شخصیتهایایرانیمقیمایتالیا

شخصیتهای,فرهنگیوهنریایرانیدرایتالیا

باشخصیتهای,فرهنگیوهنریایرانیدربینایرانیانمقیمایتالیابیشترآشنا

阿拉什·阿巴斯(Arash Abbasi)-音乐--رشعباسیصیتایرانیمقیمایتالیا

آرشعباسی

آرشعباسی(نویسنده;کارگردانوبازیگرتأتر)آرشعباسیمتولددیماه14 1356;نویسندهوکارگردانوبازیگرتئاترایرانیمقیمایتالیااستکهپسازاخذمدرککارشناسیادبیات... ادامهمطلب
Abolhasan Hatami-ابوالحسنحاتمیشخصیتایرانیمقیمایتالیا

ابوالحسنحاتمی

ابوالحسنحاتمی(معمار-مترجم-فعالفرهنگی)(1327)درسال1969م。 رهسپارایتالیاگردید。 ...添加到购物车... ادامهمطلب
Babak Karimi-بابککریمیشخصیتایرانیمقیمایتالیا

بابککریمی

بابککریمی(فیلمبردار-تدوینگر-بازیگرسینما)بابككريمي22مارس1960(3فروردین1339)راختران 9ممه... ادامهمطلب
Bahman Farzaneh

بهمنفرزانه

بهمنفرزانه(نویسنده-مترجم)بهمنفرزانهدرسال۱۳۱۷درشهرتهراندیدهبهجهانگشود。 ...添加到购物车... ادامهمطلب
Bijan Basiri-بیژنبصیریصیتایرانیمقیمایتالیا

بیژنبصیری

بیژنبصیری(نقاش-مجسمهساز-شاعر-محقق)بیژنبصیریهنرمندایرانیالاصلمقیمایتالیاست。 13-12سالگیآغازنمود... ادامهمطلب
哈桑瓦迪

بیژنزرمندیلی

بیژنزرمندیلی(نویسنده-خبرنگار)بيلنزرمنديلي24مرماه1320متولدگردید。 ووتتحصيلاتمقدماتیخودراددتهرانسپرینمود。 ...添加到购物车... ادامهمطلب
哈桑瓦迪

حسنواحدی

19آبان1326درحسنواحدی(نقاشممجسمهساز)حسنواحدی(نقاشممسسمهساز)。 ازهمانكودكيعلاقهبسياریبهنقاشيداشت... ادامهمطلب
Hosein Bakhtiari

حسینبختیاری

1945م。حسینبختیاری(باستانشناس)。 درشهميرزاداستانسمنانمتولدد。 ………………。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ادامهمطلب
Darush Raadpoor

داریوشرادپور

داریوشرادپور(کاریکاتوریست-عکاس-طراحصحنه)داریوشرادپوردوممردادماهسال1324درتهرانمتولد。 ...添加到购物车... ادامهمطلب
Soheila Vadoodi

سهیلاودودی

سهیلاودودی(نقاش-محقق)25ارديبهشتماهسال1338درشهركرمانمتولدگردید。 ...添加到您的网站上,您可以在...上查看更多... ... ...سازخاتمهتحصيلاتمقدماتیدرزادبوموددردهكدهدارستب ادامهمطلب
Shaghayegh Sharafi

شقایقشرفی

شقایقشرفی(نقاش-مترجم)12版本的1337版本XNUMX版本的XNUMX版本。 ...添加到购物车... ادامهمطلب
Shahroo Kheradmand

شهروخردمند

شهروردمند(بازیگر-کارگردانوفعالعرصهنمایش)شهروخردمندپنجمشهريورماهسال1320درتهرانمتود旁。 ...درويحسنخردمند,نويسندهوكارگردانتئاتروسينمابودوپرورش... ادامهمطلب
Taher Sabahi

طاهرصباحی

دکترطاهرصباحی(فرششناس-مجموعهدار)دکترطاهرصباحی ویبه... ادامهمطلب
阿里沙姆斯

علیشمس

علیشمس(نمایشنامهنویس-بازیگر-کارگردان) ادامهمطلب
Faeze Mardani

فائزهمردانی

داترفائزهمردانی(مدرسممحققومترجم)فائزهمردانيمتولدشهرتهراناست。 ...添加到您的网站上... ادامهمطلب
Mani Haghighi

مانیحقیقی

1338(1959)是XNUMX(XNUMX)的首字母缩写。 ult .....的最后一刻。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ادامهمطلب
Mohsen Kasirossafar

محسنکثیرالسفر

محسنرالسفر(موسیقیدان)محسنكثيرالسفر21بهمنماهسال1333درمشهدمتولدشد。 برايادامهتحصيلبهایتالیاسفرنمود。 ابتدادررشتهمجسمهسازيمدرسههنرهايزيباي... ادامهمطلب
Mohsen Vaziri Moghadam

محسنوزیریمقدم

محسنوزیرمقدم(نقاش;مجسمهساز;محققومترجم)محسنوزيرىمقدم(متولد5مرداد1302-تهران)پسازاخذديپلمكشاورزى(1321)تحصیلاتخودرادردانشکدههنرهایزیبایدانشگاهتهران... ادامهمطلب
穆罕默德贾法尔shriat

محمدجعفرشریعت

محمدجعفرشریعتتهرانی(محقق-شاعر-نویسنده)محمدجعفرشریعتتهرانی(درویش)درسال1930م。 درشهرمشهدمتولدگردید。 ویکهدانشآموختهزبانوادبياتفارسياست؛ ... ادامهمطلب
Homayoun Kiaras

همایونکیارس

1332درارومیهمتولدشد。 ...添加到购物车... ادامهمطلب
分享
未分类