علیشمس

علیشمس(نمایشنامهنویس - بازیگر-کارگردان)

攀登ازسال1364تاکنون,بالغبردهنمایشنامهتألیفنمودهودرکنارفعالیتبهعنواندستیارکارگردانوبازیدرسریالهایتلویزیونیونمایشهایمتعدد,بسیاریازنمایشنامههایخودرانیزکارگردانیواجراءنمودهاست。 智慧智慧智慧智慧攀登بااجراینمایشنامههای“خوتاینامک”و“قلعهانسانات”خوددرایتالیا,نقشمؤثریدامارایناراناناراراننارارانارارانناراراراناراراراناراراراناراراننارارارانارارارانناراراننارارارانناراراراننارارانارارانن

分享
未分类