معرفیمشاغلایرانیاندرایتالیا

بانکاطلاعاتمشاغلایرانیانمقیمایتالیا

دراینصفحهاطلاعاتمشاغلایرانیانمقیمایتالیاازجملهپزشکانایرانیمقیمایتالیاکهجهتارایهخدماتفارسیزبانبهایرانیانمقیماعلامآمادگینموده;واجازهانتشاراطلاعاتشانرابهمدیریتاینسایتدادهاند;باقابلیتجستجوبراساسشهروتخصص,فهرست شدهاست。


医生专家انجمنهایفرهنگیرستورانها,فروشگاههاودیگرخدماتثبتنامدربانکاطلاعاتمشاغل

آرش ain

آرش ain

دندانپزشک(牙医) 

تلفن:067822348

意见:3806837967

آدرس: Via Virgilio Melandri, 36, 罗马 00155 ,

احساناحکامی

احساناحکامی

دندانپزشک(牙医) 

تلفن:067230605

意见:3935655673

图片:Via Riccardo Billi,30岁,罗马 00173 ,

ایرانیانمقیمایتالیا - اردشیرشکیب

اردشیرشکیب

متخصصداخلی (内科医生)

تلفن:0633266806

آدرس:Via Lucio Cassio,53,00189 Rome,Radio

ایرانیانمقیمایتالیا

بهنامشفیع

جراح(外科医生)

تلفن:3208738735

地址:

پستالکترونیک: [电子邮件保护]

پانتهآجاودان

پانتهآجاودان

داروساز (药剂师)

تلفن:3383178084

地址:

آمادهخدماتومشاورهبهدانشجویانوایرانیان

地图 - ترابقصابان

ترابقصابان

متخصصداخلی (内科医生)

تلفن:0775 / 49200

آدرس:Via canterno,74 03010 Fumone(FR)

[电子邮件保护]

ایرانیانمقیمایتالیا

حبیبگلیزادهاخلاقی

اطفال(儿科医生)

تلفن: 3480320908

地址: 通过Cimone,187,罗马

[电子邮件保护]

ایرانیانمقیمایتالیا

حسینحاجیامیری

جراح,اورژانس(外科医生)

تلفن:3386852254

آدرس:Cerveteri

پستالکترونیک:

地图 - حمیدرضاسالاری

حمیدرضاسالاری

متخصصداخلی(内科医生)

تلفن:3355222249

آدرس:Via Fregene,6,罗马

ایرانیانمقیمایتالیا

حمیدگلیزادهاخلاقی

عمومی(全科医生)

تلفن: 3472698480

地址: 通过Trasone,61,00169,罗马

ایرانیانمقیمایتالیا - رضادارویی

رضادارویی

داروساز (药剂师)

تلفن:069476097

آدرس:Via Casilina,24,(km20)Metro C Pantano,00077 Montecompatri,

ایرانیانمقیمایتالیا

رضاشجاعی

فیزیوتراپ

تلفن:3396427917

آدرس:Via Ferdinando Palasciano,70,00151,罗马

پستالکترونیک: [电子邮件保护]

رقیهقرهباغی

رقیهقرهباغی

زنانوزایمان

تلفن:3498682905

0755051058

地址:

C / O实验室低

通过C. Colombo,19 / p3

06127

زهراسمندی

زهراسمندی

علومآزمایشگاهی(Radiomedical,Laboratory analysis)

تلفن:0633266806

آدرس:Via Lucio Cassio,53 00189 Rome,Radio

ایرانیانمقیمایتالیا

سیامکمحمدیگلرنگ

دندانپزشک(牙医)

تلفن:0686897979

地址:

通过ugo oyetti,427,罗马

پستالکترونیک:

ایرانیانمقیمایتالیا - سیدمهدیشجاعیان

سیدمهدیشجاعیان

علومآزمایشگاهی (分析实验室)

تلفن:3333084094

آدرس:Via Ritiro 182 Mugnano Di Napoli

ایرانیانمقیمایتالیا

سیدحسینموسوینسب

پاتولوژیست

تلفن: 3487038541

地址:

پستالکترونیک: [电子邮件保护]

ایرانیانمقیمایتالیا

کاظمبسکی

اطفال(儿科医生)

تلفن:3333148703

地址:

پستالکترونیک:

ایرانیانمقیمایتالیا - گلشنبرازش

گلشنبرازش

ماما

تلفن:3889791373

آدرس:罗马

پستالکترونیک: [电子邮件保护]

ایرانیانمقیمایتالیا

محمدامیرحسنخانی

متخصصداخلی(内科医生)

تلفن:3479035571

地址:

Via Laurentina Km.25.500,86,00040 Pomezia(RM)

ایرانیانمقیمایتالیا

محمدحاجیحسینی

پوست

تلفن:م​​طب:0828303940

منشی(زبانفارسی):3474365900

منشی(زبانایتالیایی):3485173378

地址:

پستالکترونیک: [电子邮件保护]

ایرانیانمقیمایتالیا

محمدحسنبهشتی

عمومی(全科医生)

تلفن:

地址:

پستالکترونیک: [电子邮件保护]

ایرانیانمقیمایتالیا

محمدحسینترکشی

家庭

تلفن: 3200580118

آدرس:Via Cavour,6,chiaravalle,(AN)

پستالکترونیک: [电子邮件保护]

ایرانیانمقیمایتالیا

محمدحسینمرتضویتبریزی

ارتوپد

تلفن: 3387791196

地址:通过A.Manzoni,321,Ponte San Giovanni,佩鲁贾06087

پستالکترونیک: [电子邮件保护]

ایرانیانمقیمایتالیا

محمدرضاپاژند

جراحیپلاستیک

تلفن: 3335330444

地址:通过San Pio酒店,5,蒙特西尔瓦(PE)

پستالکترونیک: [电子邮件保护]

ایرانیانمقیمایتالیا

محمدعلیاسعدی

چشمپزشک(Oculist)

تلفن:0733773947

آدرس:Via Lazio 52,62012,Civitanova Marche

پستالکترونیک:

ایرانیانمقیمایتالیا

محمدکاظمهوشمند

اطفال(儿科医生)

تلفن:0695000026

地址:

Piazza Ziluca,1,00033,CAVE(RM)

پستالکترونیک: [电子邮件保护]

ایرانیانمقیمایتالیا

محمدنعمتیفرد

داخلی-گوارش(Internist,Digestive)

تلفن:079232340

آدرس:Via Verona,13,07100,Sassari

www.laserchirurgiaambulatoriale.it

地图 - محمودنیلیفرد

محمودنیلیفرد

دندانپزشک(牙医)

تلفن:0683085687

تلفنهمراه:00393316164058

آدرس:Via Catania,99,00161 Rome Rome

ایرانیانمقیمایتالیا

محمودواحدی

ارولوژی

تلفن:3392681530

آدرس:巴西利卡塔

پستالکترونیک: [电子邮件保护]

مرسدهفرزد

مرسدهفرزد

انکولوژیست

تلفن: 3383030047

地址:

پستالکترونیک: [电子邮件保护]

ایرانیانمقیمایتالیا

منصورموذنچی

چشمپزشک(Oculist)

تلفن:067213698

آدرس:通过布鲁诺Rizzieri,203,00173,罗马

پست

ایرانیانمقیمایتالیا

مهدیخلیفهقلی

نفرولوژی

تلفن:3334961230

地址:

پستالکترونیک:

ایرانیانمقیمایتالیا

مهدیداروئی

داروساز (药剂师)

تلفن:0323551886

地址:

通过Nuova Intra Premeno,22,28811,Cresseglio VB

پست

ایرانیانمقیمایتالیا

مهدیطلوعیشمامی

چشمپزشک(Oculist)

تلفن:3395642614

آدرس:意大利球场32,80016,Marano(NA)

پستالکترونیک: [电子邮件保护]

ایرانیانمقیمایتالیا

مهرانپزشکفلاح

متخصصداخلی(内科医生)

تلفن:3498682905

地址:

پستالکترونیک: [电子邮件保护]

مهریولیجو

مهریولیجو

مامائی

تلفن:3891994160

地址:

پستالکترونیک:

میتراکبیری

میتراکبیری

داروساز (药剂师)

تلفن:3779418684

地址:

پستالکترونیک:

نغمهنوروزی

نغمهنوروزی

دندانپزشک(牙医)

تلفن:3479708567

地址:

Via Quintino sella,15,罗马

پستالکترونیک: [电子邮件保护]

باوقت

ساراکریمی

ساراکریمی

معمار,طراحداخلیونورپرداز,استاددانشگاه

پستالکترونیک: [电子邮件保护]

آدرس:Via dei gimaldi,10,罗马

تلفنهمراه:

تلفنمحلکار:

...
علیرضادرویشعلی

علیرضادرویشعلی

照明技师

پستالکترونیک: [电子邮件保护]

آدرس:罗马

تلفنهمراه:3391809391

تلفنمحلکار:

توضیحات:电影电工 - 土木和工业安装工程师 - 智能住宅项目

...
میلادمیرزایی

میلادمیرزایی

更多信息,...更多信息,...更多

پستالکترونیک: [电子邮件保护]

地址:

تلفنهمراه:3383732830(39 +)

تلفنمحلکار:

...
ایرانیانمقیمایتالیا

وحیدذولفقاری

محققدرزمینهاینترنتاشیاء

پستالکترونیک: [电子邮件保护]

تلفنهمراه:0393397486924 +

تلفنمحلکار:39503158238 +

...

…بهزودی

خدماتسفارشوپخشغذایایرانی

联系地址: 特尔尼
电话: 3921205612 - 3935811957
邮件: [电子邮件保护]
网站:

مدیر: فریدهپیرصالحی

رستورانتنور

联系地址: Via Chiana 54-56,00198,罗马
电话: 0685300416
邮件:
网站: https://www.ristorantetanur.com

مدیر:

رستورانکباب

联系地址: Via di Grottarossa,52,00189,罗马
电话: 0630310231
邮件:
网站: http://www.ristorantepersiano.it

مدیر: حسینپرپنچی

نانوایی

联系地址: 通过Francesco Laparelli,76t罗马
电话: 3318189456
邮件: [电子邮件保护]
网站:

مدیر: 

  بانکاطلاعاتمشاغلایرانیانمقیمایتالیا
  1. بلی/ Si的خیر/否
  2. عکس

   باحداکثر5مگابیتبارگذاریکنیدJPG,PNG,GIFلطفآفایلپیوستخودرابافرمت

  1. توضیحات(لطفاهرگونهاطلاعاتاضافیکهمایلبهدرجآنددپروفایلشخصیتانمیباشیدرادراینبخشواردنمایید)

   توضیحات
  验证码

  *强制性

  [/ Su_row] [/ su_tab]
  分享
  未分类