اخبارفرهنگیوهنریایراندرایتالیا

آخریناخبارمربوطبهتحولاتوفعالیتهایفرهنگیوهنریایراندرایتالیارادراینصفحهدنبالک

BE新闻

17 2022三月

XRDUM 1401

پام نورووcreی رایوون ورهنگь اوران دراوتالیا

نو بهار است در آن کوش که خوشدل باشی ؛

هم میهنان گرامی ؛

فرارسیدن نوروز 1401 خورشیدی ؛ آغاز بهار ، این خجسته نوزاییِ آفرینش ؛ و رخ نماییِ زیباییِ دادارِ هستی را ، با سپاس و ثنای پروردگار ، و امید به او ، به شماگرامین و بهترین ها را برای شما بهترینان آرزدندم。

برای ددن سال پیاپی ، در درگاه رایزنی فرهنگی میزبان شما هستیم ؛ و شادیانه آن نیز ، ددن دوره جشنواره ؛ و نخستین نمایشگاه مجازی عکس نوروزی مان در دو نشانی زیر خواهد بود。

نوروزتان。 . .

BE新闻

17 2022三月

XRDUM 1401

پام نورووcreی سوور اوران در رم

。 。 。

BE新闻

16 2022三月

جشنوارهنوروز1401

دد جشنواره نوروزی رایزنی فرهنگی در فضای مجازی

- اجرای موسیقی ؛ هارگاه های معرفی آشپزی و مقصدهای گردشگری در ایران ؛ ورقابتعکاسینوروزیراکهنظربهممنوعیتهاومحدودیتهایناظربرفاصلهگذاریاجتماعیناشیازهمهگیریجهانی “کوید - 27” امکانبرگزاریحضورینداشت,بامشارکتپایگاه “دیروز”; طرح "نگاه" ؛ “پِرسیا ویاجی”(波斯旅行)؛ “پرشین فود اِکسپِرییِنس”(波斯美食体验)و بنیاد رودکی ، در فضای مجازی برگزار می نماید。

   

برنامه روز نخست (جمعه...

BE新闻

15. Nov.2021

درگذشت نانباز فداکار و برادر عزیزمان جناب آقای اکبر قولی

با نهایت تأثرو تأسف, درگذشت ناگهانی همکاران ارجمند سازمان فرهنگ و ارتباطات ؛ وجامعهفرهنگیایرانوایتالیاتسلیتعرضنموده,ازخداوندمنانبرایآنمرحومعلودرجاتورحمتواسعه,وبرایخانوادهآنعزیزازدسترفتهصبرجمیلمسئلتدارم.خدماتشایستهوتلاشهایخالصانهایشاندرپیشبردومعرفیفرهنگوتمدنایرانی - اسلامیوهمچنینامورفرهنگیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیادرسالهایمتمادیوهمکاریوحمایتازفرهیختگاناینکشوربرکسیپوشیدهنیست.روحششادویادشگرامیبادمحمدتقیامینیرایزنفرهنگیج.ا. ایران در ایتالیا

。 。 。

BE新闻

8 September 2021

تازههاینشر

تاریخ سخنوری در اوتالیا

بهتازگیکتابتاریخسخنوریدرایتالیاتالیفدکترایمانمنسوببصیریبههمتانتشاراتدانشگاهتهرانمنتشرشدهاستمولفدراینکتاب,درادامۀمباحثمطرحشدهدرمجموعۀدوجلدیمیراثرومبهرونددگردیسیاندیشه,زبانوادبایتالیاازدورانپسانوزاییتاآغازسدۀبیستمپرداختهاست . ویدرایننگاشتهبیشتربهمتونشعرینظرداشتهوواژۀسخنورینیزبدینرویبرایشناساندنبرایشناساندنبرارکناساندنبرترکتاببدنبرارکتابدشد دامنۀاینپژوهش,کهدربرخیفصلهایآنازسنجشادبایتالیکباادبپارسینیزسخنرفتهاست,دربردارندۀ بازۀگستردهایازگونههایادبیازحماسهگرفتهتانوشتارهایفلسفی,حقوقیوتاریخیاست。 . . .

BE新闻

3 September 2021

__________________________________________________________________________________________________________________

نماینده سینمای ایران در بخش هفته منتقدان دوسالانه سینمایی

در جریان هفتاد و هشتمین دوره دوسالانه سینمایی ونیز ، که 11 - 1 سپتامبر 2021 م. برگزار می گردد ، فیلم "زالاوا" نماینده سینمای ایران در بخش مستقل هفته منقوی فیلم “زالاوا” ساختهارسلانامیری,یکیازXNUMXفیلمبخشهفتهمنتقدانهفتادوهشتمینجشنوارهفیلمونیزاستکهدردوسالن “阿斯特拉XNUMX” و“阿斯特拉XNUMX»جشنوارهبهرویپردهمیرود。

شهرام مکری سینماگر ایرانی در کنار“یاسمیلا ژبانیچ” به عنوان رئیس هیات داوران ،و“نادیا ترانووا” رمان نویس。 . .

BE新闻

15 June 2021

贵金

برگزاری سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری

با سلام و آرزوی سلامتی ، باطلاع هموطنان عزیز مقیم ایتالیا می رساند:

سیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریایرانروزجمعه28خرداد1400برابربا18ژوئن2021ازساعت8صبحلغایت18بارعایتتمامیپروتکلهایبهداشتیمرتبطباکوید19درمحلسفارتجمهوریاسلامیایراندررموسرکنسولگریکشورماندرمیلانبرگزارخواهدشد。 老化

از کلیه هموطنان عزیز مقیم ایتالیا دعوت。 . .

BE新闻

27 May 2021

جشنوارهسینماییترنتوایتالیا

جوایزمستندنانمقدس

 فیلممستند“نانمقدس”بهکارگردانیزنده‌یادرحیمذبیحی؛ 5000个زندگیدرکوهستان؛ وکوهنشینان؛ وجایزهXNUMXیوروییانجمنصلحوحقوقبشراستان “ترنتو” درشصتونهمیندورهجشنوارهسینمایی “ترنتو”(特伦托电影节)را,دررقابتبافیلمهاییازکشورهایفرانسه,مراکش,سوییس,ایتالیا,اروگوئه,آلمان,اسپانیا 。ووورییییییییی。 جشنوارهبین‌المللیفیلم“ترنتو”یییازقدیمی‌ترینرویدادهایسینماییاروپاباموضوعطبیعت。 。 。

BE新闻

13 May 2021

روزملیگرامیداشتفردوسی

وبینارعصریبافردوسی

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیابامشارکتپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیایتالیاییزباناخبارفرهنگیاجتماعیایران(دیروز),ازساعت19روزشنبه25اردیبهشتماه1400وبنار “عصریبافردوسی” را,بهمناسبتروزملیگرامیداشتفردوسی,باحضورمحمدتقیامینیرایزن فرهنگیایراندرایتالیا؛ “روفسور”ماریوکازاری“(دانشگاهساپینزاشهررم)؛ و“ماریوویتالونه”(دانشگاهپیزا)برگزارمینماید。 برایمشاهدهاینوبیناربهنشانیذیلمراجعهنمایید:

https://youtu.be/odVQQhctls4

。 。 。

BE新闻

10 May 2021

تازههاینشر

انتشارکتابسیحکایتازگنجینهادبیاتکهنپارسی

 رایزنیفرهنگیایراندرایتالیاکتاب“سیحکایتازگنجینهادبیاتکهنپارسی”رابهچاپرساند。 老龄化原来的“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”)“” وبامقدمهمشارالیها؛ 1388张照片中的1300张照片توسطانتشارت“ایلچرکیو”بهچاپرسیده؛ 大约155年以来的1张照片。

。 。 。

上一个箭头
下一个箭头
阴影

XRDUM 1401

XRDUM 1401

视频هم میهنان گرامی ؛ فرارسیدن نوروز 1401 خورشیدی ؛ آغاز بهار ، این خجسته نوزاییِ آفرینش ؛ و رخ نماییِ زیباییِ دادارِ هستی را ، با سپاس و ثنای پروردگار ، ... ادامهخبر
XRDUM 1401

XRDUM 1401

پام نورووcreی سوور اوران در م ... ادامهخبر
جشنوارهنوروز1401

جشنوارهنوروز1401

دومینجشنوارهنوروزیرایزنیفرهنگیدرفضایمجازیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاازتاریخ27لغایت29اسفندماه1400جشنوارهنوروز1401,مشتملبروبینارهاینوروزشناسیوایرانشناسی; اجرای موسیقی ؛ هارگاه های معرفی آشپزی و مقصدهای ... ادامهخبر
درگذشت نانباز فداکار و برادر عزیزمان جناب آقای اکبر قولی

درگذشت نانباز فداکار و برادر عزیزمان جناب آقای اکبر قولی

با نهایت تأثرو تأسف, درگذشت ناگهانی همکاران ارجمند سازمان فرهنگ و ارتباطات ؛ و جامعه فرهنگی ایران و ایتالیا تسلیت عرض نموده ، از خداوند منان برای آن ... ادامهخبر
تازههاینشر

تازههاینشر

تاریخسخنوریدرایتالیابهتازگیکتابتاریخسخنوریدرایتالیاتالیفدکترایمانمنسوببصیریبههمتانتشاراتدانشگاهتهرانمنتشرشدهاستمولفدراینکتاب,درادامۀمباحثمطرحشدهدرمجموعۀدوجلدیمیراثرومبهرونددگردیسیاندیشه,زبان... ادامهخبر
扎拉瓦

__________________________________________________________________________________________________________________

نمایندهسینمایایراندربخشمستقلهفتهمنتقداندوسالانهسینماییونیزدرجریانهفتادوهشتمیندورهدوسالانهسینماییونیز,که11-1سپتامبر2021م。 在 ادامهخبر
伊朗总统选举

贵金

برگزاریسیزدهمیندورانتخاباتریاستجمهوریاسلامیایراندرایتالیاباسلاموآرزویسلامتی,باطلاعهموطنانعزیزمقیمایتالیامیرساند:سیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریایرانروزجمعه28خرداد1400برابربا18ژوئن2021ازساعت8 ... ادامهخبر
جشنوارهسینماییترنتوایتالیا

جشنوارهسینماییترنتوایتالیا

جوایزمستندنانمقدسفیلممستند“نانمقدس”بهکارگردانیزنده‌یادرحیمذبیحی؛ XNUMX个زندگیدرکوهستان؛ وکوهنشینان؛ ... ادامهخبر
روزملیگرامیداشتفردوسی

روزملیگرامیداشتفردوسی

وبینارعصریبافردوسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیابامشارکتپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیایتالیاییزباناخبارفرهنگیاجتماعیایران(دیروز),ازساعت19روزشنبه25اردیبهشتماه1400وبنار “عصریبافردوسی” را,بهمناسبتروزملیگرامیداشتفردوسی,.. 。 ادامهخبر
تازههاینشر

تازههاینشر

انتشارکتابسیحکایتازتناتانااتراندرایتالیاکتابسیحتجینی محتوایاینکتابسسیحکایتجزیدهازمجموعههشتجلدی“قصههایخوببرای... ادامهخبر
وبیناربهمناسبتروزملیخلیجفارس

وبیناربهمناسبتروزملیخلیجفارس

وبینارخلیجهمیشهفارسرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاازساعت19روزجمعه10اردیبهشتماه1400همزمانباروزملیخلیجفارس,وبیناریباعنوان “خلیجهمیشهفارس” راباحضورمحمدتقیامینیرایزنفرهنگیایران... ادامهخبر
روزملیخلیجفارس

روزملیخلیجفارس

برگزارینمایشگاهمجازیعکسخلیجهمیشهفارسرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,درجریانمجموعهبرنامههاییکصدوشصتسالروابطفرهنگیایرانوایتالیا,ازتاریخ8اردیبهشتماه1400; درآستانهروزملیخلیجفارس,نمایشگاهعکس... ادامهخبر
گفتوگوهاییدرخصوصفرهنگایرانی

گفتوگوهاییدرخصوصفرهنگایرانی

电子邮件:سیمرغ。 سیمصاحبهباایرانشناسانایتالیاییرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,بامشارکتسرویسبینافرهنگیکتابخانههایشهررم,وانجمنبینالمللیمطالعاتمدیترانهوشرق,درجریانمجموعهبرنامههاییکهباعنوان“گفتو... ادامهخبر
روزملیبزرگداشتسعدیرازی

روزملیبزرگداشتسعدیرازی

برگزاریوبینارشبیباسعدیشیرازیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,درجریانمجموعهبرنامههای160سالروابطدیپلماتیکایرانوایتالیا,ازساعت19چهارشنبه1ادیبهشتماه1400وبیناریرابهمناسبتروزملیگرامیداشتسعدیشیرازی(اول... ادامهخبر
برگزاریوبینار

برگزاریوبینار

“” انجمنمطالعاتج​​وامعفارسیزبان؛ ودیدهبانمدیترانه,جمعه20فروردینماه1400“وبینار”تشیعمعاصر... ادامهخبر
دورهآموزشزبانفارسی

دورهآموزشزبانفارسی

آغازچهارمیندورهمجازیآموزشزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاروزشنبه7فروردینماه1400چهارمیندورهمجازیآموزشزبانفارسیرایزنیفرهنگیج.ا.ایراندرایتالیاآغازگردید。 ...添加到您的网站... ادامهخبر
XRDUM 1400

XRDUM 1400

1400年以前的事ارکسترملی؛ تارنمای“دیروز”؛ وترح“نگاه”,20-18مارچ2021م。(30-28اسفندماه1399)جشنوارهنوروز1400رامطابقبرنامه...یل... ادامهخبر
برگزاریوبینارباستانشناسی

برگزاریوبینارباستانشناسی

معرفیکاوشهایباستانشناسیدانشگاهسالنتودرمحوطهشهرسوختهروزچهارشنبه6اسفندماه1399وبیناریباموضوعارایهگزارشکاوشهاوتحقیقاتگروهباستانشناسیدانشگاه “سالنتو”(萨伦托)ایتالیادرمحوطهشهرسوخته; ورونماییاز... ادامهخبر
آیینگشایشسالتحصیلیدانشگاهساپینزا

آیینگشایشسالتحصیلیدانشگاهساپینزا

حضوررایزنفرهنگیایراندرآیینگشایشسالتحصیلی2021年至2020年دانشگاهساپینزاپیرودعوترسمیخانمپروفسور(安东Polimeni)رییسدانشگاه “ساپینزا”(智慧)شهررم,روزجمعه7اسفندماه1399,محمدتقیامینی; رایزنفرهنگیایراندر... ادامهخبر
برگزاریوبینار

برگزاریوبینار

 وبینارروزجهانیزبانمادریرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاروزجمعه1اسفندماه1399وبیناریرابهمناسبتروزجهانیزبانمادری,باحضورمحمدتقیامینیرایزنفرهنگیایراندرایتالیا; “یوراسلاواررانووا”مسؤلبخشفرهنگیومطبوعاتیسفارت... ادامهخبر
تازههاینشر

تازههاینشر

انتشاربرگردانایتالیاییکتابکارنامهاسلامرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,برنالانیتابکار اثرعبدالحسینزرینقالبطرححمایتازترجمهآثارفارسیبهسایرزبانها(تاسپ)بهچنارپ。 اینکتابتوسطخانم... ادامهخبر
安娜Vanzan

برگزاریوبینار

نکوداشتخانمپروفسورآناونزانرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,روزشنبه4بهمنسورآناونزانرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,روزشنبه1399بهمنماناونزانرایزنی“ ایرانشناس؛ ...添加到您的浏览器中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ادامهخبر
نخستیننمایشگاهمجازیکتابتهران

نخستیننمایشگاهمجازیکتابتهران

法语(法国), (联合)؛ (甲板33)؛ (瓦伦蒂娜); بههمراهانجمن(Negah)؛ ومؤسسهبینالمللیمطالعاتمدیترانهوشرق... ادامهخبر
نگاهکهشرقغغربراملاقاتمیکند

نگاهکهشرقغغربراملاقاتمیکند

的里雅斯特(Trieste)的特质بهکارگردانیعطیهزارع؛ -- ادامهخبر
رایزنفرهنگیایراندروبینارمعرفیدورههایتخصصیدانشگاهساپینزا

رایزنفرهنگیایراندروبینارمعرفیدورههایتخصصیدانشگاهساپینزا

معرفیدورهتخصصی “میراثفرهنگیشرقمیانهودور,وآفریقا” دردانشگاهساپینزابادعوترسمیرییسدانشگاه “ساپینزا”(智慧)شهررم,محمدتقیامینیرایزنفرهنگیایراندرایتالیا,روزجمعه19دیماه1399,دروبیتارمعرفیدوره å... ادامهخبر
جشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیا

جشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیا

اهداءدوجایزهجشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیابهنمایندهسینمایایرانششمیندورهجشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیا(通过法院)سیویکمدسامبر2020م。 (11年前的1399年) ادامهخبر
برنامهرایزنیفرهنگیرمبهمناسبتطولانیترینشبسال

برنامهرایزنیفرهنگیرمبهمناسبتطولانیترینشبسال

شبیلدا。 شششش ازساعت21:30شامگاه21دسامبر,مراسمویژهیلداباعنوان“شبیلدا。شبشعر”رادرفضایاسالالات ادامهخبر
Ephebe的جشنوارهسینماییبینالمللیایتالیا

Ephebe的جشنوارهسینماییبینالمللیایتالیا

نمایندهسینمایایراندرجشنوارهبینالمللیEfeboایتالیافیلم “مسخدرمسلخ” ساختهجوادداراییبهجمعهفتنامزدپایانیبخشرقابتیفیلمهایاولودومدرچهلودومیندورهجشنوارهسینماییبینالمللیEfeboایتالیاراه... ادامهخبر
جشنوارهبینالمللیفیلمتورین

جشنوارهبینالمللیفیلمتورین

نمایندگانسینمایایراندرجشنوارهبینالمللیفیلمتورینسیوهشتمیندورهجشنواروتجشنواربتنالملیفانوروت28نوروت20نوروت2020مروت1399نوروتXNUMXنوروروXNUMXنوروتXNUMXنوروتXNUMXنوروروتXNUMXنوروتXNUMXنوور-XNUMX XNUMXجمنواروربین (XNUMX年的آذرامتارممه)))صصصصص وفیلم“بوتاکس”نمایندهسینمایایران... ادامهخبر
جشنوارهفیلمکوتاهایتالیا

جشنوارهفیلمکوتاهایتالیا

in Bridge Bridge Bridge Short Short Short Short Short Short Short Short Short Bridge Short Short Short Short Short Short ساختهامیرهوشنگمعین,جایزهبهترینپویانماییبخشرقابتبین‌المللیسیزدهمینجشنوانن ادامهخبر
分享