اخبارفرهنگیوهنریایراندرایتالیا

آخریناخبارمربوطبهتحولاتوفعالیتهایفرهنگیوهنریایراندرایتالیارادراینصفحهدنبالک

18年2020月XNUMX日

دریچهایبهسویسینمایایتالیا

برگزاری هفته فیلم ایتالیا در تهران؛ شیراز؛ و کیش

موسسه هنر و تجربه سینمای ایرانیان با مشارکت سفارت ایتالیا در تهران، از تاریخ یکم تا هفتم اسفند ماه 1398، هفته فیلم ایتالیا، با عنوان "دریچه‌ای به سوی سینمای ایتالیا" را هم زمان در خانه هنرمندان تهران؛ پردیس گلستان شیراز؛ و سینما لبخند کیش برگزار می نماید؛ و هفت فیلم ایتالیایی را به نمایش می گذارد.

فیلم‌های "لازاروی خـوشـحـال" به کارگردانی" آلـیـس رورواچر"( محصول ۲۰۱۸ م.)؛ "جایـی که سایه‌ها فرو می‌افتند" به کارگردانی" والـنـتـیـنـا پـدیـچـیـنـی" (محصول ۲۰۱۷ م.)؛ "تعادل" به کارگردانی "ویـنـچـنـزو مـاررا"( محصول ۲۰۱۷ م.)؛ "شـجـاع: یک قـهـرمـان . . .

17年2020月XNUMX日

سی‌وپنجمینجشنوارهبینالمللیموسیقیفجر

التالیادرسی‌وپنجمینجشنوارهبینالمللیموسیقیفجر

در جریان برگزاری سی‌وپنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر؛ شامگاه شنبه ۲۶ بهمن ماه؛ تریو جاز ایتالیا با سازهای پیانو؛ کنترباس؛ و ترومپت؛ به سرپرستی" لوکا آکوینو"؛ در تالار وحدت اجرا شد. "فابریو گیوچینو"؛ و "داریو میراندا" دیگر نوازندگان این اجرا بودند.

سی و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر از ۲۳ بهمن ماه آغاز گردیده؛ و تا ۳۰ بهمن ماه 1398 در تالار وحدت؛ تالار رودکی؛ بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران؛ تالار سوره حوزه هنری؛ مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی؛ و سالن میلاد نمایشگاه بین المللی، میزبان ۸۲ گروه موسیقی در بخش‌های موسیقی دستگاهی؛ . . .

13年2020月XNUMX日

تازههاینشر

انتشاربرگردانایتالیاییمجموعهداستانترسولرزغلامحسینساعدی

مجموعهداستان “ترسولرز” اثرغلامحسینساعدی(1364年至1314年)توسطFelicetta费拉罗بهزبانایتالیاییترجمه;وبامقدمهایبهقلممترجم;باعنوانایتالیایی恐惧和颤抖درقالب176صفحهتوسطانتشارات蓬33انتشاریافته;وبا订阅14张照片中的图片。

1347年XNUMX月。اننمجموعهمشتملبرششداستانکوتاهپیوستهاست؛کهنخستینباردرسال。

。 。 。

7年2020月XNUMX日

دورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا

وششمیندورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا

到7年2020月17日的时候(1398月XNUMX日!)

ایندورهشامل18ساعتآموزشاست;کهدرچهارسطحمبتدی;مقدماتی,متوسط,وپیشرفته(جمعا72ساعتآموزش);درقالب12جلسهآموزشی,شنبهها,بهترتیبسطحازساعات9; 10.30:12; 14;و1.5به大约XNUMX英里(注)到大约XNUMX分钟。

6年2020月16日(1398年XNUMX月XNUMX日)。 。 。

5年2020月XNUMX日

نمایندهسینمایایراندرجشنوارهچفالو

حبورفیلمهمقفسدرجشنوارهبینالمللیفیلمچفالوایتالیا

ef C C C C C C 1 31 2020 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX将会在XNUMX年XNUMX月XNUMX日。 برگزارمیگرددففیلم“همقفس”ساختهبهزادخداویسینیزببهنمایندگیازسینمایایران,حضورخوان。

。 。 。

3年2020月XNUMX日

برگزارینشستتهدیدمیراثفرهنگیایراندرشهررم

برگزارینشستیکمیراثفرهنگیدرخطر؛سایتهایایراندرفهرستجهانییونسکو

بهابتکاررایزنیفرهنگیایراندرایتالیا;وبامشارکتانجمنبینالمللیمطالعاتمدیترانهوشرق,نشست “یکمیراثفرهنگیدرخطر;سایتهایایراندرفهرستجهانییونسکو” درپاسخبهتهدیدحملهرییسجمهورآمریکابهمیراثفرهنگیایران,ازساعت16: 45年前11年1398月XNUMX日,在瓦利西利亚纳(Vallicelliana)上。

درآغازایننشست,پروفسور罗西;مدیرانجمنبینالمللیمطالعاتمدیترانهوشرق,بانمایشتصاویریازواکنشجوامعدانشگاهیوفرهنگیدرسراسرجهانبهتهدیدحملهرییسجمهورامریکابهمیراثفرهنگیایرانبیانداشت:“اظهارات...

29 2020月

نمایشمجموعهتورلونیادرشهررم

نمایشتندیسهایمرمرمجموعهتورلونیادرشهررم

土耳其620吨的Torlonia饼干和الازنیمقرنتتددسسبایتردمسبروسبایتردسسورومیاستخازتارتاد درشهررمبهنمایشگذاشتهخواهدشد。 rl onia。。。rl。rl。。。rl。。。 rl To To onia To,rl。。rl To。 ادارهامورمالیواتیکانرابرعهدهداشتهاست。 النخاندانکهباتاسیسیکموزهخصوصیدرسالمم。 امکانبازدیدخصوصیازاینآثاررافراهمساخت؛درسال۲۰۱۴م。 بنیددرابرایمدیریتاینمجموعهتاسیس؛وپسازتوافقبادولتایتالیا。 。 。

22 2020月

تازههاینشر

انتشاربرگردانایتالیاییکتابنمایشدرایراناثربهرامبیضایی

برگردانایتالیاییدکترمانینعیمیازکتاب “نمایشدرایران” اثربهرامبیضایی;بامقدمهایازپروفسور卡罗Sacconeاستادزبانوادبیاتفارسیدانشگاهبلونیا;باعنوانایتالیایی剧院的历史在伊朗انتشاریافت。 اینکتابدربرگیرندهمجموعهمقالاتبهرامبیضاییدرخصوصتاریخنمایشدرایرانتانیمهقرنبیستممیلادیاست;کهسالهایXNUMXوXNUMXه.شدرمجلاتینظیرمجلهموسیقیانتشاریافت;وسالXNUMXتوسطچاپکاویان;وسپسچاپ“روشنگرانو مطالعاتزنان“انتشاریافت。”

。 。 。

20 2020月

سلسلهنشست‌هایگفتوگوهایساپینزا,نگاهیبهفراسو

:ر::::::میراثدرخطر

گگگگززززززززززززر17“ 23زز2020 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMXنXNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX将会在XNUMX年XNUMX月XNUMX日。 نشست “سوریه,ایران,عراق:میراثدرخطر”,باحضورپروفسور “پائولوماتیایی”(استادباستانشناسیوهنرخاورمیانهباستان - آکادمیلينچهیی); “کارلوجوانیچرتی”(استادریشهشناسی,ادیانوتاریخایرانباستان -دانشگاهساپینزا)-دانشگاهساپینزا-دانشگاهساپینزا(استادتاریخکشورهایاسلامی-دانشگاهساپینااشهررم)دردمدردمدروانسانبانساوینزا

。 。 。

13 2020月

تسلیت

هموطنتسلیت

。 。 。

上一个箭头
下一个箭头
阴影
滑块

دریچهایبهسویسینمایایتالیا

دریچهایبهسویسینمایایتالیا

برگزاریهفتهفیلمایتالیادرتهران;شیراز;وکیشموسسههنروتجربهسینمایایرانیانبامشارکتسفارتایتالیادرتهران,ازتاریخیکمتاهفتماسفندماه1398,هفتهفیلمایتالیا,باعنوان “دریچهایبهسویسینمایایتالیا” را... ادامهخبر
سی‌وپنجمینجشنوارهبینالمللیموسیقیفجر

سی‌وپنجمینجشنوارهبینالمللیموسیقیفجر

ایتالیادرسیوپنجمینجشنوارهبینالمللیموسیقیفجردرجریانبرگزاریسیوپنجمینجشنوارهبینالمللیموسیقیفجر;شامگاهشنبهXNUMXبهمنماه;تریوجازایتالیاباسازهایپیانو;کنترباس;وترومپت;بهسرپرستی “لوکاآکوینو”;درتالاروحدتاجراشد。 “فابریو... ادامهخبر
تازههاینشر

تازههاینشر

انتشاربرگردانایتالیاییمجموعهداستانترسولرزغلامحسینساعدیمجموعهداستان “ترسولرز” اثرغلامحسینساعدی(1364年至1314年)توسطFelicetta费拉罗بهزبانایتالیاییترجمه;وبامقدمهایبهقلممترجم;باعنوانایتالیایی恐惧和颤抖... ادامهخبر
دورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا

دورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا

چهلوششمیندورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاچهلوششمیندورهآموزشیزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاازروزشنبه7مارچ2020م。(17اسفندماه1398)درمحلرایزنیفرهنگیدرشهر... ادامهخبر
نمایندهسینمایایراندرجشنوارهچفالو

نمایندهسینمایایراندرجشنوارهچفالو

حبورفیلمهمقفسدرجشنوارهبینالمللیفیلمچفالوایتالیادرجریان برگزارمیگرددففیلم“همقفس”ساختهبهزاد... ادامهخبر
برگزارینشستتهدیدمیراثفرهنگیایراندرشهررم

برگزارینشستتهدیدمیراثفرهنگیایراندرشهررم

برگزارینشستیکمیراثفرهنگیدرخطر;سایتهایایراندرفهرستجهانییونسکوبهابتکاررایزنیفرهنگیایراندرایتالیا;وبامشارکتانجمنبینالمللیمطالعاتمدیترانهوشرق,نشست“یکمیراثفرهنگیدرخطر;سایتهایایراندرفهرست... ادامهخبر
نمایشمجموعهتورلونیادرشهررم

نمایشمجموعهتورلونیادرشهررم

نمایشتندیسهایمرمرمجموعهتورلونیادرشهررمپسازنیمقرن,تندیسهایمرمرمجموعهخصوصی托洛尼亚,کهمشتملبر620تندیسیونانیورومیاست;ازتاریخ25مارچ2020لغایت10ژانویه2021م。 درشهر... ادامهخبر
تازههاینشر

تازههاینشر

انتشاربرگردانایتالیاییکتابنمایشدرایراناثربهرامبیضاییبرگردانایتالیاییدکترمانینعیمیازکتاب “نمایشدرایران” اثربهرامبیضایی;بامقدمهایازپروفسور卡罗Sacconeاستادزبانوادبیاتفارسیدانشگاهبلونیا;باعنوانایتالیایی... ادامهخبر
سلسلهنشست‌هایگفتوگوهایساپینزا,نگاهیبهفراسو

سلسلهنشست‌هایگفتوگوهایساپینزا,نگاهیبهفراسو

:ر:::ان:ی::::::::::جگگگ نشست“سوریه,ایرانععراق:میراثدرخطر”بباحضورپروفسور“پائولوماتیایی”(استاد... ادامهخبر
تسلیت

تسلیت

åموطنتسلیت... ادامهخبر
تازههاینشر

تازههاینشر

انتشاربرگردانایتالیاییداستانبلندخمرهباهماهنگیوپیگیریرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,کتابداستانمصور “خمره”;نوشتههوشنگمرادیکرمانی;درقالبطرححمایتازترجمهونشرکتابایرانیدربازارجهانی “گرانت”;توسطخانمپروفسور“دانیه ... ادامهخبر
زادروزعیسیمسیح

زادروزعیسیمسیح

زادروزعیسیمسیحخجستهبادرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاززادروزعیسیمسیحرامببویژهبه。 基督教... ادامهخبر
همکاریموسسهمحکوبیمارستانگاسلینی

همکاریموسسهمحکوبیمارستانگاسلینی

تفاهمنامههمکاریموسسهمحکوبیمارستانگاسلینیتفاهمنامههمکاریموسسهخیریهمحکایرانوبیما。 ...添加到收藏夹... ادامهخبر
فرارسیدنزمستانوجشنیلدا

فرارسیدنزمستانوجشنیلدا

شبیلداخجستهبادرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,جشنیلدارابهتمامیایرانین؛بهویژهایر。 ... ادامهخبر
اجرایاررایعروسکیمکبثبهزبانایتالیایی

اجرایاررایعروسکیمکبثبهزبانایتالیایی

اپرایعروسکیمکبثبهزبانایتالیاییرویصحنهمیرودگروهنمایشعروسکیآران,اپرایعروسکی “مکبث” اثرشکسپیررا;بهکارگردانیبهروزغریبپور,روزهای27-25دیماه1398,درتالارفردوسیتهرانرویصحنهمیبرد。 موسیقیاین... ادامهخبر
تازههاینشر

تازههاینشر

انتشاربرگردانایتالیاییکتابتربیتهایپدرنوشتهمحمدطلوعیکتاب “تربیتهایپدر”;نوشتهمحمدطلولی;بهزبانایتالیاییترجمه;وتوسطانتشارات蓬33درقالب96صفحهباقیمت11یوروروانهبازارنشرایتالیاییزبانگردیده... ادامهخبر
اجرایایرایایتالیاییدرتالاروحدتتهران

اجرایایرایایتالیاییدرتالاروحدتتهران

ارکستروکربزرگبلکانتودرتالاروحدتاپرایایتالیاییاجرامیکندارکستروکربزرگ “بلکانتو” بهرهبرینیماپناهیها,29آذرماهدرتالاروحدت,اپرایایتالیاییرارویصحنهمیبرد。 دراینکنسرتاجرای... ادامهخبر
میتراکاویان

نمایشگاهآثارنقاشیهنرمندایرانیدرشهرمادالونی

نمایشگاهآثارنقاشیمیتراکاویاندرشهرمادالونیایتالیاازساعت11روزشنبهدسامبر14 2019م(23 1398آذرماه)نمایشگاهآثارنقاشیهنرمندایرانی;میتراکاویان,درمحلموزه古Calatiaشهربهنشانی马达洛尼通过Caduina,353افتتاحمی.. 。 ادامهخبر
هنرهریفرصتیبرایاتحادایرانوایتالیا

هنرهریفرصتیبرایاتحادایرانوایتالیا

دیوارسفارتایتالیاباردیگرنقاشیشدسفارتایتالیادرایرانکهتصمیمدارد;دریکطرحفرهنگی;باهمکاریهنرمندانایرانیوایتالیایی;وارایهآثارآنهارویدیوارخارجیاینسفارتخانه,بهزیباسازیشهرتهران;وپیوند... ادامهخبر
نمایندهسینمایاررانبرندهجایزهنخستجشنوارهسوندریوشد

نمایندهسینمایاررانبرندهجایزهنخستجشنوارهسوندریوشد

فیلممستندیوزپلنگایرانیجایزهنخستجشنوارهسوندریوایتالیاراازآنخودساختبیستوسومیندورهجشنوارهفیلم “سوندریو”,جایزهنخستخودرابهفیلممستند “یوزپلنگایرانی”;ساختهفتحاللهامیریاعطانمود。 توجهوعلاقهکارگردان... ادامهخبر
جایزهبهترینبازیگرزنجشنوارهسینماییسالمونابهیکبازیگرایرانیاختصاصیافت

جایزهبهترینبازیگرزنجشنوارهسینماییسالمونابهیکبازیگرایرانیاختصاصیافت

بهدختولیانجایزهبهترینبازیگرزنجشنوارهسینماییسالموناایتالیارادریافتنمودبهدختولیانبرایبازیدرفیلمکوتاه “تتو”,برندهجایزهبهترینبازیگرزنازسیوهفتمیندورهجشنوارهسالمونا(ایتالیا)شد。 “تتو”بهکارگردانیفرهاددلارام,... ادامهخبر
فراخوانهمایشخمسهنگاری

فراخوانهمایشخمسهنگاری

فراخوانهمایشخمسهنگاری。 بازنمودخمسهنظامیترهننستانههررههاری。 ادامهخبر
کنسرتاساتیدموسیقیسنتیایراندرشهرسیهنا

کنسرتاساتیدموسیقیسنتیایراندرشهرسیهنا

کنسرتاساتیدموسیقیسنتیایراندر97امیندورهکنسرتهایآکادمیموسیقیکیجانادرجریانبرگزاری97امیندورهکنسرتهایآکادمیموسیقیChigiana;ازساعت21روزجمعه13دسامبر2019م(22آذرماه1398),شهرامناظری(آواز);حسینعلیزاده ... ادامهخبر
افتتاحانجمنمطالعاتج​​وامعفارسیزبانوبرگزاریهمایشایرانشناسیدرشهررم

افتتاحانجمنمطالعاتج​​وامعفارسیزبانوبرگزاریهمایشایرانشناسیدرشهررم

افتتاحانجمنمطالعاتج​​وامعفارسیزبانوبرگزاریهمایش “تنوعدینیدرایرانپیشانوین” دردانشگاهساپینزاآیینگشایششعبهمدیترانهانجمنمطالعاتج​​وامعفارسیزبان,روزپنجشنبههفتمآذرماه1398,دردانشگاه “ساپینزا”(智慧)شهررمبرگزارگردید.. 。 ادامهخبر
270درجهX NUMXدرجهنوسترونماییبرگردان

270درجهX NUMXدرجهنوسترونماییبرگردان

برگردانایتالیاییکتابسفربهگرای270درجهباحضورنویسندهآندرشهررمرونماییخواهدشدرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,باهمکاریمؤسسهایتالیاییمطالعاتشرقمیانهودور,ازساعت17 20روزچهارشنبهنوامبر... ادامهخبر
نمایشگاهوهمایشایرانوایتالیا

نمایشگاهوهمایشایرانوایتالیا

نمایشگاهوهمایش60سالهمکاریایرانوایتالیادرحوزهمیراثفرهنگیازساعتروزیکشنبه9 26 1398آبانماهآیینگشایشنمایشگاهوهمایش60سالهمکاریایرانوایتالیادرحوزهمیراثفرهنگی,درمحلسالن... ادامهخبر
حضوریکپویانماییازایراندرجشنوارهفیلمایتالیا

حضوریکپویانماییازایراندرجشنوارهفیلمایتالیا

نمایشپویانماییحبسیدرجشنوارهفیلمهایمحیطزیستیایتالیاپویانمایی “حبسی” بهکارگردانیاحمدخوشنیت;نمایندهایراندرسومیندورهجشنوارهفیلمهایمحیطزیستیایتالیااست;کهازروزپانزدهمآبانماه1398درشهر “چیتادلا” ایتالیاآغازگردیده;و... ادامهخبر
افتتاحنمایشگاهعکسعشایرایراندرشهرماترا

افتتاحنمایشگاهعکسعشایرایراندرشهرماترا

افتتاحنمایشگاهعکسعشایرایراندرپایتختفرهنگیاروپابامشارکترایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,ازساعت18:30روزجمعه8نوامبر2019م(17آبانماه1398)نمایشگاهعکسعشایرایران;باعنوان“اقواموسرزمینهایریسنده:مسیرهای ... ادامهخبر
ivioقوبیایتالیا

ivioقوبیایتالیا

امضاءتفاهمنامههمکاریمیاندانشگاهخلیجفارسوپژوهشگاهعلومقطبیایتالیادانشگاهخلیجفارسوپژوهشگاهعلومقطبیایتالیابهمنظورتوسعهروابطبینالمللیخودبایکدیگرتفاهمنامههمکاریامضاکردند。 تفاهم‌نامهامضاشدهدرزمینهسنجشاز... ادامهخبر
نمایندگانایراندرجشنوارهفیلم‌هاوبرنامههایورزشیمیلانایتالیا

نمایندگانایراندرجشنوارهفیلم‌هاوبرنامههایورزشیمیلانایتالیا

حضورفیلمخداحافظالمپیکوبرنامهآقایورزشدرجشنوارهفیلمهاوبرنامههایورزشیمیلانایتالیافیلم “خداحافظالمپیک” بهکارگردانیمجتبیپوربخش,درجشنوارهفیلمهاوبرنامههایورزشیمیلانایتالیابهنمایشگذاشتهشد。 برنامه“آقای... ادامهخبر
分享
  • 29
    分享