19دیماه1399,دروبیتارمعرفیدوره å... ادامهخبر
جشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیا

جشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیا

اهداءدوجایزهجشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیابهنمایندهسینمایایرانششمیندورهجشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیا(通过法院)سیویکمدسامبر2020م。 (11年前的1399年) ادامهخبر
برنامهرایزنیفرهنگیرمبهمناسبتطولانیترینشبسال

برنامهرایزنیفرهنگیرمبهمناسبتطولانیترینشبسال

شبیلدا。 شششش ازساعت21:30شامگاه21دسامبر,مراسمویژهیلداباعنوان“شبیلدا。شبشعر”رادرفضایاسالالات ادامهخبر
Ephebe的جشنوارهسینماییبینالمللیایتالیا

Ephebe的جشنوارهسینماییبینالمللیایتالیا

نمایندهسینمایایراندرجشنوارهبینالمللیEfeboایتالیافیلم “مسخدرمسلخ” ساختهجوادداراییبهجمعهفتنامزدپایانیبخشرقابتیفیلمهایاولودومدرچهلودومیندورهجشنوارهسینماییبینالمللیEfeboایتالیاراه... ادامهخبر
جشنوارهبینالمللیفیلمتورین

جشنوارهبینالمللیفیلمتورین

نمایندگانسینمایایراندرجشنوارهبینالمللیفیلمتورینسیوهشتمیندورهجشنواروتجشنواربتنالملیفانوروت28نوروت20نوروت2020مروت1399نوروتXNUMXنوروروXNUMXنوروتXNUMXنوروتXNUMXنوروروتXNUMXنوروتXNUMXنوور-XNUMX XNUMXجمنواروربین (XNUMX年的آذرامتارممه)))صصصصص وفیلم“بوتاکس”نمایندهسینمایایران... ادامهخبر
جشنوارهفیلمکوتاهایتالیا

جشنوارهفیلمکوتاهایتالیا

in Bridge Bridge Bridge Short Short Short Short Short Short Short Short Short Bridge Short Short Short Short Short Short ساختهامیرهوشنگمعین,جایزهبهترینپویانماییبخشرقابتبین‌المللیسیزدهمینجشنوانن ادامهخبر
جشنوارهدیپلماسیایتالیا

جشنوارهدیپلماسیایتالیا

老龄化دفترپارلماناروپادرایتالیا؛ و...؛ دمپلماسیبامشارکتحدود80سفارتخانهونمایندگیفرهنگیفعالدر... ادامهخبر
جشنوارهمدفیلمایتالیا

جشنوارهمدفیلمایتالیا

اعطاءجایزهویژهدستاوردهنریجشنوارهمدفیلمایتالیابهبابککریمیدرجریانبرگزاریبیستوششمیندورهجشنوارهMedFilmایتالیا,جایزهویژهیکعمرفعالیتسینماییبهبابککریمیاعطاءشد。 درمتنمعرفیاینبازیگر؛ وتدوینگرایرانی... ادامهخبر
جشنوارهبین‌المللیسینماییزنانمیلان

جشنوارهبین‌المللیسینماییزنانمیلان

اهداءجایزهبهترینفیلمکوتاهجشنوارهسینماییزنانمیلانبهنمایندهایرانبیستوهفتمیندورهجشنوارهبینالمللیسینماییزنانمیلان(看起来其它地方)ازتاریخدوملغایتدهمآبانماه1399بهصورتبرخطبرگزارگردیدودردومینروز... ادامهخبر
هارمیندورهگفتوگوهایفرهنگیایرانوا

هارمیندورهگفتوگوهایفرهنگیایرانوا

نقشانسانیواجتماعیدرگفتوگوهایفرهنگیایرانوایتالیابامشارکترایزنیفرهنگیایراندری ? ادامهخبر
مصاحبهخبرگزاریمهربارایزنفرهنگیایراندرایتالیا

مصاحبهخبرگزاریمهربارایزنفرهنگیایراندرایتالیا

تاریخچهووضعیتآموزشزبانوادبیاتفارسیدرایتالیامحمدتقیامینی,رایزنفرهنگیایراندرایتالیا,درگفتوگوبامهرخبرداد:بابرگزاریکلاسهایآموزشزبانفارسیرایزنیفرهنگیبهصورتمجازی,متقاضیانایتالیاییبهنسبتدورههایقبل,... ادامهخبر
وبینارروزملیبزرگداشتحافظ

وبینارروزملیبزرگداشتحافظ

برگزاریوبینارحافظ。 الراندرایتالیا,بامشارکتپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیایتالیاییزباناخباراجتماعی (19مهرماه12)ووبینار... ادامهخبر
هشتونیمکلیپنمایشی

هشتونیمکلیپنمایشی

انتشارکلیپنمایشینتهایفقداندانیالخیریخواه(بازیگر)وعلیشمس(کارگردان)ازایرانو尼古拉Pianzola(بازیگر)و安娜多拉多尔诺(کارگردان)ازایتالیا,درقالبهمکاریازراهدور,باحمایتسفارتایتالیادرتهران,وشرکت不稳定的... ادامهخبر
جشنوارهبینالمللیفیلممذهبامروز

جشنوارهبینالمللیفیلممذهبامروز

جوایزایراندرجشنوارهبینالمللیفیلممذهبامروزبیستوسومیندورهجشنوارهبینالمللیفیلم “مذهبامروز”(宗教今天)کهازروز23سپتامبر2020م(2مهرماه1399)درشهرترنتوایتالیاگشایشیافتهبود。 30هارشنبه9سپتامبر(XNUMX ... ادامهخبر
مازدهمیندورهجشنوارهبینالمللیخاورمیانهاکنون

مازدهمیندورهجشنوارهبینالمللیخاورمیانهاکنون

بخشویژهایراندریازدهمیندورهجشنوارهبینالمللیخاورمیانهاکنونایتالیادبیرخانهجشنوارهمعتبربینالمللی “خاورمیانهاکنون”(中东现在)کهیازدهمیندورهآن11-6اکتبر2020م。(20-15مهرماه1399)درشهرفلورانسایتالیابرگزارمی گردد؛ در... ادامهخبر
伊朗旅游

وبیناربهمناسبتروزجهانیگردشگری

وبینارگردشگریدرایران:فوریتهایکووید19.فرصتهاوچالشهارایزنیفرهنگیایراندرایتالیابامشارکتپایگاهDiruzبهمناسبتروزجهانیگردشگریازساعت19یکشنبه27سپتامبر(6مهر99)وبینار“گردشگریدرایران:فوریت... ادامهخبر
比安卡玛里亚·斯卡西亚·阿莫雷蒂

بیانکاماریااسکارچاآمورتی

ianوووB B B B B B B B B(Biancamaria Scarcia Amoretti)؛ 19شام2020اه29س1399تامبر1938م。 (XNUMXشهریورماهXNUMX)دارفانیراوداعگفت。 XNUMX年的照片。 درشهر“آئوستا”ایتالیامتولدگردید... ادامهخبر
دهلمینهفتهدفاعمقدس

دهلمینهفتهدفاعمقدس

وبینارجنگتحمیلی40سالبعد:نگاهیتازهبهطولانیترینجنگمتعارفقرنبیستمرایزنیفرهنگیایراندرایتالیابهمناسبتچهلمینهفتهدفاعمقدسازساعت19روزسهشنبه22سپتامبر(1مهر99)وبینار“جنگتحمیلی40 ... ادامهخبر
هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

-- وفیلم“دشتخاموش”ساختهاحمدبهرامی؛ ...添加到购物车... ادامهخبر
分享
  • 29
    分享