اخبارفرهنگیوهنریایراندرایتالیا

آخریناخبارمربوطبهتحولاتوفعالیتهایفرهنگیوهنریایراندرایتالیارادراینصفحهدنبالک

BE新闻

8 2021九月

تازههاینشر

تاریخ سخنوری در ایتالیا

بهتازگیکتابتاریخسخنوریدرایتالیاتالیفدکترایمانمنسوببصیریبههمتانتشاراتدانشگاهتهرانمنتشرشدهاستمولفدراینکتاب,درادامۀمباحثمطرحشدهدرمجموعۀدوجلدیمیراثرومبهرونددگردیسیاندیشه,زبانوادبایتالیاازدورانپسانوزاییتاآغازسدۀبیستمپرداختهاست . ویدرایننگاشتهبیشتربهمتونشعرینظرداشتهوواژۀسخنورینیزبدینرویبرایشناساندنبرایشناساندنبرارکناساندنبرترکتاببدنبرارکتابدشد دامنۀاینپژوهش,کهدربرخیفصلهایآنازسنجشادبایتالیکباادبپارسینیزسخنرفتهاست,دربردارندۀ بازۀگستردهایازگونههایادبیازحماسهگرفتهتانوشتارهایفلسفی,حقوقیوتاریخیاست。 . . .

BE新闻

3 2021九月

دو سالانه سینمایی ونیز

نماینده سینمای ایران در بخش هفته منتقدان دوسالانه سینمایی

در جریان هفتاد و هشتمین دوره دوسالانه سینمایی ونیز ، که 11 - 1 سپتامبر 2021 م. برگزار می گردد ، فیلم "زالاوا" نماینده سینمای ایران در بخش مستقل هفته منقوی فیلم “زالاوا” ساختهارسلانامیری,یکیازXNUMXفیلمبخشهفتهمنتقدانهفتادوهشتمینجشنوارهفیلمونیزاستکهدردوسالن “阿斯特拉XNUMX” و“阿斯特拉XNUMX»جشنوارهبهرویپردهمیرود。

شهرام مکری سینماگر ایرانی در کنار“یاسمیلا ژبانیچ” به عنوان رئیس هیات داوران ،و“نادیا ترانووا” رمان نویس。 . .

BE新闻

15 June 2021

من رای میدهم

برگزاری سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری

با سلام و آرزوی سلامتی ، باطلاع هموطنان عزیز مقیم ایتالیا می رساند:

سیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریایرانروزجمعه28خرداد1400برابربا18ژوئن2021ازساعت8صبحلغایت18بارعایتتمامیپروتکلهایبهداشتیمرتبطباکوید19درمحلسفارتجمهوریاسلامیایراندررموسرکنسولگریکشورماندرمیلانبرگزارخواهدشد。 老化

از کلیه هموطنان عزیز مقیم ایتالیا دعوت。 . .

BE新闻

27 May 2021

جشنوارهسینماییترنتوایتالیا

جوایزمستندنانمقدس

 فیلممستند“نانمقدس”بهکارگردانیزنده‌یادرحیمذبیحی؛ 5000个زندگیدرکوهستان؛ وکوهنشینان؛ وجایزهXNUMXیوروییانجمنصلحوحقوقبشراستان “ترنتو” درشصتونهمیندورهجشنوارهسینمایی “ترنتو”(特伦托电影节)را,دررقابتبافیلمهاییازکشورهایفرانسه,مراکش,سوییس,ایتالیا,اروگوئه,آلمان,اسپانیا 。ووورییییییییی。 جشنوارهبین‌المللیفیلم“ترنتو”یییازقدیمی‌ترینرویدادهایسینماییاروپاباموضوعطبیعت。 。 。

BE新闻

13 May 2021

روزملیگرامیداشتفردوسی

وبینارعصریبافردوسی

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیابامشارکتپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیایتالیاییزباناخبارفرهنگیاجتماعیایران(دیروز),ازساعت19روزشنبه25اردیبهشتماه1400وبنار “عصریبافردوسی” را,بهمناسبتروزملیگرامیداشتفردوسی,باحضورمحمدتقیامینیرایزن فرهنگیایراندرایتالیا؛ “روفسور”ماریوکازاری“(دانشگاهساپینزاشهررم)؛ و“ماریوویتالونه”(دانشگاهپیزا)برگزارمینماید。 برایمشاهدهاینوبیناربهنشانیذیلمراجعهنمایید:

https://youtu.be/odVQQhctls4

。 。 。

BE新闻

10 May 2021

تازههاینشر

انتشارکتابسیحکایتازگنجینهادبیاتکهنپارسی

 رایزنیفرهنگیایراندرایتالیاکتاب“سیحکایتازگنجینهادبیاتکهنپارسی”رابهچاپرساند。 老龄化原来的“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”)“” وبامقدمهمشارالیها؛ 1388张照片中的1300张照片توسطانتشارت“ایلچرکیو”بهچاپرسیده؛ 大约155年以来的1张照片。

。 。 。

BE新闻

29 2021月

وبیناربهمناسبتروزملیخلیجفارس

وبینارخلیجهمیشهفارس

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیاازساعت19روزجمعه10اردیبهشتماه1400همزمانباروزملیخلیجفارس,وبیناریباعنوان “خلیجهمیشهفارس” راباحضورمحمدتقیامینیرایزنفرهنگیایراندرایتالیا; “روفسور”نیکولاپِدِه“(尼古拉·佩德(Nicola Pedde))تحلیلگر”مؤسسهمطالعاتج​​هانی“(全球研究学院)؛ ودکتر“ فیامِتا تِرلیتزی”(Fiammetta Terlizzi)مدیرسابقکتابخانه(Angelica) ک,هببمعرفیتاریخچه؛ ومدمشناختی وموقعیتراهبردیخلیجفارسپرداخته؛ ومستنداتتاریخیتاریخینامخلیجفارس,درنقشههاواسناد。 。 。

BE新闻

27 2021月

روزملیخلیجفارس

برگزارینمایشگاهمجازیعکسخلیجهمیشهفارس

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,درجریانمجموعهبرنامههاییکصدوشصتسالروابطانرنی درآستانهروزملیخلیجفارس,نمایشگاهعکس “خلیجهمیشهفارس。سفریازرهگذرتصویربهقلبخلیجفارس” را,بامشارکتمؤسسهمردمنهاد “راهآبیابریشم” دردرگاهرخدادهایفرهنگیونمایشگاههایمجازیخودبرگزارمینماید。 دایننمایشگاهمجازیسهبعدی,کهتاتاریخ8خردادماه1400برپاخواهدبود؛ 6قطعهعکسباموضوعچشماندازهایطبیعیومردمشناختیخلیجفارس,ازآثارحسینایزدپناه اصغربشارتی؛ عبدالرضاشیبانی؛ احساننیکفرجام؛ امیرحسینکمالی؛ 。 。 。

BE新闻

23 2021月

گفتوگوهاییدرخصوصفرهنگایرانی

电子邮件:سیمرغ。 سیمصاحبهباایرانشناسانایتالیایی

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,بامشارکتسرویسبینافرهنگیکتابخانههایشهررم,وانجمنبینالمللیمطالعاتمدیترانهوشرق,درجریانمجموعهبرنامههاییکهباعنوان “گفتوگوهاییدرخصوصفرهنگایرانیوکردی” بهابتکارسرویسبینافرهنگیکتابخانههایشهر رمدرحالبرگزاریاست؛ “سیمرع。”

-- “استفانوپلو”؛ “ریکاردوزیپولی”؛ “ دانییِلا ...

BE新闻

19 2021月

روزملیبزرگداشتسعدیرازی

برگزاریوبینارشبیباسعدیشیرازی

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,درجریانمجموعهبرنامههای160سالروابطدیپلماتیکایرانوایتالیا,ازساعت19چهارشنبه1ادیبهشتماه1400وبیناریرابهمناسبتروزملیگرامیداشتسعدیشیرازی(اولاردیبهشتماه)باحضورمحمدتقیامینیرایزنفرهنگیایراندرایتالیا ؛ 丹妮拉·梅内基尼(Daniela Meneghini)和多梅尼科·英格尼(Domenico Ingenito)的照片برایاتصالبهصفحهنمایش اینجا کلیکنمایید。 

https://www.irancultura.it/cultura/celebri/sa%cb%81di/

  。 。 。

上一个箭头
下一个箭头
阴影

تازههاینشر

تازههاینشر

تاریخسخنوریدرایتالیابهتازگیکتابتاریخسخنوریدرایتالیاتالیفدکترایمانمنسوببصیریبههمتانتشاراتدانشگاهتهرانمنتشرشدهاستمولفدراینکتاب,درادامۀمباحثمطرحشدهدرمجموعۀدوجلدیمیراثرومبهرونددگردیسیاندیشه,زبان... ادامهخبر
扎拉瓦

دو سالانه سینمایی ونیز

نمایندهسینمایایراندربخشمستقلهفتهمنتقداندوسالانهسینماییونیزدرجریانهفتادوهشتمیندورهدوسالانهسینماییونیز,که11-1سپتامبر2021م。 在 ادامهخبر
伊朗总统选举

من رای میدهم

برگزاریسیزدهمیندورانتخاباتریاستجمهوریاسلامیایراندرایتالیاباسلاموآرزویسلامتی,باطلاعهموطنانعزیزمقیمایتالیامیرساند:سیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریایرانروزجمعه28خرداد1400برابربا18ژوئن2021ازساعت8 ... ادامهخبر
جشنوارهسینماییترنتوایتالیا

جشنوارهسینماییترنتوایتالیا

جوایزمستندنانمقدسفیلممستند“نانمقدس”بهکارگردانیزنده‌یادرحیمذبیحی؛ XNUMX个زندگیدرکوهستان؛ وکوهنشینان؛ ... ادامهخبر
روزملیگرامیداشتفردوسی

روزملیگرامیداشتفردوسی

وبینارعصریبافردوسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیابامشارکتپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیایتالیاییزباناخبارفرهنگیاجتماعیایران(دیروز),ازساعت19روزشنبه25اردیبهشتماه1400وبنار “عصریبافردوسی” را,بهمناسبتروزملیگرامیداشتفردوسی,.. 。 ادامهخبر
تازههاینشر

تازههاینشر

انتشارکتابسیحکایتازتناتانااتراندرایتالیاکتابسیحتجینی محتوایاینکتابسسیحکایتجزیدهازمجموعههشتجلدی“قصههایخوببرای... ادامهخبر
وبیناربهمناسبتروزملیخلیجفارس

وبیناربهمناسبتروزملیخلیجفارس

وبینارخلیجهمیشهفارسرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاازساعت19روزجمعه10اردیبهشتماه1400همزمانباروزملیخلیجفارس,وبیناریباعنوان “خلیجهمیشهفارس” راباحضورمحمدتقیامینیرایزنفرهنگیایران... ادامهخبر
روزملیخلیجفارس

روزملیخلیجفارس

برگزارینمایشگاهمجازیعکسخلیجهمیشهفارسرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,درجریانمجموعهبرنامههاییکصدوشصتسالروابطفرهنگیایرانوایتالیا,ازتاریخ8اردیبهشتماه1400; درآستانهروزملیخلیجفارس,نمایشگاهعکس... ادامهخبر
گفتوگوهاییدرخصوصفرهنگایرانی

گفتوگوهاییدرخصوصفرهنگایرانی

电子邮件:سیمرغ。 سیمصاحبهباایرانشناسانایتالیاییرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,بامشارکتسرویسبینافرهنگیکتابخانههایشهررم,وانجمنبینالمللیمطالعاتمدیترانهوشرق,درجریانمجموعهبرنامههاییکهباعنوان“گفتو... ادامهخبر
روزملیبزرگداشتسعدیرازی

روزملیبزرگداشتسعدیرازی

برگزاریوبینارشبیباسعدیشیرازیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,درجریانمجموعهبرنامههای160سالروابطدیپلماتیکایرانوایتالیا,ازساعت19چهارشنبه1ادیبهشتماه1400وبیناریرابهمناسبتروزملیگرامیداشتسعدیشیرازی(اول... ادامهخبر
برگزاریوبینار

برگزاریوبینار

“” انجمنمطالعاتج​​وامعفارسیزبان؛ ودیدهبانمدیترانه,جمعه20فروردینماه1400“وبینار”تشیعمعاصر... ادامهخبر
دورهآموزشزبانفارسی

دورهآموزشزبانفارسی

آغازچهارمیندورهمجازیآموزشزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاروزشنبه7فروردینماه1400چهارمیندورهمجازیآموزشزبانفارسیرایزنیفرهنگیج.ا.ایراندرایتالیاآغازگردید。 ...添加到您的网站... ادامهخبر
XRDUM 1400

XRDUM 1400

1400年以前的事ارکسترملی؛ تارنمای“دیروز”؛ وترح“نگاه”,20-18مارچ2021م。(30-28اسفندماه1399)جشنوارهنوروز1400رامطابقبرنامه...یل... ادامهخبر
برگزاریوبینارباستانشناسی

برگزاریوبینارباستانشناسی

معرفیکاوشهایباستانشناسیدانشگاهسالنتودرمحوطهشهرسوختهروزچهارشنبه6اسفندماه1399وبیناریباموضوعارایهگزارشکاوشهاوتحقیقاتگروهباستانشناسیدانشگاه “سالنتو”(萨伦托)ایتالیادرمحوطهشهرسوخته; ورونماییاز... ادامهخبر
آیینگشایشسالتحصیلیدانشگاهساپینزا

آیینگشایشسالتحصیلیدانشگاهساپینزا

حضوررایزنفرهنگیایراندرآیینگشایشسالتحصیلی2021年至2020年دانشگاهساپینزاپیرودعوترسمیخانمپروفسور(安东Polimeni)رییسدانشگاه “ساپینزا”(智慧)شهررم,روزجمعه7اسفندماه1399,محمدتقیامینی; رایزنفرهنگیایراندر... ادامهخبر
برگزاریوبینار

برگزاریوبینار

 وبینارروزجهانیزبانمادریرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاروزجمعه1اسفندماه1399وبیناریرابهمناسبتروزجهانیزبانمادری,باحضورمحمدتقیامینیرایزنفرهنگیایراندرایتالیا; “یوراسلاواررانووا”مسؤلبخشفرهنگیومطبوعاتیسفارت... ادامهخبر
تازههاینشر

تازههاینشر

انتشاربرگردانایتالیاییکتابکارنامهاسلامرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,برنالانیتابکار اثرعبدالحسینزرینقالبطرححمایتازترجمهآثارفارسیبهسایرزبانها(تاسپ)بهچنارپ。 اینکتابتوسطخانم... ادامهخبر
安娜Vanzan

برگزاریوبینار

نکوداشتخانمپروفسورآناونزانرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,روزشنبه4بهمنسورآناونزانرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا,روزشنبه1399بهمنماناونزانرایزنی“ ایرانشناس؛ ...添加到您的浏览器中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ادامهخبر
نخستیننمایشگاهمجازیکتابتهران

نخستیننمایشگاهمجازیکتابتهران

法语(法国), (联合)؛ (甲板33)؛ (瓦伦蒂娜); بههمراهانجمن(Negah)؛ ومؤسسهبینالمللیمطالعاتمدیترانهوشرق... ادامهخبر
نگاهکهشرقغغربراملاقاتمیکند

نگاهکهشرقغغربراملاقاتمیکند

的里雅斯特(Trieste)的特质بهکارگردانیعطیهزارع؛ -- ادامهخبر
رایزنفرهنگیایراندروبینارمعرفیدورههایتخصصیدانشگاهساپینزا

رایزنفرهنگیایراندروبینارمعرفیدورههایتخصصیدانشگاهساپینزا

معرفیدورهتخصصی “میراثفرهنگیشرقمیانهودور,وآفریقا” دردانشگاهساپینزابادعوترسمیرییسدانشگاه “ساپینزا”(智慧)شهررم,محمدتقیامینیرایزنفرهنگیایراندرایتالیا,روزجمعه19دیماه1399,دروبیتارمعرفیدوره å... ادامهخبر
جشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیا

جشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیا

اهداءدوجایزهجشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیابهنمایندهسینمایایرانششمیندورهجشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیا(通过法院)سیویکمدسامبر2020م。 (11年前的1399年) ادامهخبر
برنامهرایزنیفرهنگیرمبهمناسبتطولانیترینشبسال

برنامهرایزنیفرهنگیرمبهمناسبتطولانیترینشبسال

شبیلدا。 شششش ازساعت21:30شامگاه21دسامبر,مراسمویژهیلداباعنوان“شبیلدا。شبشعر”رادرفضایاسالالات ادامهخبر
Ephebe的جشنوارهسینماییبینالمللیایتالیا

Ephebe的جشنوارهسینماییبینالمللیایتالیا

نمایندهسینمایایراندرجشنوارهبینالمللیEfeboایتالیافیلم “مسخدرمسلخ” ساختهجوادداراییبهجمعهفتنامزدپایانیبخشرقابتیفیلمهایاولودومدرچهلودومیندورهجشنوارهسینماییبینالمللیEfeboایتالیاراه... ادامهخبر
جشنوارهبینالمللیفیلمتورین

جشنوارهبینالمللیفیلمتورین

نمایندگانسینمایایراندرجشنوارهبینالمللیفیلمتورینسیوهشتمیندورهجشنواروتجشنواربتنالملیفانوروت28نوروت20نوروت2020مروت1399نوروتXNUMXنوروروXNUMXنوروتXNUMXنوروتXNUMXنوروروتXNUMXنوروتXNUMXنوور-XNUMX XNUMXجمنواروربین (XNUMX年的آذرامتارممه)))صصصصص وفیلم“بوتاکس”نمایندهسینمایایران... ادامهخبر
جشنوارهفیلمکوتاهایتالیا

جشنوارهفیلمکوتاهایتالیا

in Bridge Bridge Bridge Short Short Short Short Short Short Short Short Short Bridge Short Short Short Short Short Short ساختهامیرهوشنگمعین,جایزهبهترینپویانماییبخشرقابتبین‌المللیسیزدهمینجشنوانن ادامهخبر
جشنوارهدیپلماسیایتالیا

جشنوارهدیپلماسیایتالیا

老龄化دفترپارلماناروپادرایتالیا؛ و...؛ دمپلماسیبامشارکتحدود80سفارتخانهونمایندگیفرهنگیفعالدر... ادامهخبر
جشنوارهمدفیلمایتالیا

جشنوارهمدفیلمایتالیا

اعطاءجایزهویژهدستاوردهنریجشنوارهمدفیلمایتالیابهبابککریمیدرجریانبرگزاریبیستوششمیندورهجشنوارهMedFilmایتالیا,جایزهویژهیکعمرفعالیتسینماییبهبابککریمیاعطاءشد。 درمتنمعرفیاینبازیگر؛ وتدوینگرایرانی... ادامهخبر
جشنوارهبین‌المللیسینماییزنانمیلان

جشنوارهبین‌المللیسینماییزنانمیلان

اهداءجایزهبهترینفیلمکوتاهجشنوارهسینماییزنانمیلانبهنمایندهایرانبیستوهفتمیندورهجشنوارهبینالمللیسینماییزنانمیلان(看起来其它地方)ازتاریخدوملغایتدهمآبانماه1399بهصورتبرخطبرگزارگردیدودردومینروز... ادامهخبر
هارمیندورهگفتوگوهایفرهنگیایرانوا

هارمیندورهگفتوگوهایفرهنگیایرانوا

نقشانسانیواجتماعیدرگفتوگوهایفرهنگیایرانوایتالیابامشارکترایزنیفرهنگیایراندری ? ادامهخبر
分享
  • 26
    分享