اخبارفرهنگیوهنریایراندرایتالیا

آخریناخبارمربوطبهتحولاتوفعالیتهایفرهنگیوهنریایراندرایتالیارادراینصفحهدنبالک

30 2020月

هارمیندورهگفتوگوهایفرهنگیایرانوا

نقشانسانیواجتماعیدرگفتوگوهایفرهنگیایرانوایتالیا

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا؛ و دانشگاه های علامه طباطبایی تهران و Sapienza شهر رم، چهارمین دوره گفت و گوهای فرهنگی ایران و ایتالیا، با عنوان "نقش علوم انسانی و اجتماعی در گفت و گوهای فرهنگی ایران و ایتالیا"، از ساعت 15 روز چهارشنبه 7 آبان ماه 1399 برگزار گردید.

در این وبینار که با پیام حمید بیات و Giuseppe Perrone سفرای ایران و ایتالیا؛ و حسین سلیمی رییس دانشگاه علامه طباطبایی؛ میزبان این دوره از گفت و گوها گشایش یافت؛ مریم حسینی؛ شجاع احمدوند؛ و سعید میرمحمد صادق اعضاء هیأت ایرانی؛ و Carlo Cereti؛ Michele Brunelli؛ و Michele Bernardini اعضاء . . .

12 2020月

مصاحبهخبرگزاریمهربارایزنفرهنگیایراندرایتالیا

تاریخچهووضعیتآموزشزبانوادبیاتفارسیدرایتالیا

محمدتقیامینی,رایزنفرهنگیایراندرایتالیا,درگفتوگوبامهرخبرداد:بابرگزاریکلاسهایآموزشزبانفارسیرایزنیفرهنگیبهصورتمجازی,متقاضیانایتالیاییبهنسبتدورههایقبل,افزایشچمشگیریپیداکردهاند。 مشروحاینمصاحبهرا اینجا بخوانید。

。 。 。

12 2020月

وبینارروزملیبزرگداشتحافظ

برگزاریوبینارحافظ:زیباییشناسیوفلسفه

رایزنیفرهنگیج.ا。 یبببببب----ف迪鲁兹)ازسسععت19روزدوشنبه12اکتبر2020م。 (21年1399日)。 اینوبیناردرجریانسلسلهوبینارهایDایگاهاطلاعرسانی(Diruz)باعنوان“ “آنتونلوساکتی”(Antonello Sacchetti)مدیرپایگاهاطلاعرسانی(Diruz)مجری؛ ومحمدتقیامینیرایزنفرهنگیج.ا。 ایراندرایتالیا؛ 。 。 。

12 2020月

هشتونیمکلیپنمایشی

انتشارکلیپنمایشینتهایفقدان

دانیالخیریخواه(بازیگر)وعلیشمس(کارگردان)ازایرانو尼古拉Pianzola(بازیگر)و安娜多拉多尔诺(کارگردان)ازایتالیا,درقالبهمکاریازراهدور,باحمایتسفارتایتالیادرتهران,وشرکتنمایشایتالیاییInstabili Vagantiطرحیبا密码:电子邮件: 1399年XNUMX月“ف”“” ودرادامه,ددنخروجیآن,باعنوان“شیفتشب”ساختهشد؛ کهبهدست‌اندرکاراندرماندرایتالیاوایرانتقدیمشدهبود。

7 2020月

جشنوارهبینالمللیفیلممذهبامروز

جوایزایراندرجشنوارهبینالمللیفیلممذهبامروز

بیستوستوندورهجشنوارهبینالمللیفیلم“مذهبامروز”(今天的宗教)现在开始使用23年2020月2日1399هارشنبه30سپتامبر(9مهرماه)بااهداءجوایزبهXNUMX --

“اجاق”مستندیدرخصوصایلقشقاییاست؛ “قصرشیرین”“”“”“”“”“”“”“”“”“”)“” جایزهبزرگروح。 。 。

6 2020月

مازدهمیندورهجشنوارهبینالمللیخاورمیانهاکنون

بخشویژهایراندریازدهمیندورهجشنوارهبینالمللیخاورمیانهاکنونایتالیا

دبیرخانهجشنوارهمیتبربینالمللی“ Middle East Now”دویهنندورهآن11-6اکتبر2020م。 دربخشویژهایباعنوان“واهایبصریازایرانوکردستان” 20اثرسینماییرابهنمایشمیگذارد。

درشبگشایشاینجشنواره,مستند “سایههایبیخورشید” ساختهمهرداداسکویی,باحضوراینسینماگربهنمایشگذاشتهخواهدشدوروز16مهرماهپویانمایی “گرسنگی” ساختهزهرارستمپور; “فریادروبهباد”(با.....

25 2020九月

وبیناربهمناسبتروزجهانیگردشگری

从以下版本开始:فوریتهایکووید19.فرصتهاوچالشها

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیابامشارکتپایگاهDiruzبهمناسبتروزجهانیگردشگریازساعت19یکشنبه27سپتامبر(6مهر99)وبینار “گردشگریدرایران:فوریتهایکووید19.فرصتهاوچالشها” راباحضوردکترولیتیموریمعاونوزیر میراثفرهنگیصنایعدستیوگردشگری؛ محمدتقیامینیرایزنفرهنگیایراندرایتالیا؛ 卡洛·塞雷蒂(Carlo Cereti)的智慧。 برایمشاهدهاینوبینار اینجا 作业:

。 。 。

22 2020九月

بیانکاماریااسکارچاآمورتی

درگذشتبیانکاماریااسکارچاآمورتی

خانمپروفسور“ Biancamaria Scarcia Amoretti”ببووووو 19شام2020اه29س1399تامبر1938م。 (XNUMXشهریورماهXNUMX)دارفانیراوداعگفت。 XNUMX年的照片。 درشهر“آئوستا”ایتالیامتولدگردید。 اوشاگرد“آلساندروبائوزانی”(亚历山德罗·鲍萨尼)؛ اسلامشناسفقیدایتالیایی؛ واستادبازنشستهاسلامشناسیدانشگاه(ساپینزا)(智慧)شهررم؛ وعضوهیأتتحریریهنشریه“جغرافیایسیاسی”(Geopolitics)بود。 新增功能。 علاوهبرکتبومقالاتتألیفیپر。 。 。

22 2020九月

دهلمینهفتهدفاعمقدس

第40张图片:第XNUMX张照片:

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیابهمناسبتچهلمینهفتهدفاعمقدسازساعت19روزسهشنبه22سپتامبر(1مهر99)وبینار “جنگتحمیلی40سالبعد:نگاهیتازهبهطولانیترینجنگمتعارفقرنبیستم” راباحضور尼古拉Peddeمدیرمؤسسهمطالعات جهانیبرگزارمینماید。

برایمشاهدهاینوبینار اینجا کلیکنمایید。

。 。 。

22 2020九月

هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

برگزیدگانایرانیهفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیزبامعرفیبرگزیدگانایندورهبهکارخودپایانداد؛ وفیلم“دشتخاموش”ساختهاحمدبهرامی؛ وروحاللهزمانیبازیگرفیلم “خورشید” ساختهمجیدمجیدی,بهترتیب,جایزهاصلیبخشافقها,وجایزه “مارچلوماستریانی” برایبهترینبازیگرنوظهوروجوانراازانخودساختند。

。 。 。

上一个箭头
下一个箭头
阴影
滑块

هارمیندورهگفتوگوهایفرهنگیایرانوا

هارمیندورهگفتوگوهایفرهنگیایرانوا

نقشانسانیواجتماعیدرگفتوگوهایفرهنگیایرانوایتالیابامشارکترایزنیفرهنگیایراندری ? ادامهخبر
مصاحبهخبرگزاریمهربارایزنفرهنگیایراندرایتالیا

مصاحبهخبرگزاریمهربارایزنفرهنگیایراندرایتالیا

تاریخچهووضعیتآموزشزبانوادبیاتفارسیدرایتالیامحمدتقیامینی,رایزنفرهنگیایراندرایتالیا,درگفتوگوبامهرخبرداد:بابرگزاریکلاسهایآموزشزبانفارسیرایزنیفرهنگیبهصورتمجازی,متقاضیانایتالیاییبهنسبتدورههایقبل,... ادامهخبر
وبینارروزملیبزرگداشتحافظ

وبینارروزملیبزرگداشتحافظ

برگزاریوبینارج.ا。 ایراندرایتالیا,بامشارکتپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیایتالیاییزباناخباراجتماعی (19مهرماه12),وبینار... ادامهخبر
هشتونیمکلیپنمایشی

هشتونیمکلیپنمایشی

انتشارکلیپنمایشینتهایفقداندانیالخیریخواه(بازیگر)وعلیشمس(کارگردان)ازایرانو尼古拉Pianzola(بازیگر)و安娜多拉多尔诺(کارگردان)ازایتالیا,درقالبهمکاریازراهدور,باحمایتسفارتایتالیادرتهران,وشرکت不稳定... ادامهخبر
جشنوارهبینالمللیفیلممذهبامروز

جشنوارهبینالمللیفیلممذهبامروز

جوایزایراندرجشنوارهبینالمللیفیلممذهبامروزبیستوسومیندورهجشنوارهبینالمللیفیلم “مذهبامروز”(宗教今天)کهازروز23سپتامبر2020م(2مهرماه1399)درشهرترنتوایتالیاگشایشیافتهبود。 30هارشنبه9سپتامبر(XNUMX ... ادامهخبر
مازدهمیندورهجشنوارهبینالمللیخاورمیانهاکنون

مازدهمیندورهجشنوارهبینالمللیخاورمیانهاکنون

بخشویژهایراندریازدهمیندورهجشنوارهبینالمللیخاورمیانهاکنونایتالیادبیرخانهجشنوارهمعتبربینالمللی “خاورمیانهاکنون”(中东现在)کهیازدهمیندورهآن11-6اکتبر2020م。(20-15مهرماه1399)درشهرفلورانسایتالیابرگزارمی گردد؛ در... ادامهخبر
伊朗旅游

وبیناربهمناسبتروزجهانیگردشگری

وبینارگردشگریدرایران:فوریتهایکووید19.فرصتهاوچالشهارایزنیفرهنگیایراندرایتالیابامشارکتپایگاهDiruzبهمناسبتروزجهانیگردشگریازساعت19یکشنبه27سپتامبر(6مهر99)وبینار“گردشگریدرایران:فوریت... ادامهخبر
比安卡玛里亚·斯卡西亚·阿莫雷蒂

بیانکاماریااسکارچاآمورتی

ianوووB B B B B B B B B(Biancamaria Scarcia Amoretti)؛ 19شام2020اه29س1399تامبر1938م。 (XNUMXشهریورماهXNUMX)دارفانیراوداعگفت。 XNUMX年的照片。 درشهر“آئوستا”ایتالیامتولدگردید... ادامهخبر
دهلمینهفتهدفاعمقدس

دهلمینهفتهدفاعمقدس

وبینارجنگتحمیلی40سالبعد:نگاهیتازهبهطولانیترینجنگمتعارفقرنبیستمرایزنیفرهنگیایراندرایتالیابهمناسبتچهلمینهفتهدفاعمقدسازساعت19روزسهشنبه22سپتامبر(1مهر99)وبینار“جنگتحمیلی40 ... ادامهخبر
هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

-- وفیلم“دشتخاموش”ساختهاحمدبهرامی؛ وروحاللهزمانیبازیگرفیلم“خورشید”ساختهمجیدمجیدی... ادامهخبر
诗文学日

برگزاریوبیناربهمناسبتروزملیزبانوادبیاتفارسی

وبینارتشابهاتادبیمیانایرانوایتالیارایزنیفرهنگیایراندرایتالیابامشارکتپایگاهاینترنتیDiruzدومینوبینارمشترکازسلسلهوبینارهای对话伊朗باعنوان “تشابهاتادبیمیانایرانوایتالیا” رابهمناسبتروزملیشعر... ادامهخبر
وبینار

وبینار

وبینارزندگیواندیشهاینسینارایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,بامشارکتپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیایتالیاییزباناخباراجتماعی - فرهنگیایرانبهنشانیwww.diruz.itازساعت21روزچهارشنبه9سپتامبر2020م(19شهریورماه1399),وبیناربررسی ... ادامهخبر
جشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهایتالیا

جشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهایتالیا

نمایندگانانراندرجشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهایتالیافیتمهکوتاه“کفش”ساختهحسیندارابیحسی و “عشقدرون” بهنویسندگیوکارگردانیاحساننصری,بهجمعنامزدهایپایانیبخشنویسندگیوکارگردانیاحساننصری,بهجمعنامزدهایپایانیبخشنویسندگیهشتمیندریریاروریارورواروورکاروروریارکوراروراروراروروارورارورورارکوراروراروراروروریارو法制前提 ادامهخبر
جشنوارهبینالمللیفیلمپادواایتالیا

جشنوارهبینالمللیفیلمپادواایتالیا

نمایندگانسینمایایراندرجشنوارهبینالمللیفیلمپادواایتالیاهشتنمایندهازسینمایایران,درچهاردهمیندورهجشنوارهبینالمللیفیلم河شهرپادواایتالیاحضورخواهندداشت。 关于河Riverهه20-1سپتامبر2020 ... ادامهخبر
时光倒流

时光倒流

همکاریهنرمندانایرانیوایتالیاییدرطرحهشتونیمکلیپنمایشیدانیالخیریخواه(بازیگر)وعلیشمس(کارگردان)ازایرانو尼古拉Pianzola(بازیگر)و安娜多拉多尔诺(کارگردان)ازایتالیادرقالبهمکاریازراهدورباحمایتسفارتایتالیادر ... ادامهخبر
جشنوارهعکسایتالیا

جشنوارهعکسایتالیا

2020年的GOFAP技术。 -- ادامهخبر
نمایشنارنقاشیایزابلاسالاریدرجشنوارهبزرگهنریشهراِسپِلوایتالیا

نمایشنارنقاشیایزابلاسالاریدرجشنوارهبزرگهنریشهراِسپِلوایتالیا

حضوررایزنفرهنگیایراندرآیینگشایشنمایشگاهنقاشیجشنوارهبزرگهنریشهراسپلوایتالیامحمدتقیامینی,رایزنفرهنگیایراندرایتالیا,درآیینگشایشنمایشگاهنقاشیجشنوارهبزرگهنریشهر “اسپلو”(斯佩罗)ایتالیاشرکتجستو... ادامهخبر
جشنوارهمذهبامروزایتالیا

جشنوارهمذهبامروزایتالیا

نمایشمستندکاروندربخشرقابتیبیستوسومیندورهجشنوارهمذهبامروزایتالیامستند “کارون” ساختهمحمداحسانی,بهبخشرقابتیفیلمهایمستندبیستوسومیندورهجشنوارهبینالمللیفیلم “مذهبامروز” ایتالیاراهیافت。 اینجشنواره... ادامهخبر
هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

نمایندگانایراندرهفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیزهفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز,درچهاربخشرقابتی,غیررقابتی,افقهاوکالجسینما,22-12شهریورماه1399بامدیریت(阿尔贝托巴伯拉)برگزارمیگردد。 (凯特·布兰切特,维罗妮卡·弗朗兹,... ادامهخبر
نمایشمستندخاتمهدرایتالیا

نمایشمستندخاتمهدرایتالیا

-- 大约89岁的父亲的父亲或父亲的父亲和她的父亲。 ... یش‌تر ... ادامهخبر
عیدقربان

عیدقربان

عیدقربانمبارکهموطنانعزیزوارجمندباسلامواحترامفرارسیدنعیدسعیدقربان؛ عیدعبادتوبندگیوعیداطاعتازفرمانالهیراصمیمانهتبریکوتهنیتعرضمینمایم。 ازدرگاهالهیاستدعاداریمتا... ادامهخبر
فراخوانجشنوارهکتابسالفرهنگیدانشجویان

فراخوانجشنوارهکتابسالفرهنگیدانشجویان

فراخواناولیندورهبینالمللیجشنوارهکتابسالفرهنگیدانشجویانمعاونتفرهنگیواجتماعیدانشگاهتهران,همزمانبابرگزاریچهارمیندورهملیجشنوارهکتابسالفرهنگیدانشجویان,نخستیندورهبینالمللیاینجشنوارهرابرگزارمینماید。 علاقهمندان... ادامهخبر
دستهایپاکنجاتبخشزندگی

دستهایپاکنجاتبخشزندگی

فراخوانمسابقهبینالمللینقاشیکودکانکانونپرورشفکریکودکانونوجوانانایران,مسابقهبینالمللینقاشیکودکان,باشعاردستهایپاکنجاتبخشزندگیرابرگزارمینماید。 مهلتارسالآثاربهدبیرخانهاینجشنوارهتاپایانمردادماهسال... ادامهخبر
جشنوارهخاورمیانهاکنون

جشنوارهخاورمیانهاکنون

جشنوارهسینماییفرهنگیخاورمیانهاکنونمعرفیمیکندجشنوارهسینماییفرهنگی “خاورمیانهاکنون” شهرفلورانسایتالیا,ازساعت21جمعهبیستمتیرماه1399فیلم “تهرانشهرعشق” ساختهعلیجابرانصاریرابهصورتبرخط(آنلاین)بهنمایشمیگذارد。 برای... ادامهخبر
کارتونکلابایتالیا

کارتونکلابایتالیا

“اینسو,نسو”ساختهلیدافضلی؛نمایندگانایراندرکارتونکلابایتسو,نسو وهویتساختهعلیرضاصالحی,نمایندگانایراندربخشرقابتبینالمللسیوششمیندورهجشنواره“ اهازتاریخ25لغایت29 ... ادامهخبر
دورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیویژهکودکانونوجوانان

دورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیویژهکودکانونوجوانان

نوستیندورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاویژهکودکانونوجوانانرایزنیفرهن کوژوووژوژوژوژوژوژدژودددددد ادامهخبر
第二个在线波斯语课程

دورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا

دومیندورهآموزشازراهدورزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیارایزنیفرهنگیایراندررم,باهدفارتقاءمهارتهایزبانیفارسیآموزان,دومیندورهمجازیآموزشزبانفارسیراازپنجممهرماه99بهشرح... ادامهخبر
مصاحبهبامنوچهردقتی

مصاحبهبامنوچهردقتی

مصاحبهروزنامهرسمیواتیکانبامنوچهردقتیعکاسایرانیروزنامهرسمیواتیکانباانتشاریکیازآثارمنوچهردقتیعکاسایرانی,مصاحبهایکهباویانجامدادهرانیز,منتشرنمودهاست。 منوچهردقتیکهساکنکشورفرانسهاست؛ ... ادامهخبر
جشنوارهبینالمللیفیلمایسکیا

جشنوارهبینالمللیفیلمایسکیا

نمایندگانسینمایبرجزاریهجدهمیندورهجشنوارهبینبینالمللیفیلمایسکیادرجزنوارهبین 14日7日-99日XNUMX时的时光؛时的时光 ف“لمهایخوواببی‌رویابهکارگردانیفواداسدی؛ “دیگری”بهکارگردانی... ادامهخبر
制作电影

制作电影

سومیندورهرخدادسینماییبهمناسبتروزجهانیسینمایایتالیاسفارتایتالیادرتهران,سومیندورهرخدادسینمایی(制作电影)راازتاریخ26خردادلغایت1تیرماه1399برگزارمینماید。 ...添加到购物车... ادامهخبر
分享
  • 29
    分享