راهنمایتحصیلدرایتالیا

تحصیلدرایتالیا

تحصیلدردانشگاههایایتالیا:ک​​شور ایتالیا درکلیهمقاطعتحصیلیدانشجومیپذیردواینکشوریکیازنخستینمقاصددانشجویانایرانیبرایادامهتحصیلاست,لیکنتحصیلدردانشگاههایایتالیاامتیازوکاستیهاییداردکهدرتجربه,باگذرزمانآشکارمیگردد。

انتخابرشتهودانشگاهمناسببرایتحصیلدرایتالیا,شرایطاخذبورستحصیلی,ثبتنامکمکهزینهتحصیلیوخوابگاه,راهنمایاموراداریدرکشورایتالیا,راهنمایارتقاء کیفیتاقامت ,چگونهمیتواناتاقیاخانهکرایهنمود? نونهمیتوانسیمکارتتلفنهمراهتهیهنمود? نونهمیتوانحساببانکیافتتاحنمود? ,ودههانکتهدیگرزتزهزززز。。。。。。

بهاشتراکگذاریاینتجربیاتودراختیارداشتناطلاعاتدقیقدراینخصوص,چشماندازاینتجربهراروشنتر;علاقهمندانراآگاهتر;تصمیمگیریوبرنامهریزیبرایتحصیلدرایتالیاراآسانتر;ودرصورتتمایلبهپیمودناینراه ;مسیرعملیساختنآنراهموارترمیسازد。

آنچهبایدبرایارتقاکیفیتزندگیوتحصیلدرایتالیاپسشازسفروبعدازسفربهاینکشوربدانیدرادراینبخشمطالعنمایید。


1-آیاایتالیا? انتخابرشته/شهر/دانشگاه2-پیشازسفربهایتالیا3-پسازورودبهایتالیا4-ارتقاءیییتزندگیوتحصیلدرایتالیا5-بیشتربدانید

درگامنخست;بایدبرمبنایمتغیرهایینظیررشتهتحصیلیوزبانارایهدروس(ایتالیایییاانگلیسی);دانشگاههایارایهکننده;شرایطزندگیدرشهرهاییکهدانشگاههادرآنهاواقعاند;شهریهوکمکهزینهتحصیلیوخوابگاهدانشجوییپیشبینیشده ;ومتغیرهایشخصینظیرنیازبهکاردانشجویی(20ساعتدرهفته)وامکانآندرشهرهایمختلف,بهانتخابیجامعنایلگردید:

♦ برایآشناییبادانشگاههایارایهکنندهرشتهتحصیلیموردنظر,میتوانیدبهیکیازدو سامانهجستوجووزارتآموزش,دانشگاهوتحقیقاتایتالیا یا http://cercauniversita.cineca.it مراجعهنمایید。

♦ بامراجعهبهسایتدانشگاهموردنظر,وجستوجویرشتهانتخابی;میتوانباشرحدروس;تقویمآموزشیسالیانه;نحوهثیتنامدرآنرشتهوآزمونهایورودی;شهریهوکمکهزینهتحصیلیدانشگاهی(درصورتوجود);آییننامه 。وو。。。。..آشناگردید。

♦ رتبهبینالمللیدانبگن http://www.shanghairanking.com تعییننمود。

♦ میتناتتان پایگاهاطلاعرسانیاینترنتیوزارتعلوم,تحقیقاتوفناوریج.ا.ایران اطمینانحاصلنمایید。

♦ برایاطلاعازهزینههایزندگیدرشهرهایایتالیامیتوانیدبهسایتاینترنتی مؤسسهملیآمارایتالیا(ISTAT) مراجعهنموده;وباجستوجویکلیدواژه每月平均支出هزینههایزندگیدرآنشهررابرآوردنمایید。

♦ همچنینددخصوصهزینهمسکننیزممیتوانیدبامراجعهبهیکیازسایتهایاینترنتیسستوجویمس https://www.bakeca.it یا https://www.kijiji.it یا https://www.casa.it و…هزینههایماهیانهسکونتدرشهرموردنظرراارزیابینمایید。

♦ علاوهبراین,درصورتیکهبرایرشتهموردنظردردانشگاهانتخابی,کمکهزینهدانشگاهیپیشبینینگردیده,میتوانبامراجعهبهپایگاهاطلاعرسانیاینترنتی انجمنملیارگانهایحقوقتحصیلدانشگاهی(ANDISU) ععنوانارگانحقوقتحصیلدانشگاهیاستاس وازچندورونشرایطومدارکموردنیاز؛ زمانونحوهثبتنام؛ رقمکمکهزینهتحصیلیوجدولزمانبندیاعطاءآن؛ شرایطحفظآن؛ نووواگذاریخوابگاههایدانشجوییو…دراستانمربوطهمطلعگردید。

زبانتحصیلدرایتالیا

درگامبعد,درخصوصزبانیکهباآنقصدادامهتحصیلدرایتالیادارید;

•اگراینزبانانگلیسیاست,درغالبدانشگاههایایتالیابایدیکیازمدارکIELTS - 6; TOEFLE - 78; TOLIMO - 600;یاFCE-169راارایهنمایید;

•اگراینزبانایتالیاییاست,بایدگواهینامهموفقیتدرآزمونسطحB2 / CILSاروپاییراارایهنمایید。 برایاخذاینگواهینامهدرایران,میتوانیددردورههایآموزشیمدرسهایتالیایی彼得德拉درتهرانشرکتنموده谷;یابامطالعهکتابهای咖啡1 2ودرآزمون外اینمدرسهشرکتنمایید。 برایآشناییباایندورههاوآزمونهاواطلاعازنحوهثبتنامدرآن,به پایگاهاطلاعرسانیاینترنتیمدرسهایتالیاییتهران  مراجعهنمایید。

اخذپذیرش

درسومینگام,بایدازدانشگاهموردنظراخذپذیرشنمودهوروادیددانشجوییدریافتنمایید(اخذپذیرشدانشجوییبرایزبانآموزانمدرسهایتالیاییتهران,ازطریقاینمدرسهپیگیریمیگردد)。

برایشرکتدرآزمونهایورودیدانشگاههایایتالیابایددرسامانه www.universitaly.it ثبتنامنمود;وبرایاطلاعازمدارکموردنیازوروندصدورروادیددانشجویینیزمیتوانبه 发布消息来源: مراجعهنمود

♦ پیشثبتنامکمکهزینهتحصیلیوخوابگاه

باتوجهبهاینکهمهلتثبتنامآنلاین,جهتارایهدرخواستبهرهمندیازکمکهزینهتحصیلوخوابگاهدانشجوییاستانی,پیشاززمانصدورروادیدوآزمونهایورودیدانشجویانخارجیمیباشد;پیشنهادمیگرددکه,واجدینشرایطمتقاضیکمکهزینهوخوابگاه ,اگگآآآنتصآننن

متقاضیانمیتوانندبامراجعهبه پایگاهاطلاعرسانیاینترنتیانجمنملیارگانهایحقوقتحصیلدانشگاهی(ANDISU) ,عنوانارگانحقوقتحصیلدانشگاهیاستانمربوطهونشانیپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیآنرایافته;وازچندوچونشرایطومدارکموردنیاز;وزمانونحوهثبتنامجهتارایهدرخواستبهرهمندیازکمکهزینهتحصیلیوخوابگاهدانشجوییدراستانمحل تحصیلمطلعگردند。

گامپنجمبهمجموعهاقداماتضروریپسازورودبهکشورایتالیا,بهترتیبشاملمواردذیل,مربوطمیشود:

♦ شرکتدرآزمونورودیدانشگاهکهدرخصوصآنپیشنهادمیگردد;پیشترمحلآنراشناسایی;واطلاعاتکافیازنحوهبرگزاریآنراکسبنمایید。

♦ کلیهاموراداریدرکشورایتالیا,نیازمنددراختیارداشتنیککدمالیاتی税法استکهبامراجعهبهنزدیکترین税务局درشهرمقصد,میتوانیدآنرادریافتنمایید。

♦ درخصوصپذیرفتهشدگاندرآزمونورودی;پسازاخذکددانشجوییMtricola;وراهاندازیصفحهشخصیدانشجودرپایگاهاینترنتیدانشگاهInfostud;پرداختنخستینقسطشهریه;جهتارایهدرخواستگواهیتحصیلی证书注册اولویتدارد。 اینگواهیازمدارکموردنیازدرخواستکارتاقامتدانشجویی许可证است住宿。

♦ اخذبیمهعمومیدانشجویی(ششماههیایکساله)باخدماتمحدود;یابیمهASLکهاعتبارآنازماهژانویههرسالبوده;درکلیهکشورهایاتحادیهاروپاموردپذیرشمیباشد;وباآنمیتوانپزشکخانوادهنیزانتخابنمود。

♦ درخواستکارتاقامتدانشجویی居留کهبرایاخذآن,نخستبایدبامراجعهبهدفاترپستدارایپیشخوان朋友,بستهدرخواستاینکارت试剂盒رادریافتنمود;وپسازتکمیلدرخواستنامهوالصاقمدارکدرخواستی;آنرابامراجعهبهدفاتر پستبهنهادذیربطارسال;ورسیدووقتتعیینهویتدریافتنمود。

پسازتعیینهویت,روندامورباواردنمودنکدرهگیریمندرجدررسیدپستیدرسامانهپلیسمهاجرتقابلپیگیریاست。 پسازاعلامخبرآمادهتحویلبودنکارتاقامتدراینسامانه,اینکارتدرنزدیکتریندفترپلیسبهآدرسمحلسکونتتحویلمیگردد。 اطلاعاتدقیقدراینخصوص,درسامانهامورمهاجرتایتالیاقابلدسترسیاست。

♦ درخواستصدورکارتغذاخوری门萨;کارتکتابخانه;ودیگرخدماتدانشجویی;

♦ جهتبرخورداریازخدماتدانشجوییجهابرخورداری 电子邮件。 جهتآشناییبااینخدماتدانشجوییمیتوانیدبهپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیسفارتج.ا.ایرانرمرتج.ا.ایرانررمنسنسروسرورونسنسرووسروروروسرسسروروروسرورورورسرورورسنسروسروروسروروسروروسروروسرورونسروسروروسرورووسرورسسروروسرورسسرورسسرورسسرورسسرورسسرورسس

پاسخبهپرسشهاییکهمیتواندبهارتقاءکیفیتزندگیوتحصیلدرایتالیاکمککند

♦ 类型

دانشگاههایایتالیا برایتحصیلدرایتالیاکداماست?
دانشگاههایدولتی;غیردولتیمعتبر;ومجازی

♦ بخشهایآموزشیاصلیتحصیلاتتکمیلیدرایتالیاکداماست?
تحصیلاتدانشگاهی,تحصیلاتعالیهنروموسیقی,وتحصیلاتعالیفنی

♦ مقاطعتحصیلاتتکمیلیدرایتالیا;پیشنیارهایآنها,ومعادلهایشاندرنظامآموزشیایرانکداماست?
Uinversitara毕业证书(DU):پیشنیازایندورهدیپلمدبیرس​​تان;وطولآن3-2;ومعادلکاردانیدرایراناست。
研究生文凭(DL):پیشنیازایندورهدیپلممتوسطهاست;ودارندگانDUهمانرشتهازسالدومایندورهراآغازمیکنند;طولایندوره6-4سالاست;ودورههای4سالهدرایرانکارشناسی;ودوره های5سالهکارشناسیارشدارزیابیمیشود。
研究生文凭(DS):پیشنیازایندورهکارشناسی;وطولآن5-2سالاست,ودرایرانکارشناسیارشدارزیابیمیشود。
博士(DR):پیشنیازایندورهکارشناسیارشد;وطولآن4-3سالاست,ودرایراندکتراارزیابیمیشود。

♦ چهکمکهزینههایتحصیلیایدردانشگاههایایتالیاوجوددارد?
کمکهزینهتحصیلیدانشگاهیمقاطعکارشناسیارشدودکترا;کمکهزینهتحصیلدانشگاهیدانشجویانبرتر;کمکهزینهتحصیلیبرنامهتبادلدانشجودراروپا(طرح的Erasmus);کمکهزینهدانشگاهیفرصتمطالعاتیدانشجویاندانشگاههایایتالیاخارجازاینکشور;کمکهزینهتحصیلیاستانی。

♦ چهوسایلنقلیهایبرایعزیمتازفرودگاههایبینالمللیایتالیابهمرکزشهروجوددارد?
تاکسی(کهبرایعزیمتازفرودگاهبهمرکزشهرتعرفهثابتدارد);قطار;واتوبوس(اقتصادیترینوسیلهنقلیه)

♦ برایایابوذهابدرشهرهاچهامکاناتیپیشبینیگردیدهاست?
گواهینامهرانندگیایرانیبینالمللیشدهبرایدانشجویانمعتبرنیست。

تاکسیدرایتالیاعلاوهبرایستگاههایثابتشهری;غالباباتماستلفنیدرخواستگردیده;وهزینهآنباتاکسی - مترمحاسبهمیشود。

وسایلنقلیهعمومیشاملمترو(درصورتوجود);اتوبوس;تراموا;وقطارهایحومهشهر,ساعاتکاریمشخصیدارندکهشبهایجمعهوشنبه;وبرخیدیگرتعطیلاتدیرتربهپایانمیرسد。 پسازاتمامزمانکاریقانونیاتوبوسهادرغالبشهرهایایتالیا,اتوبوسهایشبانهپیشبینیگردیدهاست。

برایایابوذهاببااینوسایلمیتوانبلیطبراییکباراستفاده;یابلیطروزانه;دوروزانه;هفتگی;ماهیانه;وسالیانهخریدارینمود。 بلیطهایماهیانهوسالیانهبرایدانشجویانتخفیفهایویژهایدارد。 اینتخفیفهابرایجواناندرمواردیبیشترنیزمیباشد。

اگردرحومهشهراقامتدارید;ساعاتحرکتوسایلنقلیهعمومیدرحومهمحدودیتهاییداردکهبایدبهآنتوجهنمایید。 همچنینحرکتاینوسایلدرحومهشهرهایبزرگ,محدودهبندیهاییدارد;کهبلیطوقیمتآنبرایهرمحدودهمتفاوتمیباشد。

درصورتیکهبدونبلیطازوسایلنقلیهعمومیاستفادهنماییدوتوسطمأمورانمربوطهمتوقفگردید,جریمههاییپیشبینیگردیده;کهاگرکارتشناساییبههمراهنداشتهباشید(عدمهمراهداشتنکارتشناساییدرایتالیاجرمبوده;وباانتقالبهادارهپلیسو جریمهنقدیهمراهخواهدبود);جریمهایبهآنافزودهشده;واگراینجریمهرانقداپرداختننمایید,رقمآنافزایشخواهدیافت。

♦ چگونهمیتوانسیمکارتتلفنهمراهتهیهنمود?

沃达丰(Vodafone)؛ممرمتریناپراتورهایتلفنه 风؛ 添؛ و三个هستند。 انتخابازمیانایناپراتورهابهخدماتیکهمایلبهدریافتآنهستید؛ دنتندهیدرمنطقهمورداستفاده؛ وتیفنفاتویژهدرزمانخریدو…بستگیدارد。

قراردادخریدمیتواندبهشکلخریداعتباروکسرهزینهمصرفازآن;یاپرداختهزینهثابتماهیانهبرایحدمصرفازپیشتعیینشدهباشد。

ایناپراتورهادرکلیهفرودگاههاوایستگاههایقطارشعبهداشته,وباارایهپاسپورتمیتوانازایشانسیمکارتخریدارینمود。 سیمکارتخریداریشدهمعمولا,مدتزمانیپسازواگذاری,فعالمیگردد。

♦ برایاقامتموقتدربدوورودبهایتالیاچهامکاناتیوجوددارد?
حتیاگردرخواستشمابرایاقامتدرخوابگاهدانشجوییپذیرفتهشدهباشد,درقریببهاتفاقموارداینخوابگاهدربدوورودبهشماتحویلدادهنخواهدشد;وشماناگزیرازپیشبینییکاقامتگاهموقتخواهیدبود。

برخیدانشگاههااقامتگاههایی校园دارندکههزینهآنازخوابگاهدانشجوییبیشتر;وازدیگراقامتگاهکمتراست。 درصورتعدموجودچنیناقامتگاهی,میتوانیدازهتل酒店;مهمانخانه宿舍;یاخوابگاهعمومی宿舍استفادهنمایید;کهبهترتیب,خدماتوهزینههایشانکمتراست。

پیشنهادمیگرددکهرزروراازسامانههایمعتبرینظیر预订انجامداده;وشرایطوخدماتاقامتگاهرابهدقتمطالعهوسپسانتخابنمایید。

امکانکرایهاقامتگاهموقتدرمنزلنیز,درسامانههایینظیر的Airbnbوجوددارد;کهغالبااقتصادیتراست。

♦ چگونهمیتواناتاقیاخانهکرایهنمود?
بسیاریازدانشگاههایایتالیا;بهویژهدانشگاههاییکهازمرکزشهرفاصلهدارند,اقامتگاههایدانشجویی校园دارند;کههزینهآنازخوابگاهدانشجوییبیشتر;وازاقامتگاههایمعمولکمتراست。 ارگانحقوقتحصیلدانشگاهیاستاننیزدربسیاریدانشگاهها,دفاتریداردکهدریافتنمسکن,دانشجویانرایاریمیرساند。

پسازایندوامکان,مطمئنترینشیوهتهیهمسکندرایتالیاکهبدونشکباانعقادقراردادهمراهخواهدبود,یافتنمسکنازطریقبنگاهمعاملاتملکی房地产经纪人است;کهدراینصورتبایدمعادلیکماهکرایهخانهرابهعنوانحقالعملبه بنگاهمربوطبپردازید。

علاوهبراین,غالباباشروعسالتحصیلی,کسانیکهمایلبهکرایهدادناتاقیاخانهبهدانشجویانهستند,آگهیهاییرادرمحلتابلوهایاعلاناتدانشگاهینصبمینمایند。 چنیناعلاناتیدرمحلایستگاههایمترووسوپرمارکتهایهرمحلنیزبهچشممیخورد。 متداولترینراهجستوجویمسکندرایتالیا,پایگاههایاینترنتیاستکهشناختهشدهترینآنهااینپایگاههامیباشد:
www.casa.it,www.subito.it,www.bakeca.it,www.kijiji.it,www.immobiliari.it,www.idealisti.it ...
درغالباینپای,اههاشمامیتوانیدگعلاوهبرانتخابشهرومحله؛ نوعاقامتگاهاعمازخانه؛ یکاتاقدرخانهو…را؛ بههمراهسقفپرداخت؛ ودیگرمؤلفههاانتخابنمایید؛ ویییییتییییییی ,ققققق؛ 电子邮件。 میشنهادمیگرددکهدرمطالعهاینآگهیها,بهشرایطیماننداینکهآیاهزینههاییظب؛ برق؛ گاز؛ تلفن؛ 费用支出؛ 消费 ; 公用事业نامیدهمیشود,درکرایهماهیانه每月费用محاسبهگردیده(含服务费)؛ یاجداگانهپرداختمیگردد(不包括费用)؛ 每月收费پرااتتمیشود? صبرعهدهشمااست؛ یاخیر? واینکه؛ خانهیااتاقمبله属性هست؛ یاخیر? واینکهگرمایشخانهبهانتخابشمابوده(独立供暖)؛ 中央供暖系统(中央供暖系统)的热量Deچا)De De(Deposit / Deposit)نیزپرداختمیگردد؛ کعننن هرچندبرخیمؤجرینآنرادریافتننموده؛ یامعادلیک؛ ماهکرایهرامطالبهمینمایند。 اینمبلغزماننقلمکانشما,بهشرطعدمواردنمودنخسارتبهخانه؛ پسازکسرقبوضبازگرداندهمیشود。 علاوهبراین,مطابقعرفایتالیایی,شماموظفهستید,درصورتتمایلبهنقلمکان,مدتیپیشترکهغالبادوماهاست,نقلمکانخودرابهصاحبخانهاطلاعرسانینمایید。

اگرچهغالباهزینهکرایهخانههایبدونقرارداداندکیکمتراست;اماپیشنهادمیگرددکهاقامتگاهیدارایقراردادرسمیراکرایهنموده;وامنیتاقامت;وسهولتسازوکارهایاداریآتیخودراتضمین;وبااعلاننشانیاقامتخودبهشهرداریمنطقه ;وضعیتاقامت住宅خودراروشن;وگواهیمرتبطباآنرادریافتنمایید。

♦ چگونهمیتوانحساببانکیافتتاحنمود?
پسازمشخصشدنوضعیتونشانیاقامتتانمیتوانیدحسابجاریبانکیCNTO电流افتتاحنموده;وکارتبانکدریافتکرده;وازامکاناتخرید;ودریافتخدماتبانکیاینترنتیبهرهمندگردید。 بانکهادرایتالیاغالبابابتخدماتخودکارمزدهایماهیانه;وموردیدریافتمینمایند。 دراینمیانبرخیبانکها,حسابهایدانشجوییرایگانپیشبینینمودهاند;پستبانکBancopostaدرایتالیا,یکیازبانکهاییاستکهخدماتبانکیپایهسابقالذکررا,بدوندریافتهزینهماهیانهارایهمینماید。

♦ چگونهمیتواناقتصادیترخریدنمود?
市场零售市场零售商店商店商店商店商店商店商店商店商店商店商店商店商店商店商店商店商店商店商店商店商店商店商店商店商店商店。 饮食美食美食美食美食美食美食美食美食دربینسوپرمارکتهانیزبرخیگرانقیمت؛ In's,Taudi,Auchan的照片…اقتصادیترمحسوبمیگردند。 دریافتکارتسوپرمارکت(رایگان)بهشماکمکخواهدکردکهعلاوهبربرخورداریازبرخیتخفیفهایویژه,بهازاءمیزانیازخریددرطولزمان,امتیازاتیکسبنمایید; 原来的。 بهطورمشابه,برایخریدبرخیلوازمخانگیواقلامبهداشتینیز,درفروشگاههایینظیر肥皂和水,保存房子و...انراردو...اکرارخدخارخارخاخرخارخرخارخارخخرخرخارخارخارخارخارخخارخارقدارخدارخادارادارقدخ Amazonمیتواندمقرونبهصرفهباشد。 وخریدپوشاک؛ لوازمبرقیوبسیاریازدیگراقلامدردونوبتحراجژانویه-فوریه؛ 大约70%的天平。 155个图片,其中XNUMX个图片是免税的。 کمبلغمالیاتافزودهشدهبهقیمتآنکالاببهشماعودتدادهخواهدشد。

♦ درصورتعدمقبولیدرآزمونورودیدانشگاه;هرسالهرشتههایآزادیدردانشگاههامعرفیمیگردد;کهمشروطبهموفقیتدردریافتمعرفینامهجدیدازکنسولگریایتالیادرتهران,میتوانیددریکیازآنرشتههاادامهتحصیلدهید。 اینامکانبرایکسانیکهدرآزمونزباندانشگاهموفقنشدهباشند,بادشواریهمراهخواهدبود。

♦ 你好办公室؛ Hello Hello Hello Hello office office office office office office 排序؛ …,,,,,,,,,مششمممم ودراموراداریوثبتناممساعدتمینمایند。

♦ شهریههایدانشگاهیدرکشورایتالیا,غالبادراقساطمختلفپرداختمیگردد;وتأخیردرپرداختآندرمهلتمقرر,باجریمهنقدیهمراهخواهدبود。

♦ درآغازهرسالتحصیلیدرایتالیاپیشازانقضاءمهلتمقرر,بایدفهرستدروسیکهقصدشرکتدرکلاسهاوآزمونپایانیآنرادارید规划研究,بهدفترآموزشدانشکدهارایهنمایید。 درخصوصایندروس,بایدبهدستهبندیواحدها;پیشنیازها;وواحدهایمجازوغیرمجازدقتنمایید。 غالباشرحدروس;مشخصاتمدرس;تقویمآموزشی;وموادامتحانی;محلبرگزاریکلاسها;وحتیتاریخآزمونپایانی;درصفحهمربوطبههرواحددرسیدرپایگاهاطلاعرسانیهررشته,درآغازسالتحصیلیانتشارمییابد;کهدرخصوص آنبایدبهپیشنیازها;شرطضرورتیاعدمضرورتشرکتدرکلاسها频率دقتنمود;وبرایشرکتدرآزمونپایانینیز;درمهلتمقرر;شرکتدرآزمونرارزرو预订نموده;ودربسیاریرشتهها;درصورتموفقیتدرآزمون هایشفاهی,رسیدنمره收到دریافتکرده;وزمانفارغالتحصیلیبهدفترآموزشدانشگاهارایهداد。

♦ تعدادواحدهایدرسی币پیشفرضبهازاءهرسالتحصیلیتقریبا60واحداست;کهبرمبنایآن;برایدورههای2,3,4;و5ساله;حدودا120,180,240;و360واحدمیباشد;کهدرغالب رشتهها;بخشیازآنبهکارآموزی;ودررشتههاینیازمندطرحیاپایاننامهبرایفارغالتحصیلی;بخشیبهایندواختصاصیافتهاست。

♦ درنظامآموزشیایتالیا;انتقالرشتهوجابهجاییدانشگاهیتحتشرایطیخاصپیشبینیگردیدهاست。

♦ درایتالیا,دریکدورهتحصیلی,تنهاازیککمکهزینهتحصیلیمیتوانبهرهبرد;ومطابققوانینارگانحقوقتحصیلدانشگاهیاستانی,کمکهزینهتحصیلیدریکمقطعتحصیلی;تنهایکباربهازاءسنواتتحصیلیقانونیآنمقطع+ 1سال(نصف کمکهزینه)ارایهمیگردد。

♦ علاوهبرکمکهزینهارگانحقوقتحصیلدانشگاهیاستانی؛ دغالبدانشگاههایایتالیا,کمکهزینهدیگری؛ بهازاءساعاتمعینیکاردانشگاهیدرکتابخانه؛ 你好办公室؛ دفاتر排序؛ و…پیشبینیگردیدهاست。

♦ علاوهبربرنامههایفرهنگیرایگانغالبدانشگاهها;تخفیفهایویژهدانشجوییبرایورودبهاماکنفرهنگیاینظیرموزهها;یامجموعههایورزشیطرفقراردادبادانشگاههاپیشبینیگردیدهاست。

♦ درکلیهشهرهایایتالیا؛ جشنوارههایفرهنگیمختلف؛ 电子邮件。 دربرخیشهرها؛ م؛؛؛ا؛؛؛؛؛؛؛و؛ موزههابهصورترایگانتاپاسیازشبمفتوحاست。 همچنینبرخیروزهادرماه؛ ورودیبرخیسینمازیرقیمتاست؛ ودربرخیشهرها؛ ورودبهبرخیموزههاوسایتهایباستانشناسیدرروزهایازماهرایگاناست。 تخفیفهایمشابهیدرخصوصوسایلنقلیهبینشهری؛ اقامتگاههاو…بهشرطپیشخریدنیزوجوددارد؛ یادرخصوصسفرهای24ساعتهبابرخیقطارهانیزتخفیفهاییپیشبینیشدهو...آگاهیازاینامکاناتدرایتالیاواروپا,توانگردشگریفرهنگیشماراافزایشخواهدداد; 居住证居住证

♦ درغالبدانشگاههایایتالیا,مراکزتکثیریوجوددارندکهتکثیرجزواترابهقیمتدانشجوییانجاممیدهند。 علاوهبراین,درمجاورتغالبآکادمیهایهنریادانشکدههایفنیمهندسینیز,فروشگاههاییاقلاممصرفیایندانشجویانراباتخفیفهایویژهبهایشانعرضهمینمایند;ودرنهایت,دربرخیدانشگاهها,رایانهباتخفیفویژهبهدانشجویانعرضه میگردد。

معرفیمشاغلایرانیاندرایتالیا

分享
未分类