اخبارفرهنگیوهنریایراندرایتالیا

آخریناخبارمربوطبهتحولاتوفعالیتهایفرهنگیوهنریایراندرایتالیارادراینصفحهدنبالک

7 2021月

جشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیا

اهداءدوجایزهجشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیابهنمایندهسینمایایران

2020年法院街景(法院街)。سموندورهجشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیا(Court of Court)。 (11年前的1399年雕像) وآثاربرگزیدهدربخشرقابتبینالملل؛ نویانماییکوتاه؛ مستندکوتاه؛ و...رامعرفینمود。 فیلمکوتاه “بهترازنیلآرمسترانگ” ساختهعلیرضاقاسمی,نمایندهسینمایایرانازنیلآرمسترانگ“ساختهارضنقاسمی,نمایندهسینمایایراندبخشارانبینانلبلببقنالبلببقنالببترب کااااباا 饮食کهقصددارند؛ بسازسفربهماه؛ وشکستدادنیکمار。 。 。

15 2020月

برنامهرایزنیفرهنگیرمبهمناسبتطولانیترینشبسال

شبیلدا。 شبشعر

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیابهمناسبتفرارسیدنطولانیترینشبسال؛ ازساعت21时半شامگاه30دسامبر,مراسمویژهیلداباعنوان “شبیلدا。شبشعر” رادرفضایمجازیپایگاهاطلاعرسانیایتالیاییزباناخبارفرهنگی_هنریایرانبهنشانیwww.diruz.itبرگزارمینماید。 دراینبرنامههمگانی,بلداوآیینهایآنمعرفی؛ وبامشارکترقابتیمخاطبیندربخشهایچیدمانسفرهیلدا؛ قصهسرایی؛ ,جوایزیبهنفراتبرگزیدهدرهربخشاهداءخواهدشد。 برایعلاقهمندانبرشرکتدراینرقابت,تاساعت21روزشنبه22دسامبرفرصتپیشبینیگردیده؛ تابامراجعهبهنشانیذیل,شعریاقصههایخودرا。 。 。

27 2020十一月

Ephebe的جشنوارهسینماییبینالمللیایتالیا

Ephebe的نمایندهسینمایایراندرجشنوارهبینانتالیا

فیلم “مسخدرمسلخ” ساختهجوادداراییبهجمعهفتنامزدپایانیبخشرقابتیفیلمهایاولودومدرچهلودومیندورهجشنوارهسینماییبینالمللیEfeboایتالیاراهیافت。 رررررررررررر یاادبیاتمحور؛ 2020年التاریخ۲۹نوامبرلغایت۵مسامبرم。 (15年9月1399日-XNUMX月XNUMX日) “مسخدرمسلخ”براساسفیلمنامهجواددارایی؛ بهکارگردانی؛ فیلمبرداریوتدوینوی,بانقشآفرینیفریباطالبی,سعیداحمدی,فریباترکاشوند,فوژاناحمدی,مهت 。 。

20 2020十一月

جشنوارهبینالمللیفیلمتورین

نمایندگانسینمایدیجشنوارهبینالمللیفیلمتورین

28年20月2020日发行的بین‌المللیفیلمتورین (1399年的آذرامتارممه)))صصصصص وفیلم“بوتاکس”نمایندهسینمایایراندربخشرقابتیاصلیاینجشنوارهخواهدبود。 اینفیلمکهنخستینفیلمبلندکاوهمظاهری؛ نهیی؛؛؛؛؛؛؛؛د؛؛؛ -- کهبهدروغبهدیگرانگفتهانو برادرشانبهآلمانسفرنمودهوسسازچندیکیییازدوخواهرایندروغراباورکردهوانتظاربازت 。 。

20 2020十一月

جشنوارهفیلمکوتاهایتالیا

ابداءجایزهنخستجشنوارهبینالمللیفیلمکوتاه短在桥

گویانمایی“گرگموگلهمیبرم”؛ ساختهامیرهوشنگمعین,جایزهبهترینپویانماییبخشرقابتبینالمللیسیزدهمینجشنوالجایزهبهترینپویانماییبخشرقابتبینالمللیسیزدهمینجشنوالجاینجشنوالاللییالزلالزلالزلالزلالیلالزلالزلالزلیالزلالزلالزلالزلالزلالزلالزلالزل هبراساسداستانیباهمین‌عنوانر نوشته‌ی افسانه‌ شعبان‌نژاد؛ 2018年مت。 تولیدشدهاست。 سیزدهمیندورهجشنوارهبین‌المللیفیلمکوتاه在蓬泰(Ponte)的短版دربخشهایرقابتیفیلمووتاهدر48ساعتوموسیقیمتنویژهکودکانونوجواناننیزجوون。 。 。

17 2020十一月

جشنوارهدیپلماسیایتالیا

معرفیایراندرجشنوارهدیپلماسیایتالیا

به دفترپارلماناروپادرایتالیا؛ و...؛ “دیپلماسی”的图片80年30月19日。(2020 28年9月1399日)برازیبرگزارگردیدص وج,,ااااات وسفارتایراندرشهررمباانجامهماهنگیها؛ -- مستند“برفرازایرانبابادبهاری”(与春天一起探索伊朗...

17 2020十一月

جشنوارهمدفیلمایتالیا

اعطاءجایزهویژهدستاوردهنریجشنوارهمدفیلمایتالیابهبابککریمی

-- درمتنمعرفیاینبازیگر؛ وتدوینگرایرانیدرکاتالوگاینجشنوارهآمدهاست:“بابککریمیپلارتباطیفرهنگمدیترانه;برفرازایندریایاتحادبخشاستویکودکیخودرامیانرموتهرانگذراندهوباکارگردانانبزرگمعاصراز彼得Grrenawayو詹尼·阿梅里奥;تا马可·贝罗奇奥و برادران塔维亚尼همکارینمودهوباعباسکیارستمی;کارگردانیباطرحهاییهموارهزندگیبخش;شوقانگیز。متعالیوژرفهمکاریقابلتوجهیداشتهاستویوقتیازجلویدوربین...

17 2020十一月

جشنوارهبین‌المللیسینماییزنانمیلان

اهداءجایزهبهترینفیلمکوتاهجشنوارهسینماییزنانمیلانبهنمایندهایران

بیستوهفتمیندورهجینماییزنانمیلان(在其他地方查看)ازتاریخدوملغایتدهمبانماه فیلمکوتاه “گاوآمریکایی” ساختهفاطمهطوسیرا,دردوازدهمینحضورجشنوارهایاینفیلم,بهنمایشگذاشتودرنهایت,جایزهبهترینفیلمکوتاهاینجشنوارهرانیز,بهاینفیلماهداءنمود。 “ Osnabrueck”的فیوامنندرجشنوارهبینالمللی(گاوآمریکایی) 奥林匹亚(Olympia)主题公园。 。 。

30 2020月

هارمیندورهگفتوگوهایفرهنگیایرانوا

نقشانسانیواجتماعیدرگفتوگوهایفرهنگیایرانوایتالیا

بامشارکترایزنیفرهنگیایراندرایتالیا؛ ودانشگاههایعلامهطباطباییتهرانو萨皮恩扎شهررم,چهارمیندورهگفتوگوهایفرهنگیایرانوایتالیا,باعنوان “نقشعلومانسانیواجتماعیدرگفتوگوهایفرهنگیایرانوایتالیا”,ازساعت15روزچهارشنبه7آبانماه1399برگزارگردید 。

朱塞佩·佩罗隆(Giuseppe Perrone)的照片وحسینسلیمیرییسدانشگاهعلامهطباطبایی؛ میزبانایندورهازگفتوگوهاگشایشیافت؛ مریمحسینی؛ شجاعاحمدوند؛ وسعیدمیرمحمدصادقاعضاءهیأتایرانی؛ 卡洛·塞雷蒂(Carlo Cereti) 米歇尔·布鲁内利؛ 米歇尔·伯纳迪尼اعضاء。 。 。

12 2020月

مصاحبهخبرگزاریمهربارایزنفرهنگیایراندرایتالیا

تاریخچهووضعیتآموزشزبانوادبیاتفارسیدرایتالیا

محمدتقیامینی,رایزنفرهنگیایراندرایتالیا,درگفتوگوبامهرخبرداد:بابرگزاریکلاسهایآموزشزبانفارسیرایزنیفرهنگیبهصورتمجازی,متقاضیانایتالیاییبهنسبتدورههایقبل,افزایشچمشگیریپیداکردهاند。 مشروحاینمصاحبهرا اینجا بخوانید。

。 。 。

上一个箭头
下一个箭头
阴影
滑块

جشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیا

جشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیا

اهداءدوجایزهجشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیابهنمایندهسینمایایرانششمیندورهجشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیا(通过法院)سیویکمدسامبر2020م。 (11年前的1399年) ادامهخبر
برنامهرایزنیفرهنگیرمبهمناسبتطولانیترینشبسال

برنامهرایزنیفرهنگیرمبهمناسبتطولانیترینشبسال

شبیلدا。 شششش ازساعت21:30شامگاه21دسامبر,مراسمویژهیلداباعنوان“شبیلدا。شبشعر”رادرفضایاسالالات ادامهخبر
Ephebe的جشنوارهسینماییبینالمللیایتالیا

Ephebe的جشنوارهسینماییبینالمللیایتالیا

نمایندهسینمایایراندرجشنوارهبینالمللیEfeboایتالیافیلم “مسخدرمسلخ” ساختهجوادداراییبهجمعهفتنامزدپایانیبخشرقابتیفیلمهایاولودومدرچهلودومیندورهجشنوارهسینماییبینالمللیEfeboایتالیاراه... ادامهخبر
جشنوارهبینالمللیفیلمتورین

جشنوارهبینالمللیفیلمتورین

نمایندگانسینمایایراندرجشنوارهبینالمللیفیلمتورینسیوهشتمیندورهجشنواروتجشنواربتنالملیفانوروت28نوروت20نوروت2020مروت1399نوروتXNUMXنوروروXNUMXنوروتXNUMXنوروتXNUMXنوروروتXNUMXنوروتXNUMXنوور-XNUMX XNUMXجمنواروربین (XNUMX年的آذرامتارممه)))صصصصص وفیلم“بوتاکس”نمایندهسینمایایران... ادامهخبر
جشنوارهفیلمکوتاهایتالیا

جشنوارهفیلمکوتاهایتالیا

in Bridge Bridge Bridge Short Short Short Short Short Short Short Short Short Bridge Short Short Short Short Short Short ساختهامیرهوشنگمعین,جایزهبهترینپویانماییبخشرقابتبین‌المللیسیزدهمینجشنوانن ادامهخبر
جشنوارهدیپلماسیایتالیا

جشنوارهدیپلماسیایتالیا

老龄化دفترپارلماناروپادرایتالیا؛ و...؛ دمپلماسیبامشارکتحدود80سفارتخانهونمایندگیفرهنگیفعالدر... ادامهخبر
جشنوارهمدفیلمایتالیا

جشنوارهمدفیلمایتالیا

اعطاءجایزهویژهدستاوردهنریجشنوارهمدفیلمایتالیابهبابککریمیدرجریانبرگزاریبیستوششمیندورهجشنوارهMedFilmایتالیا,جایزهویژهیکعمرفعالیتسینماییبهبابککریمیاعطاءشد。 درمتنمعرفیاینبازیگر؛ وتدوینگرایرانی... ادامهخبر
جشنوارهبین‌المللیسینماییزنانمیلان

جشنوارهبین‌المللیسینماییزنانمیلان

اهداءجایزهبهترینفیلمکوتاهجشنوارهسینماییزنانمیلانبهنمایندهایرانبیستوهفتمیندورهجشنوارهبینالمللیسینماییزنانمیلان(看起来其它地方)ازتاریخدوملغایتدهمآبانماه1399بهصورتبرخطبرگزارگردیدودردومینروز... ادامهخبر
هارمیندورهگفتوگوهایفرهنگیایرانوا

هارمیندورهگفتوگوهایفرهنگیایرانوا

نقشانسانیواجتماعیدرگفتوگوهایفرهنگیایرانوایتالیابامشارکترایزنیفرهنگیایراندری ? ادامهخبر
مصاحبهخبرگزاریمهربارایزنفرهنگیایراندرایتالیا

مصاحبهخبرگزاریمهربارایزنفرهنگیایراندرایتالیا

تاریخچهووضعیتآموزشزبانوادبیاتفارسیدرایتالیامحمدتقیامینی,رایزنفرهنگیایراندرایتالیا,درگفتوگوبامهرخبرداد:بابرگزاریکلاسهایآموزشزبانفارسیرایزنیفرهنگیبهصورتمجازی,متقاضیانایتالیاییبهنسبتدورههایقبل,... ادامهخبر
وبینارروزملیبزرگداشتحافظ

وبینارروزملیبزرگداشتحافظ

برگزاریوبینارحافظ。 الراندرایتالیا,بامشارکتپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیایتالیاییزباناخباراجتماعی (19مهرماه12)ووبینار... ادامهخبر
هشتونیمکلیپنمایشی

هشتونیمکلیپنمایشی

انتشارکلیپنمایشینتهایفقداندانیالخیریخواه(بازیگر)وعلیشمس(کارگردان)ازایرانو尼古拉Pianzola(بازیگر)و安娜多拉多尔诺(کارگردان)ازایتالیا,درقالبهمکاریازراهدور,باحمایتسفارتایتالیادرتهران,وشرکت不稳定的... ادامهخبر
جشنوارهبینالمللیفیلممذهبامروز

جشنوارهبینالمللیفیلممذهبامروز

جوایزایراندرجشنوارهبینالمللیفیلممذهبامروزبیستوسومیندورهجشنوارهبینالمللیفیلم “مذهبامروز”(宗教今天)کهازروز23سپتامبر2020م(2مهرماه1399)درشهرترنتوایتالیاگشایشیافتهبود。 30هارشنبه9سپتامبر(XNUMX ... ادامهخبر
مازدهمیندورهجشنوارهبینالمللیخاورمیانهاکنون

مازدهمیندورهجشنوارهبینالمللیخاورمیانهاکنون

بخشویژهایراندریازدهمیندورهجشنوارهبینالمللیخاورمیانهاکنونایتالیادبیرخانهجشنوارهمعتبربینالمللی “خاورمیانهاکنون”(中东现在)کهیازدهمیندورهآن11-6اکتبر2020م。(20-15مهرماه1399)درشهرفلورانسایتالیابرگزارمی گردد؛ در... ادامهخبر
伊朗旅游

وبیناربهمناسبتروزجهانیگردشگری

وبینارگردشگریدرایران:فوریتهایکووید19.فرصتهاوچالشهارایزنیفرهنگیایراندرایتالیابامشارکتپایگاهDiruzبهمناسبتروزجهانیگردشگریازساعت19یکشنبه27سپتامبر(6مهر99)وبینار“گردشگریدرایران:فوریت... ادامهخبر
比安卡玛里亚·斯卡西亚·阿莫雷蒂

بیانکاماریااسکارچاآمورتی

ianوووB B B B B B B B B(Biancamaria Scarcia Amoretti)؛ 19شام2020اه29س1399تامبر1938م。 (XNUMXشهریورماهXNUMX)دارفانیراوداعگفت。 XNUMX年的照片。 درشهر“آئوستا”ایتالیامتولدگردید... ادامهخبر
دهلمینهفتهدفاعمقدس

دهلمینهفتهدفاعمقدس

وبینارجنگتحمیلی40سالبعد:نگاهیتازهبهطولانیترینجنگمتعارفقرنبیستمرایزنیفرهنگیایراندرایتالیابهمناسبتچهلمینهفتهدفاعمقدسازساعت19روزسهشنبه22سپتامبر(1مهر99)وبینار“جنگتحمیلی40 ... ادامهخبر
هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

-- وفیلم“دشتخاموش”ساختهاحمدبهرامی؛ ...添加到购物车... ادامهخبر
诗文学日

برگزاریوبیناربهمناسبتروزملیزبانوادبیاتفارسی

وبینارتشابهاتادبیمیانایرانوایتالیارایزنیفرهنگیایراندرایتالیابامشارکتپایگاهاینترنتیDiruzدومینوبینارمشترکازسلسلهوبینارهای对话伊朗باعنوان “تشابهاتادبیمیانایرانوایتالیا” رابهمناسبتروزملیشعر... ادامهخبر
وبینار

وبینار

وبینارزندگیواندیشهاینسینارایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,بامشارکتپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیایتالیاییزباناخباراجتماعی - فرهنگیایرانبهنشانیwww.diruz.itازساعت21روزچهارشنبه9سپتامبر2020م(19شهریورماه1399),وبیناربررسی ... ادامهخبر
جشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهایتالیا

جشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهایتالیا

نمایندگانایراندرجشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهایتالیافیتمهویکوتاه“کفش”ساختهحسیندارار؛ و “عشقدرون” بهنویسندگیوکارگردانیاحساننصری,بهجمعنامزدهایپایانیبخشنویسندگیوکارگردانیاحساننصری,بهجمعنامزدهایپایانیبخشنویسندگیهشتمیندریرورکشرورکرکورورهرکورکتاروراروروریارورورارورارورهارورورارورارورواروروراروریرورو法制前提 ادامهخبر
جشنوارهبینالمللیفیلمپادواایتالیا

جشنوارهبینالمللیفیلمپادواایتالیا

نمایندگانسینمایایراندرجشنوارهبینالمللیفیلمپادواایتالیاهشتنمایندهازسینمایایران,درچهاردهمیندورهجشنوارهبینالمللیفیلم河شهرپادواایتالیاحضورخواهندداشت。 关于河Riverهه20-1سپتامبر2020 ... ادامهخبر
时光倒流

时光倒流

همکاریهنرمندانایرانیوایتالیاییدرطرحهشتونیمکلیپنمایشیدانیالخیریخواه(بازیگر)وعلیشمس(کارگردان)ازایرانو尼古拉Pianzola(بازیگر)و安娜多拉多尔诺(کارگردان)ازایتالیادرقالبهمکاریازراهدورباحمایتسفارتایتالیادر ... ادامهخبر
جشنوارهعکسایتالیا

جشنوارهعکسایتالیا

2020年的GOFAP技术。 -- ادامهخبر
نمایشآثارنقاشیایزابلاسالاریدرجشنوارهبزرگهنریشهراِسپِلوایتالیا

نمایشآثارنقاشیایزابلاسالاریدرجشنوارهبزرگهنریشهراِسپِلوایتالیا

حضوررایزنفرهنگیایراندرآیینگشایشنمایشگاهنقاشیجشنوارهبزرگهنریشهراسپلوایتالیامحمدتقیامینی,رایزنفرهنگیایراندرایتالیا,درآیینگشایشنمایشگاهنقاشیجشنوارهبزرگهنریشهر “اسپلو”(斯佩罗)ایتالیاشرکتجستو... ادامهخبر
جشنوارهمذهبامروزایتالیا

جشنوارهمذهبامروزایتالیا

نمایشمستندکاروندربخشرقابتیبیستوسومیندورهجشنوارهمذهبامروزایتالیامستند “کارون” ساختهمحمداحسانی,بهبخشرقابتیفیلمهایمستندبیستوسومیندورهجشنوارهبینالمللیفیلم “مذهبامروز” ایتالیاراهیافت。 اینجشنواره... ادامهخبر
هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

نمایندگانایراندرهفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیزهفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز,درچهاربخشرقابتی,غیررقابتی,افقهاوکالجسینما,22-12شهریورماه1399بامدیریت(阿尔贝托巴伯拉)برگزارمیگردد。 (凯特·布兰切特,维罗妮卡·弗朗兹,... ادامهخبر
نمایشمستندخاتمهدرایتالیا

نمایشمستندخاتمهدرایتالیا

-- 大约89岁的父亲的父亲或父亲的父亲和她的父亲。 ... یش‌تر ... ادامهخبر
عیدقربان

عیدقربان

 عیدقربانمبارکهموطنانعزیزوارجمندباسلامواحترامفرارسیدنعیدسعیدقربان؛ عیدعبادتوبندگیوعیداطاعتازفرمانالهیراصمیمانهتبریکوتهنیتعرضمینمایم。 ازدرگاهالهیاستدعاداریمتا... ادامهخبر
فراخوانجشنوارهکتابسالفرهنگیدانشجویان

فراخوانجشنوارهکتابسالفرهنگیدانشجویان

فراخواناولیندورهبینالمللیجشنوارهکتابسالفرهنگیدانشجویانمعاونتفرهنگیواجتماعیدانشگاهتهران,همزمانبابرگزاریچهارمیندورهملیجشنوارهکتابسالفرهنگیدانشجویان,نخستیندورهبینالمللیاینجشنوارهرابرگزارمینماید。 علاقهمندان... ادامهخبر
分享
  • 29
    分享