راهنمایتحصیلدرایتالیا

تحصیلدرایتالیا

تحصیلدردانشگاههایایتالیا:ک​​شور ایتالیا درکلیهمقاطعتحصیلیدانشجومیپذیردواینکشوریکیازنخستینمقاصددانشجویانایرانیبرایادامهتحصیلاست,لیکنتحصیلدردانشگاههایایتالیاامتیازوکاستیهاییداردکهدرتجربه,باگذرزمانآشکارمیگردد。

انتخابرشتهودانشگاهمناسببرایتحصیلدرایتالیا,شرایطاخذبورستحصیلی,ثبتنامکمکهزینهتحصیلیوخوابگاه,راهنمایاموراداریدرکشورایتالیا,راهنمایارتقاء کیفیتاقامت وتحصیلدرایتالیا,چگونهمیتواناتاقیاخانهکرایهنمود? ,چگونهمیتوانسیمکارتتلفنهمراهتهیهنمود? ,چگونهمیتوانحساببانکیافتتاحنمود? ,ودههانکتهدیگر,ازمسائلیاستکهاغلبدانشجویاندربدوورودبهایتالیاباآندرگیرخواهندشد。

بهاشتراکگذاریاینتجربیاتودراختیارداشتناطلاعاتدقیقدراینخصوص,چشماندازاینتجربهراروشنتر;علاقهمندانراآگاهتر;تصمیمگیریوبرنامهریزیبرایتحصیلدرایتالیاراآسانتر;ودرصورتتمایلبهپیمودناینراه ;مسیرعملیساختنآنراهموارترمیسازد。

آنچهبایدبرایارتقاکیفیتزندگیوتحصیلدرایتالیاپسشازسفروبعدازسفربهاینکشوربدانیدرادراینبخشمطالعنمایید。


1-آیاایتالیا? انتخابرشته/شهر/دانشگاه2-پیشازسفربهایتالیا3-پسازورودبهایتالیا4-ارتقاءیییتزندگیوتحصیلدرایتالیا5-بیشتربدانید

درگامنخست;بایدبرمبنایمتغیرهایینظیررشتهتحصیلیوزبانارایهدروس(ایتالیایییاانگلیسی);دانشگاههایارایهکننده;شرایطزندگیدرشهرهاییکهدانشگاههادرآنهاواقعاند;شهریهوکمکهزینهتحصیلیوخوابگاهدانشجوییپیشبینیشده ;ومتغیرهایشخصینظیرنیازبهکاردانشجویی(20ساعتدرهفته)وامکانآندرشهرهایمختلف,بهانتخابیجامعنایلگردید:

برایآشناییبادانشگاههایارایهکنندهرشتهتحصیلیموردنظر,میتوانیدبهیکیازدو سامانهجستوجووزارتآموزش,دانشگاهوتحقیقاتایتالیا یا http://cercauniversita.cineca.it مراجعهنمایید。

بامراجعهبهسایتدانشگاهموردنظر,وجستوجویرشتهانتخابی;میتوانباشرحدروس;تقویمآموزشیسالیانه;نحوهثیتنامدرآنرشتهوآزمونهایورودی;شهریهوکمکهزینهتحصیلیدانشگاهی(درصورتوجود);آییننامه 。وو。。。。..آشناگردید。

رتبهبینالمللیدانبگن http://www.shanghairanking.com تعییننمود。

میتناتتان پایگاهاطلاعرسانیاینترنتیوزارتعلوم,تحقیقاتوفناوریج.ا.ایران اطمینانحاصلنمایید。

برایاطلاعازهزینههایزندگیدرشهرهایایتالیامیتوانیدبهسایتاینترنتی مؤسسهملیآمارایتالیا(ISTAT) مراجعهنموده;وباجستوجویکلیدواژه每月平均支出هزینههایزندگیدرآنشهررابرآوردنمایید。

همچنینددخصوصهزینهمسکننیزممیتوانیدبامراجعهبهیکیازسایتهایاینترنتیسستوجویمس https://www.bakeca.it یا https://www.kijiji.it یا https://www.casa.it و...هزینههایماهیانهسکونتدرشهرموردنظرراارزیابینمایید。

علاوهبراین,درصورتیکهبرایرشتهموردنظردردانشگاهانتخابی,کمکهزینهدانشگاهیپیشبینینگردیده,میتوانبامراجعهبهپایگاهاطلاعرسانیاینترنتی انجمنملیارگانهایحقوقتحصیلدانشگاهی(ANDISU) ,عنوانارگانحقوقتحصیلدانشگاهیاستانمربوطهونشانیپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیآنرایافته;وازچندوچونشرایطومدارکموردنیاز;زمانونحوهثبتنام;رقمکمکهزینهتحصیلیوجدولزمانبندیاعطاءآن;شرایطحفظآن; نحوهواگذاریخوابگاههایدانشجوییو...دراستانمربوطهمطلعگردید。

زبانتحصیلدرایتالیا

درگامبعد,درخصوصزبانیکهباآنقصدادامهتحصیلدرایتالیادارید;

•اگراینزبانانگلیسیاست,درغالبدانشگاههایایتالیابایدیکیازمدارکIELTS - 6; TOEFLE - 78; TOLIMO - 600;یاFCE-169راارایهنمایید;

•اگراینزبانایتالیاییاست,بایدگواهینامهموفقیتدرآزمونسطحB2 / CILSاروپاییراارایهنمایید。 برایاخذاینگواهینامهدرایران,میتوانیددردورههایآموزشیمدرسهایتالیایی彼得德拉درتهرانشرکتنموده谷;یابامطالعهکتابهای咖啡1 2ودرآزمون外اینمدرسهشرکتنمایید。 برایآشناییباایندورههاوآزمونهاواطلاعازنحوهثبتنامدرآن,به پایگاهاطلاعرسانیاینترنتیمدرسهایتالیاییتهران مراجعهنمایید。

اخذپذیرش

درسومینگام,بایدازدانشگاهموردنظراخذپذیرشنمودهوروادیددانشجوییدریافتنمایید(اخذپذیرشدانشجوییبرایزبانآموزانمدرسهایتالیاییتهران,ازطریقاینمدرسهپیگیریمیگردد)。

برایشرکتدرآزمونهایورودیدانشگاههایایتالیابایددرسامانه www.universitaly.it ثبتنامنمود;وبرایاطلاعازمدارکموردنیازوروندصدورروادیددانشجویینیزمیتوانبه 发布消息来源: مراجعهنمود

پیشثبتنامکمکهزینهتحصیلیوخوابگاه

باتوجهبهاینکهمهلتثبتنامآنلاین,جهتارایهدرخواستبهرهمندیازکمکهزینهتحصیلوخوابگاهدانشجوییاستانی,پیشاززمانصدورروادیدوآزمونهایورودیدانشجویانخارجیمیباشد;پیشنهادمیگرددکه,واجدینشرایطمتقاضیکمکهزینهوخوابگاه ,اگگآآآنتصآننن

متقاضیانمیتوانندبامراجعهبه پایگاهاطلاعرسانیاینترنتیانجمنملیارگانهایحقوقتحصیلدانشگاهی(ANDISU) ,عنوانارگانحقوقتحصیلدانشگاهیاستانمربوطهونشانیپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیآنرایافته;وازچندوچونشرایطومدارکموردنیاز;وزمانونحوهثبتنامجهتارایهدرخواستبهرهمندیازکمکهزینهتحصیلیوخوابگاهدانشجوییدراستانمحل تحصیلمطلعگردند。

گامپنجمبهمجموعهاقداماتضروریپسازورودبهکشورایتالیا,بهترتیبشاملمواردذیل,مربوطمیشود:

شرکتدرآزمونورودیدانشگاهکهدرخصوصآنپیشنهادمیگردد;پیشترمحلآنراشناسایی;واطلاعاتکافیازنحوهبرگزاریآنراکسبنمایید。

کلیهاموراداریدرکشورایتالیا,نیازمنددراختیارداشتنیککدمالیاتی税法استکهبامراجعهبهنزدیکترین税务局درشهرمقصد,میتوانیدآنرادریافتنمایید。

درخصوصپذیرفتهشدگاندرآزمونورودی;پسازاخذکددانشجوییMtricola;وراهاندازیصفحهشخصیدانشجودرپایگاهاینترنتیدانشگاهInfostud;پرداختنخستینقسطشهریه;جهتارایهدرخواستگواهیتحصیلی证书注册اولویتدارد。 اینگواهیازمدارکموردنیازدرخواستکارتاقامتدانشجویی许可证است住宿。

اخذبیمهعمومیدانشجویی(ششماههیایکساله)باخدماتمحدود;یابیمهASLکهاعتبارآنازماهژانویههرسالبوده;درکلیهکشورهایاتحادیهاروپاموردپذیرشمیباشد;وباآنمیتوانپزشکخانوادهنیزانتخابنمود。

درخواستکارتاقامتدانشجویی居留کهبرایاخذآن,نخستبایدبامراجعهبهدفاترپستدارایپیشخوان朋友,بستهدرخواستاینکارت试剂盒رادریافتنمود;وپسازتکمیلدرخواستنامهوالصاقمدارکدرخواستی;آنرابامراجعهبهدفاتر پستبهنهادذیربطارسال;ورسیدووقتتعیینهویتدریافتنمود。

پسازتعیینهویت,روندامورباواردنمودنکدرهگیریمندرجدررسیدپستیدرسامانهپلیسمهاجرتقابلپیگیریاست。 پسازاعلامخبرآمادهتحویلبودنکارتاقامتدراینسامانه,اینکارتدرنزدیکتریندفترپلیسبهآدرسمحلسکونتتحویلمیگردد。 اطلاعاتدقیقدراینخصوص,درسامانهامورمهاجرتایتالیاقابلدسترسیاست。

درخواستصدورکارتغذاخوری门萨;کارتکتابخانه;ودیگرخدماتدانشجویی;

جهتبرخورداریازخدماتدانشجوییج.ا.ایرانبهدانشجویانخارجازکشورمیتوانیددرسامانهتاکثبتنامنموده;ودرکنسولگریج.ا.ایراندریکیازشهرهایرمیامیلانتشکیلپروندهدهید。 جهتآشناییبااینخدماتدانشجوییمیتوانیدبهپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیسفارتج.ا.ایراندررموسرکنسولگریمیلانمراجعهنمایید。

پاسخبهپرسشهاییکهمیتواندبهارتقاءکیفیتزندگیوتحصیلدرایتالیاکمککند

类型

دانشگاههایایتالیا برایتحصیلدرایتالیاکداماست?
دانشگاههایدولتی;غیردولتیمعتبر;ومجازی

بخشهایآموزشیاصلیتحصیلاتتکمیلیدرایتالیاکداماست?
تحصیلاتدانشگاهی,تحصیلاتعالیهنروموسیقی,وتحصیلاتعالیفنی

مقاطعتحصیلاتتکمیلیدرایتالیا;پیشنیارهایآنها,ومعادلهایشاندرنظامآموزشیایرانکداماست?
Uinversitara毕业证书(DU):پیشنیازایندورهدیپلمدبیرس​​تان;وطولآن3-2;ومعادلکاردانیدرایراناست。
研究生文凭(DL):پیشنیازایندورهدیپلممتوسطهاست;ودارندگانDUهمانرشتهازسالدومایندورهراآغازمیکنند;طولایندوره6-4سالاست;ودورههای4سالهدرایرانکارشناسی;ودوره های5سالهکارشناسیارشدارزیابیمیشود。
研究生文凭(DS):پیشنیازایندورهکارشناسی;وطولآن5-2سالاست,ودرایرانکارشناسیارشدارزیابیمیشود。
博士(DR):پیشنیازایندورهکارشناسیارشد;وطولآن4-3سالاست,ودرایراندکتراارزیابیمیشود。

چهکمکهزینههایتحصیلیایدردانشگاههایایتالیاوجوددارد?
کمکهزینهتحصیلیدانشگاهیمقاطعکارشناسیارشدودکترا;کمکهزینهتحصیلدانشگاهیدانشجویانبرتر;کمکهزینهتحصیلیبرنامهتبادلدانشجودراروپا(طرح的Erasmus);کمکهزینهدانشگاهیفرصتمطالعاتیدانشجویاندانشگاههایایتالیاخارجازاینکشور;کمکهزینهتحصیلیاستانی。

چهوسایلنقلیهایبرایعزیمتازفرودگاههایبینالمللیایتالیابهمرکزشهروجوددارد?
تاکسی(کهبرایعزیمتازفرودگاهبهمرکزشهرتعرفهثابتدارد);قطار;واتوبوس(اقتصادیترینوسیلهنقلیه)

برایایابوذهابدرشهرهاچهامکاناتیپیشبینیگردیدهاست?
گواهینامهرانندگیایرانیبینالمللیشدهبرایدانشجویانمعتبرنیست。

تاکسیدرایتالیاعلاوهبرایستگاههایثابتشهری;غالباباتماستلفنیدرخواستگردیده;وهزینهآنباتاکسی - مترمحاسبهمیشود。

وسایلنقلیهعمومیشاملمترو(درصورتوجود);اتوبوس;تراموا;وقطارهایحومهشهر,ساعاتکاریمشخصیدارندکهشبهایجمعهوشنبه;وبرخیدیگرتعطیلاتدیرتربهپایانمیرسد。 پسازاتمامزمانکاریقانونیاتوبوسهادرغالبشهرهایایتالیا,اتوبوسهایشبانهپیشبینیگردیدهاست。

برایایابوذهاببااینوسایلمیتوانبلیطبراییکباراستفاده;یابلیطروزانه;دوروزانه;هفتگی;ماهیانه;وسالیانهخریدارینمود。 بلیطهایماهیانهوسالیانهبرایدانشجویانتخفیفهایویژهایدارد。 اینتخفیفهابرایجواناندرمواردیبیشترنیزمیباشد。

اگردرحومهشهراقامتدارید;ساعاتحرکتوسایلنقلیهعمومیدرحومهمحدودیتهاییداردکهبایدبهآنتوجهنمایید。 همچنینحرکتاینوسایلدرحومهشهرهایبزرگ,محدودهبندیهاییدارد;کهبلیطوقیمتآنبرایهرمحدودهمتفاوتمیباشد。

درصورتیکهبدونبلیطازوسایلنقلیهعمومیاستفادهنماییدوتوسطمأمورانمربوطهمتوقفگردید,جریمههاییپیشبینیگردیده;کهاگرکارتشناساییبههمراهنداشتهباشید(عدمهمراهداشتنکارتشناساییدرایتالیاجرمبوده;وباانتقالبهادارهپلیسو جریمهنقدیهمراهخواهدبود);جریمهایبهآنافزودهشده;واگراینجریمهرانقداپرداختننمایید,رقمآنافزایشخواهدیافت。

چگونهمیتوانسیمکارتتلفنهمراهتهیهنمود?

مهمتریناپراتورهایتلفنهمراهدرایتالیا,Vodafone; Wind; Tim;وThreeهستند。 انتخابازمیانایناپراتورهابهخدماتیکهمایلبهدریافتآنهستید;آنتندهیدرمنطقهمورداستفاده;وپیشنهاداتوتخفیفاتویژهدرزمانخریدو...بستگیدارد。

قراردادخریدمیتواندبهشکلخریداعتباروکسرهزینهمصرفازآن;یاپرداختهزینهثابتماهیانهبرایحدمصرفازپیشتعیینشدهباشد。

ایناپراتورهادرکلیهفرودگاههاوایستگاههایقطارشعبهداشته,وباارایهپاسپورتمیتوانازایشانسیمکارتخریدارینمود。 سیمکارتخریداریشدهمعمولا,مدتزمانیپسازواگذاری,فعالمیگردد。

برایاقامتموقتدربدوورودبهایتالیاچهامکاناتیوجوددارد?
حتیاگردرخواستشمابرایاقامتدرخوابگاهدانشجوییپذیرفتهشدهباشد,درقریببهاتفاقموارداینخوابگاهدربدوورودبهشماتحویلدادهنخواهدشد;وشماناگزیرازپیشبینییکاقامتگاهموقتخواهیدبود。

برخیدانشگاههااقامتگاههایی校园دارندکههزینهآنازخوابگاهدانشجوییبیشتر;وازدیگراقامتگاهکمتراست。 درصورتعدموجودچنیناقامتگاهی,میتوانیدازهتل酒店;مهمانخانه宿舍;یاخوابگاهعمومی宿舍استفادهنمایید;کهبهترتیب,خدماتوهزینههایشانکمتراست。

پیشنهادمیگرددکهرزروراازسامانههایمعتبرینظیر预订انجامداده;وشرایطوخدماتاقامتگاهرابهدقتمطالعهوسپسانتخابنمایید。

امکانکرایهاقامتگاهموقتدرمنزلنیز,درسامانههایینظیر的Airbnbوجوددارد;کهغالبااقتصادیتراست。

چگونهمیتواناتاقیاخانهکرایهنمود?
بسیاریازدانشگاههایایتالیا;بهویژهدانشگاههاییکهازمرکزشهرفاصلهدارند,اقامتگاههایدانشجویی校园دارند;کههزینهآنازخوابگاهدانشجوییبیشتر;وازاقامتگاههایمعمولکمتراست。 ارگانحقوقتحصیلدانشگاهیاستاننیزدربسیاریدانشگاهها,دفاتریداردکهدریافتنمسکن,دانشجویانرایاریمیرساند。

پسازایندوامکان,مطمئنترینشیوهتهیهمسکندرایتالیاکهبدونشکباانعقادقراردادهمراهخواهدبود,یافتنمسکنازطریقبنگاهمعاملاتملکی房地产经纪人است;کهدراینصورتبایدمعادلیکماهکرایهخانهرابهعنوانحقالعملبه بنگاهمربوطبپردازید。

علاوهبراین,غالباباشروعسالتحصیلی,کسانیکهمایلبهکرایهدادناتاقیاخانهبهدانشجویانهستند,آگهیهاییرادرمحلتابلوهایاعلاناتدانشگاهینصبمینمایند。 چنیناعلاناتیدرمحلایستگاههایمترووسوپرمارکتهایهرمحلنیزبهچشممیخورد。 متداولترینراهجستوجویمسکندرایتالیا,پایگاههایاینترنتیاستکهشناختهشدهترینآنهااینپایگاههامیباشد:
www.casa.it,www.subito.it,www.bakeca.it,www.kijiji.it,www.immobiliari.it,www.idealisti.it ......
درغالباینپایگاههاشمامیتوانید,علاوهبرانتخابشهرومحله;نوعاقامتگاهاعمازخانه;یکاتاقدرخانهو...را;بههمراهسقفپرداخت;ودیگرمؤلفههاانتخابنمایید;وآگهیهایمرتبطغالبامصوررامشاهده نموده;وپسازانتخاب,قرارملاقاتیراازطریقتماستلفنی;یاارسالپستالکترونیکبرایمشاهدهاقامتگاهتنظیمنمایید。 پیشنهادمیگرددکهدرمطالعهاینآگهیها,بهشرایطیماننداینکهآیاهزینههایینظیرآب;برق;گاز;تلفن;واینترنتکهاصطلاحا的费用;消费;یا公用事业نامیدهمیشود,درکرایهماهیانه月租费محاسبهگردیده(费用包括在内);یاجداگانهپرداختمیگردد(Scluso费用);وآیامبلغیبرایهزینههایعمومیساختمان服务费پرداختمیشود? وددصورتپرداخت,برعهدهمااست;یاخیر? واینکه;خانهااتاقمبله房地产هست;یاخیر? واینکهگرمایشخانهبهانتخابشمابوده(加热);یابهصورتمرکزیساعاتیدرروز(غالبابین10 - 8ساعتدرفصلهایسردسال)روشنمیگردد(集中供热)و...توجهنمایید;همچنین,غالبامبلغی بهعنوانپولپیش(存款/存款)نیزپرداختمیگردد;کهعرفآنمعادلدوماهکرایهخانهاست;هرچندبرخیمؤجرینآنرادریافتننموده;یامعادلیک;یاسهماهکرایهرامطالبهمینمایند。 اینمبلغزماننقلمکانشما,بهشرطعدمواردنمودنخسارتبهخانه;پسازکسرقبوضبازگرداندهمیشود。 علاوهبراین,مطابقعرفایتالیایی,شماموظفهستید,درصورتتمایلبهنقلمکان,مدتیپیشترکهغالبادوماهاست,نقلمکانخودرابهصاحبخانهاطلاعرسانینمایید。

اگرچهغالباهزینهکرایهخانههایبدونقرارداداندکیکمتراست;اماپیشنهادمیگرددکهاقامتگاهیدارایقراردادرسمیراکرایهنموده;وامنیتاقامت;وسهولتسازوکارهایاداریآتیخودراتضمین;وبااعلاننشانیاقامتخودبهشهرداریمنطقه ;وضعیتاقامت住宅خودراروشن;وگواهیمرتبطباآنرادریافتنمایید。

چگونهمیتوانحساببانکیافتتاحنمود?
پسازمشخصشدنوضعیتونشانیاقامتتانمیتوانیدحسابجاریبانکیCNTO电流افتتاحنموده;وکارتبانکدریافتکرده;وازامکاناتخرید;ودریافتخدماتبانکیاینترنتیبهرهمندگردید。 بانکهادرایتالیاغالبابابتخدماتخودکارمزدهایماهیانه;وموردیدریافتمینمایند。 دراینمیانبرخیبانکها,حسابهایدانشجوییرایگانپیشبینینمودهاند;پستبانکBancopostaدرایتالیا,یکیازبانکهاییاستکهخدماتبانکیپایهسابقالذکررا,بدوندریافتهزینهماهیانهارایهمینماید。

چگونهمیتواناقتصادیترخریدنمود?
خریدازبازارها市场درخصوصغالباقلام,اقتصادیترینراهخریدموادغذاییدرایتالیامیباشد。 توجهداشتهباشیدکهقیمتاقلاممشابهدرخواروبارفروشیها食品وفروشگاههایموادغذایی美食غالباازسوپرمارکتهابیشتراست。 دربینسوپرمارکتهانیزبرخیگرانقیمت;وبرخیدیگرنظیر在的,Taudi,欧尚و...اقتصادیترمحسوبمیگردند。 دریافتکارتسوپرمارکت(رایگان)بهشماکمکخواهدکردکهعلاوهبربرخورداریازبرخیتخفیفهایویژه,بهازاءمیزانیازخریددرطولزمان,امتیازاتیکسبنمایید;کهبرایهرسطحآن,جوایزوخدماتیدرنظرگرفتهشدهاست。 بهطورمشابه,برایخریدبرخیلوازمانگیواقلامبهداشتینیز,درفروشگاههایینییWater and soap,Save homeو...امکانخریداقتصادیترخواهادداشت。 Amazonمیتواندمقرونبهصرفهباشد。درصوصدیگراقلام,خریداینترنتیازپایگاههایینظیرAmazonمیتواندمقرونبهصرفهباشد。 وخریدپوشاک;لوازمبرقیوبسیاریازدیگراقلامدردونوبتحراجژانویه - فوریه;وژوئن - جولای售میتواندبابیشاز70%تخفیفهمراهباشد。 همچنین,درصورتخریدبیشاز155یورودریکنوبت,میتوانیدنامهمعافیتمالیاتی免税دریافتنمایید;کهدراینصورت,مبلغمالیاتافزودهشدهبهقیمتآنکالا,بهشماعودتدادهخواهدشد。

درصورتعدمقبولیدرآزمونورودیدانشگاه;هرسالهرشتههایآزادیدردانشگاههامعرفیمیگردد;کهمشروطبهموفقیتدردریافتمعرفینامهجدیدازکنسولگریایتالیادرتهران,میتوانیددریکیازآنرشتههاادامهتحصیلدهید。 اینامکانبرایکسانیکهدرآزمونزباندانشگاهموفقنشدهباشند,بادشواریهمراهخواهدبود。

دردانشگاههایایتالیادفاترینظیر你好办公室;排序;و...وجودداردکهدرآن,دانشجویانسالهایبالاتردربدوورود,شماراراهنمایی;ودراموراداریوثبتناممساعدتمینمایند。

شهریههایدانشگاهیدرکشورایتالیا,غالبادراقساطمختلفپرداختمیگردد;وتأخیردرپرداختآندرمهلتمقرر,باجریمهنقدیهمراهخواهدبود。

درآغازهرسالتحصیلیدرایتالیاپیشازانقضاءمهلتمقرر,بایدفهرستدروسیکهقصدشرکتدرکلاسهاوآزمونپایانیآنرادارید规划研究,بهدفترآموزشدانشکدهارایهنمایید。 درخصوصایندروس,بایدبهدستهبندیواحدها;پیشنیازها;وواحدهایمجازوغیرمجازدقتنمایید。 غالباشرحدروس;مشخصاتمدرس;تقویمآموزشی;وموادامتحانی;محلبرگزاریکلاسها;وحتیتاریخآزمونپایانی;درصفحهمربوطبههرواحددرسیدرپایگاهاطلاعرسانیهررشته,درآغازسالتحصیلیانتشارمییابد;کهدرخصوص آنبایدبهپیشنیازها;شرطضرورتیاعدمضرورتشرکتدرکلاسها频率دقتنمود;وبرایشرکتدرآزمونپایانینیز;درمهلتمقرر;شرکتدرآزمونرارزرو预订نموده;ودربسیاریرشتهها;درصورتموفقیتدرآزمون هایشفاهی,رسیدنمره收到دریافتکرده;وزمانفارغالتحصیلیبهدفترآموزشدانشگاهارایهداد。

تعدادواحدهایدرسی币پیشفرضبهازاءهرسالتحصیلیتقریبا60واحداست;کهبرمبنایآن;برایدورههای2,3,4;و5ساله;حدودا120,180,240;و360واحدمیباشد;کهدرغالب رشتهها;بخشیازآنبهکارآموزی;ودررشتههاینیازمندطرحیاپایاننامهبرایفارغالتحصیلی;بخشیبهایندواختصاصیافتهاست。

درنظامآموزشیایتالیا;انتقالرشتهوجابهجاییدانشگاهیتحتشرایطیخاصپیشبینیگردیدهاست。

درایتالیا,دریکدورهتحصیلی,تنهاازیککمکهزینهتحصیلیمیتوانبهرهبرد;ومطابققوانینارگانحقوقتحصیلدانشگاهیاستانی,کمکهزینهتحصیلیدریکمقطعتحصیلی;تنهایکباربهازاءسنواتتحصیلیقانونیآنمقطع+ 1سال(نصف کمکهزینه)ارایهمیگردد。

علاوهبرکمکهزینهارگانحقوقتحصیلدانشگاهیاستانی;درغالبدانشگاههایایتالیا,کمکهزینهدیگری;بهازاءساعاتمعینیکاردانشگاهیدرکتابخانه;你好办公室;دفاتر排序;و...پیشبینیگردیدهاست。

علاوهبربرنامههایفرهنگیرایگانغالبدانشگاهها;تخفیفهایویژهدانشجوییبرایورودبهاماکنفرهنگیاینظیرموزهها;یامجموعههایورزشیطرفقراردادبادانشگاههاپیشبینیگردیدهاست。

درکلیهشهرهایایتالیا;جشنوارههایفرهنگیمختلف;یابرنامههایویژهایدرمناسبتهایینظیرسالنوبرگزارمیگردد。 دربرخیشهرها;مناسبتهایینظیرشبهایموزهنیزبرپامیشودکهدرجریانآن;موزههابهصورترایگانتاپاسیازشبمفتوحاست。 همچنینبرخیروزهادرماه;ورودیبرخیسینمازیرقیمتاست;ودربرخیشهرها;ورودبهبرخیموزههاوسایتهایباستانشناسیدرروزهایخاصیازماهرایگاناست。 تخفیفهایمشابهیدرخصوصوسایلنقلیهبینشهری;اقامتگاههاو...بهشرطپیشخریدنیزوجوددارد;یادرخصوصسفرهای24ساعتهبابرخیقطارهانیزتخفیفهاییپیشبینیشدهو...آگاهیازاینامکاناتدرایتالیاواروپا,توان گردشگریفرهنگیشماراافزایشخواهدداد;بهویژهکهبادراختیارداشتنکارتاقامتدانشجویی鉴于住宅امکانسفردرکشورهایاتحادیهاروپاراهمخواهیدداشت。

درغالبدانشگاههایایتالیا,مراکزتکثیریوجوددارندکهتکثیرجزواترابهقیمتدانشجوییانجاممیدهند。 علاوهبراین,درمجاورتغالبآکادمیهایهنریادانشکدههایفنیمهندسینیز,فروشگاههاییاقلاممصرفیایندانشجویانراباتخفیفهایویژهبهایشانعرضهمینمایند;ودرنهایت,دربرخیدانشگاهها,رایانهباتخفیفویژهبهدانشجویانعرضه میگردد。

معرفیمشاغلایرانیاندرایتالیا

分享
  • 5
    分享
礼盒